Wörterliste Deutsch-Frysk

Mit [STRG]+[F] (Apple: [CMD]+[F]) öffnet sich ein kleines Suchfenster, in das man das gesuchte Wort eingibt. Alternativ kann man einfach im Text nach unten oder oben scrollen.

Im Westfriesischen gibt es zwei Artikel: de für männliche und weibliche Wörter, sowie it für sächliche Wörter. Substantive, die den Artikel it bekommen, sind mit (it) zwischen Klammern markiert. Wenn kein (it) hinterm Substantiv steht, bekommt das Substantiv den Artikel de

Die Wörterliste wurde vor einigen Jahren mithilfe von online-Wörterlisten generiert. Danach wurde die Wörterliste korrigiert (doppelte Lemmata, richtige Übersetzung bzw. Rechtschreibung) und erweitert; sie ist dennoch nicht vollständig!

Die Wörterliste enthält etwa 7.400 Stichwörter und 10.200 Übersetzungen.

Aachen Aken
Aal iel
ab ôf
abändern feroarje, wizigje
Abbau opbou
abbauen ôfbouwe
abbiegen ôfslaan
Abbildung ôfbylding, plaat
abbrechen ôfbrekke, annulearje
abbremsen ôfremme
Abbruch ôfbraak
abdrehen tichtdraaie
Abend jûn
abenddämmerung jûnskimer
Abendessen jûnsiten (it)
abends jûns
Abenteuer aventoer (it)
aber mar
Aberglaube byleauwe (it)
abermals opnij, nochris
abfahren fuortgean, ôfsette
Abfahrt ôfreis
Abfahrtszeit ôfreistiid
Abfall ôffal (it)
Abfalleimer jisketonne
abfassen opstelle
abfertigen ferstjoere
Abfluss ôffier, ôfwettering
Abführmittel laksearmiddel (it)
Abgabe ôfdracht
Abgang útgong, ôfboeking
Abgase útlitgassen (pl.)
abgeben ôfjaan
Abgeordnete parlemintslid (it), fertsjintwurdiger
Abgeordnetenhaus hûs fan ôffurdigen (it)
Abgesandte gesant
abgeschieden isolearre
abgespannt ôfmêde, wurch
Abgrund ôfgrûn
Abhandlung ferhanneling
Abhang skeante
abhängig ôfhinklik
Abhängigkeit ôfhinklikens
abheben opnimme
abholen ôfhelje, oanhelje, ophelje
abhorchen ôflústerje
Abitur eineksamen (it), diploma heger fuortset ûnderwiis
Abkommen ferdrach (it), oerienkomst
Abkürzung ôfkoarting
abladen útlade
Ablauf ferrin (it)
ablaufen ôfrinne, ferstrike
ablegen delsette, ôflizze; ôfstekke
ablehnen betankje, ôfwize
Ablehnung ôfwizing
ableiten ôfliede
Ablenkung ôflieding
abliefern ôfleverje
ablösen ôflosse
abmachen bepale
abmühen wrotte, bealgje
Abnahme fermindering
abnehmen ôfnimme
Abneigung ôfkear
Abnutzung slitaazje, ferslyt (it)
Abonnement abonnemint (it)
Abonnent abonnee
Abordnung ôffurdiging
abraten ôfriede
abrechnen ôfrekkenje
Abrechnung ôfrekken
Abreise ôfreis
abreisen fuortgean, ôfsette
abreißen losbrekke, ôfskuorje
Abrikose abrikoas
Abriß sljochtsje, slope
Absage ôfsizzing
absagen ôfsizze
Absatz alinea, paragraaf; hak
abschaffen ôfskaffe, ôftankje, skypje
Abschaffung ôfskaffing, ôftanking
abschalten ôfslute
abscheulich ôfgryslik, ferskriklik
abschieben fuortskowe, fuortwurkje
Abschiebung ôfskowing, ferwidering
Abschied ôfskie (it)
abschießen ôfsjitte, lansearje
abschließen ôfslute
Abschluss ôfsluting
abschneiden ôfsnije; ôfknippe
Abschnitt fragmint; paragraaf; stripe, strook
abschrauben losskroeve
Abschrift ôfskrift (it)
absehbar yn koarten, mei koarten, mei gauwens
absehen oersjen
abseilen abseile
abseits bûtenspul, fansiden, fier fan, ôfsidich
absenden ferstjoere
absetzen droppe, ôfsette
Absicherung befeiligje, yndekke
Absicht plan (it); bedoeling
absichtlich mei opsetsin
absolut abslút
absolvieren dien meitsje, slagje foar
absplittern ôfbrekke
Absprache oerienkomst, ôfspraak
Abstammung komôf
Abstand ôfstân
Abstieg delgean (it)
abstimmen stimme
Abstimmung stimming
abstrakt abstrakt
Absturz delstoarten (it)
abstürzen delstoarte
absurd absurd
Abszess abses (it)
Abteilung ôfdieling
abtragen ferslite
abtrocknen ôfdroegje
abwarten ôfwachtsje
abwärts nei ûnder
abwaschen ôfwaskje
Abwechselung ôfwikseling
Abwehr ferdigening
abweichen ôfwike
Abweichung ôfwiking
abweisen ôfwize
abwenden ôfdraaie, ôfkeare
Abwertung ôfwurdearring, devaluaasje
abwesend ôfwêzich
Abwesenheit ôfwêzigens
abwickeln ôfwikkelje, ôfhannelje, dien meitsje
Abwicklung ôfwikkeling, ôfhanneling
abwischen ôffeie
abzahlen ôfbetelje
abzeichnen ôftekenje
abziehen ôflûke
Abzug ôftrek; ôfdruk; ôfreis
Achse as
Achselhöhle oksel
acht acht
achten respektearje; tinke om
achtgeben achtslaan op; tinke om
Achtung achtinge; tink derom
achtzehn achttjin
achtzig tachtich
Acker iker
Ackerbau ikerbou
addieren optelle
Adel adel
Ader ier
Adler earn
adlig aadlik
administrativ administratyf
Admiral admiraal
adoptieren adoptearje
Adressat adresearre
Adresse adres (it)
adressieren adressearje
ADSL ADSL
Adverb bywurd
Affäre affêre
Affe aap
Afrika Afrika
Afrikaner afrikaan
Aftersunlotion aftersun
Agent fertsjintwurdiger, agint
Agentur agintskip (it)
agieren agearje
Ägypten Egypte
Ägypter Egyptner
ahnen fertinke, tinke; riede
ähnlich lyksoartich, oerienkomstich
Ähnlichkeit likenis, gelikenis
Ahnung fermoeden (it)
Aids aids
Akademie akademy
Akku akku
Akkusativ akkusatyf
Akne aknee
Akt akte
Akte register (it); dossier (it)
Aktentasche aktetas
Aktie oandiel (it)
Aktien effekten (pl.)
Aktiengesellschaft namleaze fennoatskip (it)
Aktienmarkt oandielemerk, effektemerk
Aktion aksje
Aktionär oandielhâlder
aktiv aktyf, warber
aktivieren aktivearje
Aktivität aktiviteit
aktuell aktueel
akut akút
Akzent aksint (it)
Akzeptanz akseptaasje
akzeptieren akseptearje
Alarm alarm (it)
Albtraum nachtmerje
Album album (it)
Algebra algebra
Algerien Algerije
Algerier Algeryn
Alimente alimintaasje
Alkohol alkohol
alkoholisch alkoholysk
all al
Allah Allah
alle alle; elkenien
Allee leane
allein allinnich
allemal allegear; altyd; hieltyd
allenfalls heechstens
allerdings lykwols
allerlei fan alles; ferskaat
alles alles
allgemein algemien
Alliierte alliearde
allmählich stadichoan
Alltag deistich libben (it); wykdei
alltäglich deistich; fan alle dagen
Almanach almenak (it)
als as, doe't
also dat, dus
alt âld
Altar altaar (it)
Alte minske op jierren (it)
Alter leeftyd
alternativ alternatyf
Alternative alternatyf (it)
Altertum âldheid
altmödisch âldfrinzich
Altstadt histoaryske binnenstêd
Ambiente sfear
Ambition ambysje
Ambulanz ambulânse
Ameise eameler
Amerika Amerika
Amerikaner Amerikaan
Amnestie amnesty
Amt amt (it)
amtlich amtlik
Amtsgericht kantongerjocht (it)
Amtszeit amtstermyn (it)
Amulet amulet (it)
amüsant amusant
Amüsement amusemint (it), ferdivedaasje
amüsieren fermeitsje
an oan
Analyse analyse
analysieren analisearje
Analytiker analist
Ananas ananas
Anarchie anargy
Anatomie anatomy
Anbau oanbou; tylt
anbauen ferbouwe
anbieten oanbiede
Anbieter oanbieder
Anblick eachopslach
anbrennen oanbrâne
anbringen oanbringe; fêstmeitsje
Andenken sûvernir (it); oantinken (it); oantins
ander oar
andererseits fan de oare kant
ändern feroarje, wizigje
anders oars
andersherum oarsom
anderswo earne oars
anderthalb oardel
Änderung feroaring, wiziging
anempfehlen oanrikkemedearje, oanriede
anerkennen erkenne
Anerkennung erkenning
Anfall oanfal
Anfang begjin (it)
anfangen begjinne
Anfänger begjinner
Anfangsbuchstabe begjinletter
anfeuchten wiet meitsje
Anforderung eask; kondysje; fersyk
Anfrage oanfraach, fersyk (it)
Anführer oanfierder
Anführungszeichen oanhellingstekens (pl.)
Angabe gegeven (it)
angeben oanjaan; swetse
angeblich sa't it liket
angeboren oanberne
Angebot oanbieding
angebracht gaadlik
angehen oangean
angehören lid wêze fan; hearre by
Angehörige lid (it); sibbe
Angeklagte fertochte
Angelegenheit oangelegenheid
Angelhaken fiskheak
angeln fiskje
Angelrute angel
Angelschein fiskfergunning
Angelschnur fiskline
angemessen passend; gaadlik
angenehm noflik
Angestellte wurknimmer
angreifen oanfalle
Angreifer oanfaller
Angriff oanfal
Angst eangst
ängstlich benaud
anhalten stopje
Anhalter lifter
anhand oan 'e hân fan
Anhang taheakke
Anhänger oanhinger
anheben omheechtille, optille; ferheegje
Anhebung ferheging
anheften oanhechtsje
Anhöhe ferheging
anhören oanhearre
Anhörung harksitting
Anklage oanklacht
anklagen oanklage
ankleben plakke
ankommen  oankomme
ankreuzen oankruse
ankündigen oankundigje
Ankündigung oankundiging
Ankunft oankomst
Ankunftszeit oankomsttiid
Anlage tastel (it); ynstallaasje; kompleks (it)
Anlass oanlieding
Anlasser startmotor
anlässlich nei oanlieding fan
Anlauf oanset; oanrin
anlegen oanlizze
Anliegen fersyk (it)
Anmeldebogen ynskriuwformulier (it)
anmelden oanmelde
Anmeldung oanmelding
anmerken oanmerke
annähernd hast; sa likernôch
Annäherung ta-inoar kommen (it)
Annahme oanname
annehmen oannimme
annullieren annulearje
anonym anonym
anordnen oarders jaan; bepale
Anordnung oarder; bepaling
Anorexia nervosa anoreksia nervosa
anpassen oanpasse, feroarje
Anpassung oanpassing, feroaring
anprobieren passe
anraten oanriede
anregen prikelje
Anregung prikel
anrichten oanrjochtsje
Anruf telefoangesprek (it)
Anrufbeantworter antwurdapparaat (it)
anrufen  belje, skilje
anrühren oanreitsje
ansagen oansizze; meidiele
Ansatz wurkwize
anschauen sjen
Anschein skyn
anscheinend blykber
Anschlag oanslach
anschließen oanslute
Anschluss ferbining
Ansehen oansjen (it)
ansehen sjen
ansetzen oansette; bepale
Ansicht miening
Ansichtskarte aansichtkaart
ansiedeln fêstigje; húsmanje
ansonsten fierders, foar de rest
Ansprache rede
ansprechen oansprekke
Anspruch oanspraak
Anstalt ynstelling; gesticht (it)
Anstand fatsoen (it)
anständig fatsoenlik
anstatt ynstee fan
anstecken besmette, oanstekke
anstellen oanstelle, yn tsjinst nimme
Anstieg groei
Anstoβ ôftraap
Anstrengung ynspanning
Anteil oandiel (it)
Antenne antenne
Anthologie blomlêzing
Antibiotikum antibioatikum
antik antyk (it)
Antike âldheid
Antisemitismus antysemitisme (it)
Antrag fersyk (it); moasje
antreten oantrede; begjinne
Antwort antwurd (it)
antworten antwurdzje
Anwalt abbekaat, advokaat
anweisen oanwize
Anweisung ynstruksje, oanwizing
anwenden brûke, tapasse
Anwender tapasser
Anwendung tapassing
Anwesenheit oanwêzichheid
Anwohner buertbewenner, bewenner
Anzahl oantal (it), tal (it)
Anzahlung oanbetelling
Anzeichen oanwizing
Anzeige melding; advertinsje; yndikator; proses-ferbaal (it)
anzeigen oanklage
anziehen oandwaan, oanlûke
Anzug pak (it)
Apfel appel
Apfelsine sinesappel
Appartement appartemint (it)
Appetit skroei; sin oan iten
Applaus applaus
April april
Äquator ekwator
Ära tiidrek (it)
Arbeit wurk (it)
arbeiten wurkje
Arbeiter arbeider
Arbeitgeber wurkjouwer
Arbeitnehmer wurknimmer
Arbeitsamt arbeidsburo (it)
Arbeitsgemeinschaft gearwurkingsferbân (it); wurkgroep
Arbeitsgruppe wurkgroep
Arbeitskraft wurkkrêft
Arbeitskreis wurkgroep, wurkferbân (it)
arbeitslos wurkleas
Arbeitslose wurkleaze
Arbeitslosenquote wurkleasheidspersintaazje (it)
Arbeitslosigkeit wurkleazens
Arbeitsmarkt arbeidsmerk
Arbeitsplatz arbeidsplak (it), wurkplak (it)
Arbeitszeit wurktiid
Arbeitszimmer studearkeamer
Archäologie argeology
Architekt architekt
Architektur architektuer
Archiv argyf (it)
Areal areaal (it), terrein (it)
Arena arena
Ärger grime; lilkens
ärgern ergerje; argewaasje jaan
Argument argumint (it)
Argumentation argumintaasje
argumentieren argumintearje
Argwohn erchtinken (it)
arm earm
Arm earm
Armband earmbân
Armee leger (it)
Ärmel mouwe
Ärmelkanaal Kanaal (it)
Armlehne leuning
Armut earmoed
Art soart; manier, wize
Artikel artikel (it); lidwurd (it)
Arznei genêsmiddel (it)
Arzt dokter
Asbest asbest (it)
Asche as; jiske
Aschenbecher jiskepanne
Asien Azië
Aspekt aspekt (it)
Asphalt asfalt (it)
Aspirin aspirine
Assistent assistint
Ast tûke
Ästhetik estetika
Asthma astma
Asyl asyl (it)
Asylant asylsiker
Asylbewerber asylsiker
Atem azem
Atheist ateïst
Äther eter
Athlet atleet
Athletik atletyk
Atlantik Atlantyske Oseaan
atmen sykhelje, azemje
Atmosphäre atmosfear
Atmung sykheljen (it)
Atombombe atoombom
Atomwaffe atoomwapen (it)
Attacke oanfal
Attentat misdie; oanslach
Attest attest (it)
attraktiv attraktyf, oantreklik
Attraktivität oantreklikens
auch ek
auf op; iepen
Aufbau opbou
aufbauen opbouwe
aufbringen opbringe
aufeinander op elkoar, op inoar
Aufenthalt ferbliuw (it)
Aufenthaltsgenehmigung ferbliuwsfergunning
Auffahrt opril
auffallen opfalle
auffassen opfetsje
Auffassung opfetting
auffordern ynvitearje
Aufforderung oprop; eask
Aufführung foarstelling
Aufgabe taak, opdracht
aufgeben belies jaan
aufgeregt oerémis
aufgrund fanwege
aufhalten tahâlde
Aufhänger kleanhinger
aufheben optille
aufhöhen opheegje
aufhören  ophâlde
aufklären ynljochtsje; paadwiis meitsje; ferkenne
Aufklärung ynljochting; ferkenning
Aufkleber stikker
aufladen oplade
Auflage oplage
auflösen opheffe
Auflösung opheffing
aufmerksam opmerksum, attint
Aufmerksamkeit omtinken (it); notysje
Aufnahme opname
aufnehmen opnimme
aufpasse oppasse; earne om tinke
aufrecht rjochtoerein steand
aufregen opwine
Aufregung opwining
Aufruf oprop
Aufsatz opstel (it)
aufschlieβen iepenmeitsje
Aufschrei gjalp
Aufschub útstel (it)
Aufschwung oplibbing; opkomst
Aufseher opsichter
Aufsicht tafersjoch (it), tasicht (it)
Aufsichtsrat ried fan tasicht; ried fan kommissarissen; kolleezje fan bestjoer (it)
Aufstand reboelje, opstân
aufstellen opstelle; teplak sette
Aufstellung opstelling
Aufstieg stiging; beklimming; opkomst
auftauchen foar 't ljocht komme
auftauen ûntteie; útteie
aufteilen ferdiele
Aufteilung ferdieling
Auftrag opdracht
Auftraggeber opdrachtjouwer
auftreten optreedzje
aufwachsen opgroeie
Aufwand kosten, útjefte
aufwärts omheech, nei boppe
aufwechen wekker wurde
aufzeichnen optekenje
Aufzeichnung optekening
Aufzug lift
Auge each (it)
Augenarzt eachdokter
Augenblick eachwink, tel
Augenlid eachlid (it)
August augustus
Aula aula
Aurich Auwerk
aus út
ausarbeiten útwurkje
Ausbau útbou
ausbilden opliede
Ausbildung oplieding
ausbrechen útbrekke
ausbreiten útwreidzje
Ausbruch útbarsting
ausdehnen útspriede, útwreidzje
Ausdehnung útwreiding
Ausdruck útdrukking
ausdrucken printsje
ausdrücken útdrukke
ausdrücklich útdruklik
Auseinandersetzung diskusje, debat (it); spul hawwe
ausfallen útfalle
ausfinden útfine
Ausflug ekskurzje
Ausfuhr eksport
ausführbar helber
ausführen útfiere
ausführlich wiidweidich
ausfüllen ynfolje
Ausgabe útjefte
Ausgang útgong
Ausgangspunkt útgongspunt (it)
ausgeben útjaan
ausgehen útgean
ausgezeichnet treflik, tige, poerbêst
Ausgleich kompensaasje
ausgleichen lykmeitsje, kompensearje
Ausgrabung útgraving
Auskunft ynformaasje
Auskunftbüro ynformaasjeburo (it)
ausladen útlade
Ausland bûtenlân (it)
Ausländer bûtenlanner
ausländisch bûtenlânsk
auslassen fuortlitte
auslegen sjen litte
Auslegung útlis
auslesen selektearje
ausliefern leverje; útleverje
Auslieferung levering; útlevering
ausloggen útlogge
auslösen feroarsaakje
Auslöser feroarsaker
ausmachen oerienkomme; útmeitsje
Ausmaß grutte, omfang
Ausnahme útsûndering
ausnutzen brûke, eksploitearje
auspacken útpakke
Auspuff útlit
ausrechnen útrekkenje
ausreichen genôch wêze
Ausruf útrop
ausrufen útroppe
Ausrufezeichen útropteken (it)
ausruhen  jin deljaan, útrêste
ausrüsten tarisse
Ausrüstung tarissing
ausrutschen útglide
Aussage útspraak, ferklearring
aussaugen útsûgje
ausschalten útsette
ausschelden útskelle
ausschlafen útsliepe
ausschließen útslute
ausschließlich allinnich
ausschreiben oanbesteegje; folút skriuwe
Ausschreitung útspatting
Ausschuss komitee (it)
aussehen útsjen, derút sjen
außen bûten
Außenminister minister fan bûtenlânske saken
Außenministerium ministearje fan bûtenlânske saken
Außenpolitik bûtenlânske polityk
Außenseite bûtenkant
Außenseiter bûtensteander
außer útsein, behalve
außerdem boppedat
Äußere uterlik (it)
außerhalb bûten
äußern uterje, oppenearje
außerordentlich bûtenwenstich, bûtengewoan
Äußerung utering
aussetzen ôfslaan
Aussicht útsicht (it), sicht (it); ferwachting
Aussprache útspraak
aussprechen útsprekke
ausspülen útspiele
ausstatten tarisse
Ausstattung tarissing; ynrjochting
aussteigen útstappe
ausstellen útstalle
Ausstellung útstalling
Ausstellungsraum útstallingsromte
Ausstieg dien nimme; earne útstappe
Ausstoß útstjit
Ausstrahlung útstrieling
Austausch ruil
austauschen ruilje, wikselje
austragen besoargje
Australien Australië
austrocknen útdroegje
ausüben útoefenje
Ausverkauf útferkeap
ausverkauft útferkocht
Auswahl kar
auswählen  útkieze
Auswanderer emigrant
auswandern emigrearje
auswechseln útwikselje
Ausweg útgong
Ausweis identiteitskaart
ausweisen útwize
Ausweitung útwreiding
auswendig út 'e holle
auswerten evaluearje; analysearje
Auswertung evaluaasje; analyze
auswirken útwurkje
Auswirkung útwurking
auswischen útwiskje
auszahlen útbetelje
Auszahlung útbetelling
auszeichnen ûnderskiede
Auszeichnung ûnderskieding
Auto auto
Autoalarm autoalarm (it)
Autobahn sneldyk, snelwei
Autofahrer autorider
Autogas lpg
Autokarte dikekaart
Automat automaat
automatisch automatysk
Automatisierung automatisearring
Automobilindustrie autoyndustry
autonom autonoom
Autonomie autonomy
Autopsie autopsy
Autor skriuwer
Autorin skriuwster
autoritär autoritêr
Autorität autoriteit
Autovermietung autoferhier
Baby baby, poppe
Babysitter babysitter
Bach sleat, streamke (it)
Backbord bakboard (it)
Backenzahn kies
Bäcker bakker
Bäckerei bakkerij
Backofen oven
Bad bad (it)
Badeanzug badpak (it)
Badehose swimbroek
Bademantel badjas
Bademütze badmûtse
baden yn bad gean
Baden-Württemberg Baden-Wúrtemberch
Badezimmer Badkeamer
Bahn spoar (it)
Bahnhof stasjon (it), treinstasjon (it)
Bahnsteig perron (it)
Bakterie baktearje
bald fluch, gau
Balken balke
Ball bal
Ballet ballet (it)
Ballon ballon
Banane banaan
Band bân; lint (it)
Bande binde
Bange bang
Bank bank
Bankkarte betelpas
Bankkonto bankrekken
Banknote bankbiljet (it)
Bar bar, kroech
bar kontant
Bär bear
Barbecue barbekjû
barock barok
Barometer barometer
Bargeld kontant jild (it)
Bart burd (it)
basieren basearje
Baseball honkbal (it & de)
Basilika basilyk
Basilikum basilikum
Basketball basketbal (it & de)
Basis basis, grûnslach
Batterie batterij
Batterieauflader batterijoplader
Bau bou
Bauarbeit bouwurksumheid
Bauarbeiter boufakker
Bauch búk
Bauchschmerzen búkpine
Bass bas
Barsch bears
bauen bouwe
Bauernhof boerepleats
Bauer bouwer
Baum beam
Baustelle bouplak (it), wurkplak (it)
Baumwolle katoen (it)
Bautischler timmerman
beachtlich flink, aardich
Bayern Beieren
beabsichtigen fan doel wêze
beachten tinke om
Beachtung omtinken (it)
Beamte amtner
beantragen fersykje, oanfreegje
beantworten beantwurdzje
bearbeiten bewurkje
Bearbeitung bewurking
beaufsichtigen tafersjoch hâlde op
beben trilje
Becher beker
Bedarf ferlet (it), behoefte
bedauern muoie, spite
Bedauern spyt
bedecken bedekke
bedenklich soarchlik
bedenken neigean
Bedenken twivel
bedeuten betsjutte
bedeutend belangryk
Bedeutung betsjutting
bedienen betsjinje
bedingungslos sûnder betingst
Bedingung betingst (it)
bedrohen bedrige
Bedrohung bedriging
bedürfen ferlet hawwe, nedich hawwe
Bedürfnis ferlet (it), behoefte
beeinflussen beynfloedzje
beenden  beëinigje
Beendigung beëiniging
befahrbar befarre
befassen mit dwaande wêze mei
Befehl befel (it)
Befehlshaber befelhawwer
befördern befoarderje
befragen neifreegje, hifkje
befreien befrije
Befreiung befrijing
befürchten bang wêze
befriedigen befredigje
begabt bejeftige
Befürchtung eangst
begegnen moetsje, treffe, tsjinkomme
Begegnung moeting
begeistern entûsjast meitsje, ynspirearje
Begeisterung entûsjasme
Beginn begjin (it), start
beginnen  begjinne
begleiten begeliede
Begleiter begelieder
beglückwünschen lokwinskje
Begnadigung graasje
Begleitung begelieding
begraben bedobje
begreifen begripe
Begriff begryp (it)
begründen motivearje, taljochtsje
Begründung motivaasje, taljochting
begrüßen groetsje, begroetsje
behalten hâlde
behandeln  behannelje
Behandlung behanneling
behaupten beweare, úthâlde
Behauptung bewearing
behersschen behearskje
behindert hendikept, beheind; behinderje 
Behinderte hendikepte, beheinde
Behörde oerheid; autoriteiten
behutsam foarsichtich
bei by
Beichte bycht
beichten bychte
beide beide
Beifall applaus (it); byfal
Beilage bylage
Beil bile
Bein skonk
beinahe benei, hast
beinander tegearre, byinoar, by elkoar
beeindrucken yndruk meitsje op, ymponearje
beiseite fansiden
Beispiel foarbyld (it)
beispielsweise bygelyks
Beitrag bydrage
beitragen bydrage
beiwohnen bywenje
bejahen goedkarre; befêstigje
bekämpfen bestride
Bekämpfung bestriding
bekannt bekend
Bekannte kunde
bekanntgegeben bekend meitsje, wrâldkundich meitsje
Bekanntschaft bekende
bekennen bekenne; belide
beklagen bekleie
bekommen krije
bekräftigen bekrêftigje
Belang belang (it)
belasten belêste
Belastung belêsting
belästigen ferfele, hinderje
beleben belibje
Beleg bon
belegen belizze; bewize
Belgien België
belgisch Belgysk
beliebig fakultatyf
Belichtung ferljochting
beliebt populêr
belohnen beleanje
Belohnung beleanning
bellen blaffe
bemächtigen bemachtigje
bemerken opmerke; konstatearje
Bemerkung opmerking
Bemühen besykjen (it)
bemühen besykje
Bemühung besykjen (it)
benachbart oanswettend
benennen beneame
benötigen nedich hawwe
benutzen  brûke
Benutzer brûker
Benzin benzine
beobachten yn 'e gaten hâlde, waarnimme
Beobachter waarnimmer
Beobachtung waarnimming
bequem komfortabel
beraten advisearje, advys jaan
Berater adviseur, riedsman
Beratung advys (it)
Beratungsstelle konsultaasjeburo (it)
berechnen berekkenje
Berechnung berekkening
Berechtigung rjocht (it); foech (it)
Bereich sône; mêd (it); berik (it)
bereit klear, ree
bereiten klearmeitsje; beride
bereits al
Bereitschaft reewilligens
Berg berch
Bergbau mynbou
Bergkette berchrige
bergen bergje
Bericht berjocht (it)
berichten berjochtsje
Berichterstattung berjochtjouwing
Berichterstatter ferslachjouwer
Berlin Berlyn
berücksichtigen rekken hâlde mei
Berücksichtigung rekken hâlde mei
Beruf berop (it)
beruflich beropsmjittich; berops-
beruhigen delbêdzje
berühmt ferneamd
berühren  oanreitsje
Berührungsbildschirm touchscreen, taastbyldskerm
Besatzung bemanning
beschädigen skansearje
beschäftigen dwaande wêze mei, wurk jaan oan
beschäftigt drok; dwaande
Beschäftigung wurk (it)
Bescheid beskie (it)
bescheiden  beskieden
beschlagen  beslaan
beschlagnahmen beslach lizze op
Bescheinigung sertifikaat (it)
beschleunigen fersnelle
beschließen beslute
Beschluss  beslút (it)
beschmieren  besmarre
beschränken beheine
Beschränkung beheining
beschreiben  beskriuwe
Beschreibung beskriuwing
beschuldigen  beskuldigje
Beschwerde klacht
beschweren kleie
beschwerlich  slim, lêstich
beseitigen weinimme, fuorthelje; deameitsje
Besen  biezem
besetzen  besette
besetzt beset
Besetzung besetting
besichtigen besjen
besiedeln  koloanisearje, befolkje
besiegen  oerwinne
Besinnung besinning, bewustwêzen (it)
Besitz besit (it)
besitzen  besitte
Besitzer besitter
besonder  bysûnder, apart
besonders  benammen, fral
besorgen  besoargje, fersoargje
besprechen  beprate
Besprechung petear (it)
besser  better
bessern  betterje
Besserung betterskip
best  bêst
Bestand bestân (it)
Bestandteil bestândiel (it)
bestätigen befêstigje
Bestätigung befêstiging
bestechen omkeapje
Besteck bestek (it)
Bestehen bestean
bestehen  folhâlde, slagje
bestellen  bestelle
besteigen beklimme
Bestellung  bestelling
Bestellzettel bestelformulier (it)
bestenfalls belêste
Besteuerung belesting
bestimmen  bepale, fêststelle, ornearje
Bestimmung  bestimming
bestrafen  bestraffe
bestreiten bestride; ûntstride
bestürmen  bestoarmje
Besuch  besite 
besuchen  opsykje, op besite gean by
Besucher besiker
Betäubung ferdôving
betasten betaaste
beteiligen meidwaan, dielnimme
Beteiligte meidogger, dielnimmer
Beteiligung dielname
beten  bidde
Beton beton (it)
betonen klam lizze op
betrachten  beskôgje; sjen
beträchtlich aardich, grut
Betrag  bedrach (it)
betragen bedrage
betreffen  oanbelangje, oangean
betreiben  bedriuwe
Betriebsanlage bedriuw (it)
betreten  betrêdzje, begean
betreuen begeliede; fersoargje
Betreuer begelieder, oppas; fersoarger
Betreuung begelieding; fersoarging
Betrieb  bedriuw (it)
Betriebsergebnis bedriuwsresultaat (it)
Betriebsrat ûndernimmingsried
Betrug  bedroch (it)
betrügen  ferrifelje; oplichtsje
Betrüger  oplichter
Betrügerei  ferrifelderij; bedroch (it)
betrunken  dronken, smoar
betrübt treurich
Bett  bêd (it)
Bettdecke tekken (it)
betteln  biddelje
bettmachen  bêd (op)meitsje
beugen bûge
beunruhigen ûnrêstich meitsje
beurteilen beoardiele
Beurteilung beoardieling
Beute bút
Beutel  ponge; pûde
Bevölkerung befolking
bevor foar't, foardat
bevorstehen yn de plenning lizze
bevorzugen  foarkar jaan oan, preferearje
bewachsen  bewaakse
bewaffnen bewapenje
bewaldet beboske
bewahren bewarje
bewältigen it oprêde, it oankinne
bewegen  bewege
Bewegung beweging
Beweis bewiis (it)
beweisen bewize
bewerben sollisitearje
Bewerber sollisitant; gadingmakker
Bewerbung sollisitaasje
bewerten beoardielje, karmasterje, skôgje
Bewertung beoardieling, skôging
bewilligen tastean; gunne
Bewilligung ferlof (it)
bewirken bewurkje; teweibringe
bewohnbar  bewenber
bewohnen bewenje
Bewohner bewenner
bewölkt bewolkt, berûn
Bewölkerung bewolking
bewundern bewûnderje
Bewunderung bewûndering
bewusst bewust
bewusstlos bewusteleas
Bewusstsein bewustwêzen (it)
bezahlen betelje
Bezahlung betelling
bezaubern betsjoene; fassinearje
bezeichnen oanmerke, oantsjutte; omskriuwe
Bezeichnung beneaming, oantsjutting; omskriuwing
bezeugen betsjûgje
beziehen belûke, betrekke
Beziehung betrekking; relaasje
beziehungsweise of ek wol; respektyflik
beziffern besiferje
Bezirk distrikt (it); krite; stedsdiel (it)
Bezug kontekst; beklaaiïng; belûking, betrekking
bezüglich oangeande
bezweifeln  betwivelje 
Bibel bibel
Bibliothek biblioteek
biegen bûge
biegsam bûchsum; soepel
Biene bij
Bier bier (it)
bieten biede
Bikini bikiny
Bilanz balâns
Bild foto
bilden  foarmje
Bildhauer byldhouwer
Bildschirm byldskerm (it)
Bildung foarming, oplieding
Billard biljert (it)
billig goedkeap
billigen goedkarre, tastimming jaan
Billion biljoen (it)
binden bine
Bindestrich keppelteken (it)
Bindung bining
Biographie biografy
Biologie biology
biologisch biologysk
Birke  bjirk, bjirkenbeam
Birnbaum parrebeam
Birne par
bis oant
Bischof biskop
bisher oant no ta
bislang oant no ta, oant safier
bisexuell biseksueel
bisschen bytsje
Bistum bisdom (it)
bisweilen  bytiden, soms
Biss byt
Bizeps biseps
Bitte fersyk (it)
bitte asjeblyft
bitten fersykje; freegje
bitter bitter
Bittschrift petysje
bizarr bizar
Blase  blier; blaas, bûle
blasen blaze; ôfsûgje (seks)
Blatt blêd (it); side
blättern  blêdzje
blau blau
Blech blik (it); plaatwurk (it)
Blechschaden blikskea
Blei lead (it)
bleiben bliuwe
Bleifrei leadfrij
Bleistift potlead
Blick  eachopslach, blik
blicken eagje, sjen
blind blyn
Blinddarm blineterm
Blinde bline
blinken blinke 
blinzeln  knypeagje 
Blitz  wjerljocht (it); flits
blitzen  wjerljochtsje; flitse
Blockade blokkade
blockieren blokkearje
blöd dom, stom
blond  blond, ljocht
bloß allinnich
blühen  bloeie
Blume blom
Blumenhändler blommist
Blumenhandlung blommewinkel
Blumenkohl blomkoal
Bluse blûze
Blut bloed (it)
Blutdruck bloeddruk
Blutgefäβ bloedfet (it)
Blutgruppe bloedgroep
Blutvergiftigung bloedfergiftiging
Bluttransfusion bloedtransfúzje
Blüte  blossem, bloeisel (it)
Blutegel  bloedsûger
bluten bliede
blutig bluodderich
Blutschuld  bloedskuld
blutvergieβen bloedferjitte
Boden boaiem, flier, grûn; souder
Bodenplanke  boaiemplanke
Bodenstein  flierstien
Bogen  bôge
Bohne  beane
bohren boarje
Boje boei
Bohrloch  boargat (it)
bombadieren bombadearje
Bombe bom
Bombenmeldung bommelding
Boot boat
Bonbon suertsje (it), snoepke (it)
Bordell bordeel (it)
borgen boargje
Börse  beurs
Börsengang beursgong
böse kwea, lilk
Bosheit  lilkens, grimmitigens
Bote  boade
Botschaft  ambassade; boadskip (it)
Botschafter  ambassadeur; boadskipper
Boykott boykot
Bowling bowling
Boxen bokse
Brand brân
Brandenburg Brandenburch
Brandung  brâning
Branntwein  brandewyn
Braten  briede
Brauch brûkme (it), wizânsje (de)
brauchbar  brûkber
brauchen  ferlet hawwe, nedich hawwe
brauen  brouwe
braun  brún
brausen  brûzje
Braut  breid
Bräutigam  breugeman
brav  braaf
brechen  brekke, koarje
Brei brij
breit breed
Breite breedte
Breitengrad breedtegraad
breiter breder
Bremen Bremen
Brems rem, brims
bremsen remme
brennen  baarne, brâne
Brennessel  brânnettel
Brennstoff brânstof
Brett boerd, planke
Brief brief (it)
Brille  bril
bringen  bringe
Brise  koelte, rûzer, striker
Brombeere toarnbei
Bronze brûns (it)
Broschüre brosjuere
Brot  bôle, brea (it)
brüchig bros
Brücke  brêge
Bruder broer
brüllen  âlje, brulle
brumme bromme, grânzgje
Brunnen boarne, wetterboarne
Brunnenwasser  saadswetter (it)
Brüssel Brussel
Brust  boarst (it)
brutal rûch
brütlustig brotsk
Bube jonge
Buch boek (it)
Buchdruckerkunst  boekdrukkeunst
Buche boek, boekenbeam
buchen boeke
Büchse  bus, blik (it)
Buchstabe letter
Bucht bocht
Buchung boeking
Budget budzjet (it)
Bügeleisen  strykizer (it)
Bühne poadium
Bulgarien   Bulgarije
Bulle bolle
Bund bûn
Bundesland bûnslân (it), dielsteat
Bundeskanzler bûnskânselier
Bundeskanzlerin bûnskânselier
Bundespräsident bûnspresidint
Bundesregierung bûnsregear (it)
Bundesrepublik bûnsrepublyk
Bundesstaat dielsteat
Bündnis bûn, ferbûn
bunt bûnt
Burg boarch, stins
Bürger boarger
Bürgerhaus hearehûs (it)
Bürgerinitiative boargerinisjatyf (it)
Bürgerkrieg boargeroarloch, boargerkriich
bürgerlich boargerlik
Bürgermeister boargemaster
Büro buro
Bürokratie burokrasy
Bus bus
Buschbohne beantsje (it), tusearte
buschig  rûch
Busen  boezem, buozzem
Bushaltestelle bushalte
Butter bûter
Butterblume (die), Hahnenfusz (der), Ranunkel bûterblom (de) bûterblom
Buttermilch sûpe
Café kafee (it)
CD CD
CD-Spieler CD-spiler
Chance kâns
Chaos gaos
Charakter karakter (it)
Charme sjarme
Chef sjef
Chefredakteur haadredakteur
Chemie gemy
Chemikalien gemykaliën
chemisch gemysk
China Sina
Chor koar (it)
Christ kristen
Christdemokraten kristendemokraat
Christen kristen
Christentum kristendom
christlich kristlik
Club klup
Coach trainer
Comeback comeback
Computer kompjûter
Container kontener
Cursor kursor
da der, dêr, omdat
dabei derby, dêrby
Dach dak
Dachs das, taks
Dachziegel dakpanne
dadurch dêrtroch
dafür dêrfoar, dêrom
dagegen dêrtsjin
daheim thús
daher dat, dus, dêrom
dahin dêrhinne
dahinter dêrefter, dêrachter
damalig earder, froeger
damals doe
Dame dame, frou
damit dêrmei
dämmerig   skimerich
Dämmerung skimer, twilljocht (it) 
Dampf  damp
dampfen  dampe
Dampfer stoomboat
Dampfkessel  steamtsjettel
danach dêrnei
daneben dêrneist
Dänemark Denemarken
Dank tank
dankbar tankber
danken tankje
dann dan
daran dêroan
darauf dêrop, dêrnei
daraufhin dêrop
daraufzu dêrop ta
daraus dêrút
darein  dêryn
darin dêryn
Darlehen liening
Darm term
darstellen foarstelle
Darsteller akteur
Darstellung foarstelling
darüber dêroer
darum dêrom
darunter dêrûnder
das  dat, it
Dasein bestean (it), libben (it)
dasselbe deselde, itselde
Datei bestân (it), triem
Daten gegevens
Datenbank databank
Dativ datyf
Datum datum
Dauer doer
dauerhaft duorsum
dauern duorje
Daumen tomme
davon dêrfan, dêroer
davonreiten  fuortride
davor dêrfoar
dazu  dêrta, boppedat
dazwischen  dertusken
Debatte debat (it)
Decke  tekken
Deckel  lid, deksel (it)
decken dekke
definieren definearje
Definition definysje
Deich  dyk, seedyk
Deichsel  tiksel (it)
dein  dyn, dines
deinem  dyn
deinen dyn
deiner dyn
Delegation delegaasje
dem de, dy, dy't
dementieren demintearje
demnach dus; dêrom
demnächst ynkoarten, meikoarten
Demokrat demokraat
Demokratie demokrasy
demokratisch demokratysk
Demonstrant demonstrant
Demonstration demonstraasje
demonstrieren demonstrearje
demütigen  fernederje
den de, dy, dy't
denkbar tinkber
denken  tinke
Denkmal monumint (it)
denn want
dennoch dochs; lykwols
der de; dy, dy't
derart(ig)  op dy wize, sadanich
derartig sok, sadanich, soksoartich
derlei sokke
derselbe deselde
derweil nettsjinsteande
derzeit no, op dit stuit
deshalb dêrom
Design design (it)
deswegen dêrom
Detail detail (it)
deuten  tsjutte, útlizze
deutlich  dúdlik
deutsch Dútsk
Deutsche Dútser
Deutscher Dútser
Deutschland Dútslân
deutschsprachig Dútsktalich
Dezember desimber
Diagnose diagnoaze
Dialog dialooch
Dialogfenster dialoochfinster
dich dy
dicht ticht
Dichte tichtens
dichten dichtsje
Dichter dichter
Dichtung dichting
dick tsjok
Dicke  tsjokte
Dickkopf stiifkop
die de; dy, dy't 
Dieb dief
diejenigen dyjingen
dienen tsjinje
Diener feint, tsjinner 
Dienst tsjinst
Dienstag tiisdei
dienstags tiisdeis
Dienstleistung tsjinstferliening
dies dit
diese dizze
Diesel diesel
dieselbe deselde
dieses dit
diesjährig fan dit jier
diesmal  diskear
Differenz ferskil (it)
digital digitaal
Diktator diktator
Diktatur diktatuer
Dilemma dilemma (it)
Dimension diminsje
Ding  ding (it)
dingen ôftingje
Diplomat diplomaat
diplomatisch diplomatysk
dir dy
direkt direkt
Direktor direkteur
Dirigent dirigint
Diskothek disko, diskoteek
Diskriminierung diskriminaasje
Diskussion diskusje
diskutieren diskusjearje, redendiele
Distanz ôfstân
Distel  stikel, tiksel
Disziplin disipline
divers ferskillend
doch  doch, dochs
Doktor dokter
Dokument dokumint (it)
Dokumentation dokumintaasje
dokumentieren dokumintearje
Dolch dolk
Dollar dollar
Dom dom
dominieren dominearje, oerhearskje
Donner  tonger
donnern tongerje
Donnerschlag tongerslach
Donnerstag tongersdei
donnerstags tongersdeis
Doppelkinn  underkin (it)
doppelt  dûbel(d)
Dorf doarp (it)
Dorn toarne
dort dêr
dorthin dêrhinne
dortig op dat plak
Dose blik, pot
Dotter djerre
downloaden delhelje, downloade
Drachen draak
Draht tried
drahtlos triedleas
Drama drama (it)
dramatisch dramatysk
Drang  driuw
drängen driuwe; kringe
drastisch drastysk
drauf derop
draußen bûten
Dreck modder, dridze
Drehbuch draaiboek (it)
drehen draaie
Drehorgel  draaioargel (it)
drei trije
Dreieck  trijehoek
dreifach  trijefâldich, trije kear
dreihundert trijehûndert
dreimal  trijeris, trije kear
dreißig tritich
dreist dryst, brutaal
dreizehn tretjin
dreizig tritich
dreschen terskje
Drescher tersker 
drin deryn
dringen  kringe 
dringend driuwend
dritte tredde
Dritte tredde
Drittel  in tredde
Droge drugs
drohen  driigje
Drohung  driging
Drossel  lyster
drüben dêr
Druck  druk
drucken drukke, printsje
drücken triuwe
drücken  drukke, printsje
Drucker printer
du do
ducken bûke, bûke
Duell duel (it)
duften  in swietrook ôfjaan, goed rûke
Duldsamkeit duldsumens
dumm dom
dumpf  dof
Düne dún
dunkel tsjuster
Dunkelheit tsjusterens
dünn  tin
Duo duo (it)
durch troch
durchaus bêst; hielendal; wis; tige
durchbringen dertroch bringe, trochbringe
Durchbruch trochbraak
durchdenken trochtinke
durcheinander yn 'e tiis, betiisd, trochinoar
Durchfall diarree, yn 'e loop wêze, trochgong
durchführen útfiere; trochfiere
Durchführung útfiering
Durchgang trochgong; trochrin; gongpaad (it)
durchgängig  trochstrings
durchgeben  trochjaan
durchlassen  trochlitte
durchlaufen trochrinne
Durchmesser trochsneed
durchnässt dweiltrochwiet
durchsägen trochseagje
durchschiessen  trochsjitte
Durchschlag  trochslach
durchschneiden  trochsnije
Durchschnitt trochsneed, gemiddelde (it)
durchschnittlich gemiddeld
durchsetzen ferminge, trochsette
Durchsetzung trochsetting
durchsieben trochsilje
durchstechen trochstekke
durchsticken  trochstikje
durchsuchen  trochsykje
durchweg trochstrings
dürfen  meie, doare
dürr toar, skraal
Durst toarst
durstig  toarstich
durtchstossen trochstjitte
düster tsjuster
Dutzend dozyn (it), tsiental (it)
DVD DVD
DVD-Brenner DVD-branner
DVD-Spieler DVD-spiler
Dynamik dynamyk
Ebbe eb, leechwetter
eben flak, efkes, krekt, lyk, sljocht
Ebene  flakte, nivo
ebenfalls  allyksa
Ebenmass  egalens, lykmjittigens
ebenso allyksa
ebenso gut  likegoed
ebensogut wie likegoed as
ebensowenig likemin
ebnen  sljochtsje
Echo echo, wjerklank
echt echt
Ecke  hoeke, herne
edel  eal
Edelleute  eallju
Edelmann ealman
Edelstein  edelstien
Effekt effekt (it)
Effizienz effisjinsje
egal lyk, egaal
Egal makket neat út, jout neat
Egge eide
eggen  eidzje
ehe foar't, foardat
Ehe houlik (it)
Ehefrau oarehelte
ehemalig earder
ehemals foarhinne
Ehemann oarehelte
Ehepaar troud stel, man-en-wiif
eher  earder
ehrbar  earber, nommel
Ehre  eare
ehren  earje
Ehrgeiz  earsucht
ehrlich earlik
ehrwürdig earweardich
Ei aai (it)
Eiche  iik, ikenbeam
Eichel ikel
Eichelhäher houtakster
Eichhorn iikhoarn
Eid  eed
Eidbrüchige  eedbrekker
Eidechse hagedis, gerskrûper
Eidgenossenschaft  eedgenoatskip (it)
Eierschale  aaidop 
Eifer iver
eigen  eigen
eigenartig apart, eigenaardich, frjemd, nuver
Eigene  eigene (it)
Eigenschaft eigenskip
eigenständig selsstannich
eigentlich eigentlik
Eigentum eigener
Eigentümer besitter
eigentümlich apart, eigenaardich
eignen eigenje
Eigner eigener
eilen dwylje, fiterje, hurd rinne
Eimer  amer
ein ien
einander inoar
einarbeiten  ynwurkje
einatmen ynazemje
einäugig ieneagich
einbauen ynbouwe
einbeziehen meitelle, meirekkenje; belûke by, belûke yn
einbinden ynbine; yntegrearje
Einblick ynsicht
einbrechen ynbrekke
Einbrecher ynbrekker
einbringen ynbringe
Einbruch ynbraak
eindämmen yndykje
eindeichen yndykje
eindeutig dúdlik
eindringen  ynkringe
Eindruck yndruk
eine in; ien, iene (de, it); immen
eineinhalb oardel
einer in; ien, iene (de, it); immen
einerlei  itselde, soartgelikens
einerseits oan 'e iene kant
einfach  ienfâldich
Einfachheit  ienfâld, ienfâldigens
Einfahrt  yngong
einfallen  binnenfalle, ynfalle
einfältig nayf, simpel, ûnnoazel
Einfluss ynfloed
einfügen ynfoegje
einführen  ynfiere
Einführung ynfiering, ynlieding, yntroduksje
Eingabe  fersyk (it)
Eingang  yngong
eingeben  ynjaan, yntsjinje
eingebildet idel, waanwiis
Eingeweide  yngewant (it)
eingraben  yngrave
eingreifen yngripe
Eingriff yngreep
Einheit ienheid
einholen  ynhelje
einhüllen  ynwuolje
einhundert hûndert
einig ienriedich, iens
einige inkelde, inkelden, guon, somliken
einigermassen  eat, in bytsje
Einigkeit ienriedigens
Einigung oerienstimming
Einkommen ynkommen (it)
einladen noegje, útnoegje
Einladung noeging, útnoeging
Einlage deposito, ynbring, ynlis
einlassen ynlitte
einmachen ynlizze, ynmeitsje
einmal ienris, ien kear
einnehmen ynnimme; ynbarre
einnehnen ynnimme
einquartieren ynkertierje
einrahmen ynlistje
einräumen ynromje, opbergje; tajaan, tastean
einrichten ynrjochtsje, ynstelle, yn elkoar sette
eins ien
einsam allinnich, ienlik
Einsamkeit iensumens
Einschätzung ynskatting
Einschlag ynslach
einschlagen  ynslaan
einschließen ynslute; omfiemje
einschneiden ynsnije
einschöpfen ynskeppe
einsehen  ynsjen
einsetzen ynsette
Einsicht ynsicht
einst ea, ienris, wolris
einstellen  ôphâlde; ynstelle
Einstellung ynstelling
einstürzen ynstoarte
eintauschen ynruilje, ynwikselje
eintausend tûzen
einteilen yndiele
eintönig  ienlûdich, ientoanich
eintreffen ynkomme, oankomme
eintrete binnengean, yngean
einverstanden akkoart
Einwanderer ymmigrant
einwandern ymmigrearje
Einwanderung ymmigraasje
einweihen  ynwije
einwickeln berôlje, ynrôlje, bewuolje
Einwilligung  ynwilliging, tastimming, tawurd (it)
Einwirkung  ynwurking
Einwohner ynwenner
Einwohnerzahl ynwennertal (it)
einzeln allinnichsteand, apart, inkeld, los, lossteand
einziehen  ynlûke
einzig  iennichst; inkeld
Eis  iis (it)
Eisdecke  iislaach, iistek (it)
Eisen  izer (it)
Eisenbahn spoarwei
Eisenbahnzug trein
eisfrei  frij fan iis
eiskalt  iiskâld, stienkâld
Eisscholle iisskosse
Eisvogel iisfûgel
Eiszeitalter iistiid
eitel idel
Eiter otter
eitern otterje
Ekel  walch
ekelhaft walchlik
ekeln wearzgje
elastisch elastysk
elektrisch elektrysk
Elektronik elektroanika
elektronisch elektroanysk
Element elemint (it)
Elend ellinde, lijen (it)
elend  aaklik, ellindich
elf alve
Elf alve
Elfenbein  ivoar
elfte  alfte
Elite elite
Ellbogen  earmtakke
Elle  jelne
Eller els
Ellernbaum elsebeam
Elster akster
elterlich âlderlik
Eltern âlden
Elternhaus âldershûs (it)
elternlos  âlderleas
Emden Emden
Emotion emoasje
Empfang ûntfangst
empfangen ûntfange
Empfänger ûntfanger
empfehlen oanriede, rikkemedearje, advisearje
Empfehlung oanrieding, oanrikkemedaasje, advys
Empfinden fielen (it), gefoel (it)
empfinden fiele
empfindlich gefoelich
empfindsam gefoelich, weak
Empörung  lilkens; opstân
Ems (Fluss) Iems (rivier)
Endchen  eintsje, stikje (it)
Ende ein (de, it)
enden einigje, ophâlde
endlich  einlings
endlos einleas, sûnder ein
Energie enerzjy
eng nau
Enkel bernsbern (it)
Enkelin bernsbern (it)
entarten ferwurde, ûntaardzje
entdecken ûntdekke
Entdeckung  ûntdekking
Ente ein, einfûgel
entgegen  temjitte, yn 'e mjitte
entgegenarbeiten  tsjinwurkje, tsjinakselje
entgegenkommen  yn 'e mjitte komme, tsjinkomme
entgegenstellen  tsjinoerstelle
enthalten befetsje; ynhâlde
Enthaltung ûnthâlding
entkommen ûntkomme
entlang  bydel, bylâns
entlassen  fuortstjoere, ûntslaan
Entlassung frijlitting, ûntslach
entscheiden  beslisse, beslute
Entscheidung beslissing, beslút (it)
entschlossen beret
Entschuldigung it spyt my, sorry
Entspannung ûntspanning
entstammen  ôfstamje
entstehen  ûntstean
Entstehung ûntstean (it)
entwickeln ûntjaan, ûntwikkelje
Entwicklung ûntjouwing, ûntwikkeling
Entwicklungshilfe ûntwikkelingshelp
Entwicklungsland ûntwikkelingslân (it)
Entwurf ûntwerp (it)
entwurzeln  ûntwoartelje
entzünden ûntstekke
Entzündung ûntstekking
er  er, hy
erbauen bouwe
Erbe  erfgenamt; erfgoed (it), neilittenskip (it)
erben  ervje
Erdbeben  ierdbeving, ierdskodding
Erdbeere  ierdbei
Erde ierde
Erdkruste  ierdkoarste
Erdoberfläche  ierdoerflak (it)
Ereignis barren (it)
Erfahrung ûnderfining
erfinden útfine
Erfindung optinksel (it), útfining
Erfolg  sukses (it) , fertuten
erforschen  ûndersykje
erfrischen  ferfris(k)je, ferfarskje
Ergebnis resultaat, útkomst
ergiebig fruchtber, produktyf, ryk, rynsk
ergötzen fermeitsje
erhalten  behâlde, bewarje, krije, ûntfange
erheben ynbarre, omheech stekke
erhöhen opheegje
erinnern  yn it sin bringe
erinnern an  yndachtich meitsje op
Erinnerung  oantinken (it)
erkälten  ferkâldzje, kjeld skypje
Erkältung ferkâlden, ferkâldenheid
erkennbar werkenber
erkennen  werkenne, werom kenne
erkennen  ynsjen, wer(om)kenne
erklären  ferklearje, útlizze
Erklärung ferklearring, útlis
Erkrankung sykte
erkunden ferkenne
erlauben tastean
Erlaubnis  fergunning; ferlof
erleben belibje
Erlöser  ferlosser
ermahnen  fermoanje
ermitteln bemiddelje
Ermittler bemiddeler, tuskenpersoan, yntermediêr
Ermittlung ûnderhanneling
ermöglichen mooglik meitsje
ermorden fermoardzje
Ermordung moard
ermüdet wurch
ernähren  fiede, ûnderhâlde
erneuern fernije, modernisearje
Ernst earnst
Ernte rispinge
ernten rispje
erobern feroverje
Eroberung ferovering
eröffnen iepen meitsje
Eröffnung iepening
erreichbar berikber
erreichen berikke
Ersatz ferfanging
erscheinen ferskine
Erscheinung ferskining, ferskynsel
erschrecken  kjel wurde, skrikke, skrilje
erst  earst
erste earste
erstens  foarst, yn 't foarste plak
ertappen  trappearje
ertrinken ferdrinke
erübrigen  frijmeitsje, oerhâlde
Erwachsene folwoeksene
erwähnen neame
erwarten ferwachtsje
erwartungsvoll  ferwachtingsfol
Erz  erts (it)
erzählen  fertelle
Erzählung ferhaal (it)
es it
es tut mir leid  it muoit my, it spyt my, sorry
Esche esk
Eschenbaum eskenbeam
Esel  ezel
essen ite
Essen iten (it)
Essig jittik
Estland  Estlân
Etappe etappe
Ethik etyk
etwa likernôch, sa likernôch, sawat
etwas eat, wat
euch jim, jimme
Eule ûle
Euro euro
Europa Europa
Europäische Union Europeeske Uny
Europameisterschaft Europeesk kampioenskip
Euter  jaar (it)
Euterfliege  strontmich
evangelisch evangelysk
ewig ivich
Ewigkeit ivichheid
examinieren eksaminearje
Exemplar eksimplaar (it)
exportieren eksportearje
extern ekstern
extrem ekstreem
Fabrik fabryk (it)
fabrizieren fabrisearje
Fach fak, fek
Fachleute fakmannen (pl.)
Fackel  fakkel, toartse
fade  flau, laf
Faden tried
Faden tou, tried
fahl  feal, skier
Fahne findel (it), flagge
Fahrbahn rydstrook
Fähre fear, fearboat, oerset
fahren farre (boat), ride
Fahrer bestjoerder
Fahrrad fyts
Fahrt  feart, reis, tocht
Fahrzeug fartúch
Fakt feit (it)
Faktor faktor
Fal gefal (it)
Falke  falk
Falle  fal
fallen falle
falsch falsk, ferkeard
fälschen ferfalskje
Falte fâld, ronfel, tear
falten fâldzje, ronfelje, teare
Familie famylje, sibben
Fan fan
fangen fange
Farbe Kleur
Farbenton kleur, skyn
farbig kleurich
farblos kleurleas
faseln dwirrelje, jeuzelje, rûgelje
fasern plúzje, raffelje
Fass fet (it)
fassen befetsje, fetsje, beetkrije, beetpakke
fast hast
fasten  fêstje
Fastnacht fêsteljûn
Fasttag fêsteldei
Faszination fassinaasje
faul loai
faulenzen omhingje
Faulheit loaiens
Faust fûst
Favorit favoryt
Fax faks
Februar febrewaris
Feder fear
fegen feie
Fehde rûzje, skeel (it)
fehlen misse
Fehler flater
Fehlschlag  misset, misslach
fehlslagen mislearje
Feier feest (it)
Feierabend rêsttiid nei it wurk
feierlich feestlik
feiern fiere
Feiertag hjeldei, feestdei
Feile file
feilen fylje
fein fyn, moai
Feind fijân
feindlich  fijannich
Feindschaft  fijânskip
Feld  fjild (it)
Feldarbeit lânwurk (it)
Feldmaus fjildmûs
Fell fel (it)
Fels rots
Felsengebirge stienberch
Fenster finster (it), rút (it)
Fensterladen blyn (it)
Fensterrahmen kezyn (it)
Ferkel bigge
fern fier
Ferne fierte
ferner fierder
Fernglas fierrekiker
Fernsehen televyzje
Fernsehsender tv-stasjon
fertig klear, ree
Fertigkeit  feardigens, rêdsumens
Fessel boei
Fest feest (it)
fest fêst
festbinden fêstbine
festhalten fêsthâlde
festigen befêstigje, fersterkje, konsolidearje
Festigkeit fêstens, sterkte
Festival festival (it)
Festland fêstelân (it)
festlegen fêstlizze
festlich feestlik
festmachen fêstmeitsje
festnehmen fêstnimme
Festplatte hurde skiif
festsetzen fêstsette
feststellen fêststelle
Feststellung fêststelling
Fett fet (it)
Fettsucht fetsucht
feucht fochtich
feuchten wiet meitsje
feuchtkalt damp, klam
Feuer fjoer (it); brân
Feuergefahr fjoergefaar (it)
Feuerherd fjoerhurd
Feuerlöscher blusapparaat (it)
Feuermelder brânmelder
Feuerwehr brânwacht
Feuerwerk fjoerwurk (it)
Feuerzeug oanstekker
Fieber koarts
Figur figuer (it)
Filiale filiaal (it)
Film film
filtern filterje
Finale finaal
Finanzen finânsjes, sinteraasje
finanziell finansjeel
finanzieren finansierje
Finanzierung finansiering
finden  fine
Finder finer
Finger finger
Fingernagel neil
Fingerspitze fingersein
Finne fin, pûst
Finnland Finlân
finster tsjuster
Finsternis tsjuster (it), tsjusterens
Firma firma
Fisch fisk
fischen fiskje
Fischer fisker
Fischerdorf fiskersdoarp
Fischerei fiskerij
Fischfang fiskfangst
Fiskus fiskus
fit fit
flach flak, sljocht
Fläche flakte, oerflak
Flachs flaaks (it)
Flagge flagge
Flamme flam
Flasche fles, flesse
flattern fladderje, wjokkelje
flechten flechtsje
Fledermaus flearmûs
Fleisch fleis (it)
fleißig flitich, warber
flexibel fleksibel
Flexibilität fleksibiliteit
Fliege mich
fliegen fleane
Flieger fleander, fleanmasine, fleantúch (it)
fliehen flechtsje, útnaaie
fließen floeie, streame
Flintstein fjoerstien
Flitzebogen bôge
Floh flie
Floss flot (it)
Flosse fin
Flöte fluit
flöten fluitsje
flott flot, maklik
Flotte float
Fluch flok
fluchen flokke
flüchten flechtsje, útnaaie
flüchtig  flechtich
Flüchtling flechtling
Flug flucht
Flügel wjuk
Fluggesellschaft fleanmaatskippij
Flughafen fleanhaven
Flugplatz fleanfjild
Flugsand stosân (it)
Flugzeug fleanmasine, fleantúch (it)
flunkern flonkerje
Flur gong
Fluss rivier
Flussarm slinke
flüssig floeiber
Flüssigkeit floeistof
flüstern flústerje
Flut floed
fluten  opkomme (f. floed), oerrinne
Flutwelle floedweach
Föderation federaasje
Fohlen fôle
Folge gefolch (it)
folgen folgje
Folgsamkeit  folchsumens
Folter pynbank, foltering
foppen  ferrifelje
fordern easkje, foarderje
fördern befoarderje, helpe, stypje
Forderung eask, foardering
Förderung befoardering
Forke heafoarke
Form foarm
formal formeel
Format format (it)
Formel formule
formen foarmje
Formular formulier (it)
formulieren formulearje
Formulierung formulearring
forschen ûndersykje
Forscher ûndersiker
Forschung ûndersyk (it)
fort fuort
fortbestehen fuortbestean
fortbleiben weibliuwe
fortbringen fuortbringe
Fortdauer fuortbestean (it)
fortfahren fuortfarre, fuortride
fortfahren fierdergean mei
fortfallen fuortfalle, weifalle
Fortgang foarútgong
fortgehen fuortgean
fortkommen fuortkomme
fortlaufen fuortrinne
fortnehmen weinimme
fortreißen fuortskuorre, fuortslaan
Fortsetzung  ferfolch (it), fuortsetting
fortwehen fuortwaaie
Forum foarum (it)
Foto foto
Fotograf fotograaf
fotografieren fotografearje
Fotokopie fotokopy
Fracht fracht
Frage fraach
Fragebogen fragelist
fragen  freegje
Fraktion fraksje
Fraktionschef fraksjelieder
Frankreich  Frankryk
Franzose  Frânsman
Französin Fransêse
Frau frou
Frauenarzt frouljusdokter
frech dryst, brutaal
Frechheit ûnbeskoftigens 
frei frij
Freibad iepenloftswimbad (it)
Freibier fergees bier (it), gratis bier (it)
freigeben frijjaan, loslitte
freigebig rynsk, royaal
Freiheit frijheid
Freiheitsliebe frijheidssin
Freiheitsstrafe frijheidsstraf
freilassen frijlitte
Freilassung frijlitting
Freilichtbühne iepenloftteater (it)
freimachen frijmeitsje
Freimaurer frijmitselder
Freispruch frijspraak
Freistaat frijsteat
Freitag freed
freitags freeds
freiwillig frijwillich
Freizeit frije tiid
fremd frjemd
Fremde frjemde
Fremdsprache frjemde taal
fressen frette
Freude  blydskip, wille
freudig bliid
Freund freon, feint
Freundin freondin, faam
freundlich  freonlik
Freundschaft freonskip
Frevel fergryp (it), misdie
frevelhaft misdiedich
Frieden frede
Friedensprozess fredesproses (it)
Friedensstifter fredestifter
Friedhof tsjerkhôf (it)
friedlich freedsum
frieren frieze
Friese Fries
Friesin Friezinne
friesisch Frysk 
Friesland Fryslân
frisch farsk, fris
froh bliid
fromm  from
Frömmigkeit frommens
Front front (it)
Frosch kikkert
Frost froast
Frucht frucht
fruchtbar fruchtber
früh betiid, ier
früher eartiids, froeger
Frühjahr foarjier, maitiid
Frühling foarjier, maitiid
Frühstück moarnsiten, moarnsbrochje
Fuchs foks
Fuge  foech
fügen foegje, passe
fühlen fiele
Führer lieder
Führer  bestjoerder, gids, lieder
Führerschein rydbewiis (it)
Führung lieding
füllen  folje
Fund fynst
Fundament fûnemint (it)
Fundamentalist fûnemintalist
Fundstätte fynplak (it)
fünf fiif
fünfhundert fyfhûndert
fünfzehn fyftjin
fünfzig fyftich
Funk omrop, radio, radiotelegrafy
Funke  fonk, sprank, sprankel
funkeln fûnkelje
funken seine
Funker seiner
funknagelneu spiksplinternij
Funktion funksje
funktionieren funksjonearje
für foar
furchtbar ferskriklik, ôfgryslik
fürchterlich ferskriklik, ôfgryslik
Fürst foarst
fürstlich foarstlik
Furz skeet
Fusion fúzje
Fuß foet
Fußball fuotbal (it)
Fußballer fuotballer
Fußballmannschaft fuotbalalvetal (it)
Fußboden flier
Fußgänger fuotgonger
Fußgelenk ankel (it)
Fußstapfe fuotstap
Fußtritt skop
Fußwärmer fuotwaarmer, stove
Futter iten
füttern fuorje
Gabe jefte
Gabel  itensfoarke
Galerie galery
Galopp galop
Gang fersnelling, gong, kuier
Gans goes
Gänseblümchen koweblomke (it)
Ganz hiel, hielendal
Ganze gehiel (it)
gar gear
gar (sogar) sels
Garantie garânsje
garantieren garandearje
garkochen gearsiede
Garnele garnaal
Garten tún
Gartenfrucht túnfrucht
Gartenzaun túnstek
Gärtner  gernier, túnker
Gärung  gêsting
Gas gas
Gast gast
Gastarbeiter gastarbeider
gastfreundlich  gastfrij, gol
Gastgeber gasthear
Gasthaus hotel, restaurant
Gasthof hotel, restaurant
Gaumen ferwulft (it)
Gauner  bedrager
Gebärde gebear (it), gebearte
Gebäude bouwurk (it), gebou (it)
geben  jaan
Gebet bea, gebet (it)
Gebetbuch gebetboek
Gebiet gebiet (it)
gebieten hjitte
Gebilde skepping
Gebiss gebit (it)
geboren  berne
Gebrauch brûkme (it), gebrûk (it)
Gebrauchsanweisung gebrûksoanwizing
gebraucht brûkt
Gebrauchtwagen twaddehâns auto
Gebrechen brekme (it), gebrek (it)
gebrechlich breklik
Gebrüll  gebalt (it), gebrul (it), geraas (it)
Geburt berte
Geburtstag jierdei
Gedanke tins
gedeihen bedije, dije, tierje
gedenken betinke
Gedicht gedicht (it), dichtwurk (it)
Geduld geduld (it)
geduldich geduldich
Gefahr gefaar (it), need
gefährlich  faai, gefaarlik, nuodlik
gefallen befalle, noaskje
gefangen finzen
Gefangene finzene
Gefangenschaft finzenskip
Gefängnis finzenis
Gefecht gefjocht (it)
Gefühl fielen (it), gefoel (it)
gefühllos  dôf, gefoelleas
gegen  tsjin
Gegend krite, streek
Gegendruck tsjindruk
gegeneinander tsjininoar, tsjin elkoar
Gegenpartei tsjinpartij
Gegenteil tsjindiel (it)
gegenüber foaroer, tsjinoer
Gegenwart  hjoed-de-dei, notiid
Gegenwind tsjinwyn
Gegner tsjinstanner
Gehalt gehalte, lean, salaris
geheim geheim
Geheimdienst geheime tsjinst
Geheimnis geheim (it)
gehen gean
Gehirn brein (it), harsens
Geige fioele
Geigenbogen strykstôk
Geigenkiste fioelkiste
geil cool, geil
Geißel gisel
geißeln giselje
Geist geast
geistig geastlik
Geistliche  geastlike
Geiz deunens, gjirrigens
Geizhals nepert
geizig gjirrich
Geländer leuning, stek (it)
gelb giel
gelbhäutig gielhûdich
Geld jild (it)
Geldautomat jildautomaat, pinautomaat
Geldstrafe bekeuring, boete
Gelegenkeit gelegenheid
gelegentlich by gelegenheid
gelehrt geleard
Gelehrte gelearde
gellen galmje, gjalpe, raze
gelten jilde
Gemälde skilderije(n)
gemäß neffens
gemein gemien
Gemeinde gemeente
Gemeinderat gemeenteried
gemeinsam mienskiplik
Gemeinschaft mienskip
Gemeinwesen mienskip
Gemüse griente
gemütlich gesellich, smûk
Gen gen (it)
genau just, krekt
genauso likegoed; krekt sa
genehmigen goedkarre
Genehmigung goedkarring
General generaal
Generation generaasje
genießen genietsje
Genitiv genityf
Genossenschaft genoatskip (it), selskip (it)
Gentechnik gentechnyk
gentechnisch gentechnysk
genug genôch
genügen foldwaande wêze
Genuß genot (it), nocht
geöffnet iepen
Gepäck bagaazje
gerade aansen, just, krekt, niiskrekt, daliks, rjocht
geradeaus rjochtút
Gerät apparaat (it)
Gericht gerjocht (it)
Gerichtslage rjochtsgrûn
gerinnen  stjurje
gern graach
gerne graach
Gerste koarn (it)
Gerte tien, twiich
Geruch geur, lucht
Gerücht geroft (it)
Gerüst stellaazje, stelling
gesalzen  sâlte
Gesang gesang (it)
Gesangbuch  lieteboek (it), sjongboek (it) 
Geschäft saak, winkel
geschäftlich saaklik
Geschäftshaus winkelhûs (it)
geschehen  barre, foarfalle, oerkomme
Geschehen  barren (it), foarfal (it)
Geschenk geskink (it), kado (it), presintsje (it)
Geschichte histoarje, skiednis
geschichtlich histoarysk, skiedkundich
Geschichtsforscher skiedkundige
geschickt feardich, handich, rêdsum, tûk
Geschirr panguod (it)
Geschlecht  geslacht (it), slachte (it)
Geschmack smaak
geschmeidig bûgsum, linich
Geschnater gesnetter (it)
Geschrei geraas (it), geskreau (it)
Geschwindigkeit faasje, snelheid
Geschwulst swolm, swolderij
Geschwür swolm
Gesellschaft maatskippij, mienskip, selskip
Gesetz wet
Gesetzentwurf wetsûntwerp (it)
Gesetzgeber wetjouwer
gesetzlich wetlik
Gesicht gesicht (it)
Gespenst spoek
gespensterhaft spoekerich
Gespräch gesprek (it), petear (it)
Gesprächspartner gesprekspartner
Gestalt figuer (it), foarm, stal (it)
gestalten foarmje, ynrjochtsje
Gestank lucht, stank
gestern juster
gestern Abend justerjûn
gesund sûn
Gesundheit sûnens
Getränk drank, drinken (it)
Getreide koarn, nôt
gewähren ferliene, tastean
Gewalt gesach (it), geweld (it)
Gewaltherrschaft geweld (it), tiranny
gewaltig fûl, geweldich, grut, tige
Gewand gewaad (it), klaad (it)
gewandt flot, linich, tûk
Gewehr gewear (it)
Gewerbe ambacht (it), bedriuwslibben (it), fak (it), yndustry
Gewicht gewicht (it)
Gewinn winst
gewinnen krije, winne
Gewinner winner
gewiss wis
Gewissen gewisse (it)
Gewitter swierwaar (it), tongerbui
gewöhnen wenne
gewöhnlich gewoanlik, ornaris, trochstrings
gewohnt bewend; gewoan, wend
Gewölbe ferwulft (it)
Gewühl  drokte, gewoel (it)
Gewürz  krûd (it), krûderij 
Gezeit tij (it)
Gicht jicht
Giebel gevel
gießen jitte
Gießkanne gieter
Gift fergif (it), gif (it)
Gipfel top
Gischt skom (it)
Gitarre gitaar (it)
Gitter roaster, traaljes, traaljewurk (it)
Glanz glâns
glänzen blinke, glânzgje, glinsterje
Glas glês (it)
Glaser rutesetter
Glasfenster glêsfinster (it)
glatt glêd
glätten glêdzje, glêd meitsje
Glatze keale holle
Glauben leauwen (it)
glauben  leauwe
Glaubensfreiheit frijheid fan religy
glaubhaft oannimlik, te leauwen
gleich  aansen, daliks, gelyk, lyk
gleichen lykje
gleicherweise op 'e selde wize
gleichgültig ûnferskillich
gleichlaufen lykoprinne
gleichlaufend lykop rinnend
gleichmäßig lykmjittich
Gleise spoar (it)
gleiten glide, glydzje
Gletscher  gletsjer
Glied lid
glimmen glimme
glitschen glydskje
glitscherig gliderich, glysterich
global globaal
Globalisierung globalisearring
Glockenturm klokketoer
glorreich glânsryk, romroft
glotzen dikerje, stoareagje
Glück gelok (it), lok (it)
glücken slagje
glücklich gelokkich, lokkich
glücklicherweise lokkigerwize
Glücksfall gelok (it), meifaller, tafaller
glühen brâne, gloeie
glühend gleon
Glut gleonte, gloede
Gnade genede
Gold goud (it)
Goldfieber goudkoarts
Goldgräber goudgraver
Goldstück goudstik (it)
Golf weach
Golfstrom golfstream
gönnen gunne
Gosse goat
Gott God
Gottesdienst tsjerketsjinst
Gottlose goddeleaze
Gouverneur gûverneur
Grab grêf (it)
grabbeln grabbelje
graben dolle, grave
Graben grêft, sleat, slinke
Gräber doller, graver
Grabstätte begraafplak
Grabstein grêfstien
Gracht grêft
Grad graad
Graf greve
Grafik grafyk
Grammatik grammatika
Gras gers (it)
Grasfläche gersflakte, gersfjild (it)
Grashalm gerske (it), gerssprút
Grasland gerslân (it), greidlân (it)
Grass gers (it)
gräßlich ôfgryslik
grau griis
grausam wreed
Grausamkeit  wredens
grausen huverje
grausig  ôfgryslik
Graussen  grize, huver
greifen gripe, pakke
grell fûl, skril
Grenze grins
Grenzgraben grinssleat, skiedingssleat
Griechenland  Grikelân
griechisch Gryksk
Griff hânfet (it), hânsel (it)
grinsen gnyskje
grob bot, lomp, rûch, rûchhouwerich
gröhlen balte, raze
Groll wrok
grollen  wrokje
Groningen Grins
Groningerland (Provinz Groningen) Grinslân
groß grut
Größe grutte
Großeltern pake en beppe, paken en beppen
großenteils gruttendiels
größer grutter
Großhandel gruthannel
Großmutter beppe
Großstadt grutte stêd
Großvater pake
Grotte grot, hoale
Grube kûle, ôfgraving
grübeln mimerje, prakkesearje
grün grien
Grund grûn
gründen oprjochtsje, stiftsje
Gründer stifter
Grundgesetz grûnwet
gründlich yngeand
Grundschule basisskoalle
Grundstein earste stien fan in hûs
Gründung oprjochting
Gruppe groep, keppel, kloft
Gruppierungen groepearring
gruselen grize fan
gruselig aaklik, earne fan grize, yslik
grüßen deisizze, groetsje
Grütze grôt
gucken sjen
gucken sjen
gültig jildich
Gültigkeit jildichheid
günstig gaadlik, geunstich
Gurgel kiel, strôt
Gurt gurdle, mulbân
Gürtel gurdle, mulbân
Guss goat, skoat, snjit
gut goed
Gut guod (it)
Güte deugdlikens, kwaliteit
guten Tag goeiedei
Güterzug frachttrein
gutmütig  goedmoedich
gutwillig goedwillich
gutwillig in goedens
Gymnasium gymnasium (it)
Haar hier (it)
haaren ferhierje
Haaresbreite hierbreed (it)
Haarflechte frissel
Haarlocke hierlok, tûfe, krol
haben  hawwe
habgierig begearich
Habicht hauk
hacken hakje
Hafen haven
Hafenstadt havenstêd
Hafer hjouwer
haften fêstsitte, oanspraaklike wêze
Hagel heil
Hagelkorn heilstien
hageln heilje
Hahn hoanne, kraan
Haken heak
halb heal
Halbfinale heale finale
Halbinsel skiereilân (it)
Halbjahr healjier (it)
Halbmond heale moanne
halbrund healrûn
Hälfte helte
Halfter helter (it)
Halle seal, hal
hallo goeie, hoi
Halm haal, harrel, raai
Hals hals
Halskragen boardtsje (it)
Halszäpfchen hûch
halt ho
halten hâlde
halten  hâlde, stopje
Haltung hâlding
Hamburg Hamburch
Hammer hammer
hämmern hammerje
Hand hân
Handbreite hânbree (it)
Handel hannel
handeln hannelje
Handelsfahrt hannelsreis
Handelsflotte hannelsfloat
Handelstadt hannelsstêd
Handelsware hannelswaar
Handgelenk pols
Handgriff hânsel (it)
Handlanger hantlanger, helper
Händler hannelsman
Handschuh mof, want
Handtuch handoek
Handvoll hanfol (it)
Handwaage  ingster (it)
Handwagen hânkarre, skokarre
Handwerk hânwurk (it)
Handwerker hânwurker
Handy mobile telefoan
Handy-Nummer mobile nûmer (it)
Hanf himp
Hanfnessel himpnettel
Hang oanstriid, sin (it)
Hängeisen hangizer
hangen hingje
Hansestadt Hânzestêd
hantieren hantearje
Harfe harp
harken swylje
harnen pisje
Harnisch harnas (it)
hart hurd
Härte hurdens
hartnäckig steech, stiif
Harz hars (it)
Hase hazze
Haselnuß hazzenút
Haspel hispel
haspeln hispelje
Hass hate
hassen haatsje
hassen  haatsje
hässlich ûnsjoch
Hast gystenens, hastigens
hastig gysten, hastich
hauchen sykhelje
hauen houwe, kapje, slaan
Haufen bult, heap
häufen opheapje
häufig faak
Haupt haad (it)
Hauptbahnhof sintraal stasjon (it)
Hauptbeweis haadbewiis (it)
Häuptling haadling, haadman
Hauptsache haadsaak, foarnaamste (it)
Hauptstadt haadstêd
Hauptteil haaddiel (it)
Haus hûs (it)
Hausarbeit húswurk (it)
hausen húsmanje
Haushälterin húshâldster
Haushaltung húshâlding
Hausschuh pantollel
Haustür húsdoar
Haut hûd, fel (it)
Hautflechte dauwjirm
Hebamme ferloskundige, froedfrou, kreamheinster
heben lichtsje, optille, tille
hecheln hikkelje
Hecht snoek
Heck efterskip (it)
Hecke hage
Heer leger (it)
Heerfahrt fjildtocht
Heerstraße grutte wei
Heerweg grutte wei
Hefe gêst
Heft heft (it)
heften fêstmeitsje, hechtsje
heftig ferheftich, heftich, fûleindich
Heide heide
Heide  heide
heidnisch heidensk
heil geef, yntakt
Heiland heiland
heilen genêze
heilig hillich
Heilige hillige
Heim hûs (it)
Heimat bertekrite, bertelân (it)
Heimatland heitelân (it)
heimisch eigen, fertroud, hiem, ynlânsk
heimlich geheim, yn stilte, stikem
Heimspiel thúswedstryd
Heirat houlik (it)
heiraten boaskje, trouwe
heiß hyt, waarm
heißen hite
heizen ferwaarmje
Hektar hektare, bunder
Held held
helfen helpe
Helfer helper
hell helder, ljocht
Helligkeit klearens, ljochtens
Hellseher heldersjende
Helm helm
Helmholz helmstôk
Hemd himd (it)
Hengst hynst
Hengstfohlen  hynstefôle (de)
Henker  boal
Henne hin
her ferlyn, foarby, fuort, hjir, hjirhinne, lyn, wei
herabfalle delfalle
herabkommen delfalle, ôfkomme
herankommen tichterby komme
heranziehen  derby helje, oanhelje
Herausforderung útdaging
herausgeben útjaan
Herausgeber útjouwer
herausschleudern  nei bûten slingerje
Herberge herberch
Herberge herberch
herbringen hjir bringe
Herbst hjerst
herbstlich hjerstich
Herd hurd
Herde keppel
herein deryn, nei binnen
hereinfallen deryn rinne
hereinfliegen ynfleane
hereinkommen binnen komme, ynkomme
hergeben weromjaan
herholen derby helje, hjirhinne helje, weromhelje
Hering hearring
herkommen earne weikomme, komôf
Herkunft ôfkomst
Heroin heroïne
Herr hear
herrisch bazich, dominant
herrlich hearlik
Herrschaft hearskippij
herrschen hearskje
Herrscher hearsker
herschicken hjirhinne stjoere, komme litte
herstellen meitsje, produsearje
Hersteller produsint
Herstellung gearstallen (it), produksje
hertragen oandrage
herüberkommen oerkomme
herum omhinne, omstrings
herumfingern fimelje
herumfliegen omfleane
herumlaufen der omhinne rinne
herumliegen omdoarmje, omsweve
herumsagen rûnsizze
herumsitzen omhingje
herumtreiben omswalkje
herunterfahren delfarre, ôfslute
herunterfallen delfalle
herunterfallen delfalle
heruntergehen delgean, sakje
herunterholen delhelje
herunterladen delhelje, downloade
herunterreißen omleech skuorje
herunterrutschen ôfsakje
Herz hert (it)
herzlich hertlik
Herzog hartoch
Hessen Hessen
hetzen jachtsje, opstoke, stoke tsjin immen
Heu heu (it)
Heuforke heafoarke
Heuharke harke, riuwe
Heuland miedlân
heulen gûle, skrieme
Heulpeter grynder, gûlbek
Heuschrecke sprinkhoanne
heute hjoed
heute Abend fan 'e jûn
heute Mittag fan 'e middei
heute Morgen fan 'e moarn
heute Nacht fannacht
heutig hjoeddeisk, hjoeddeistich
heutzutage hjoed-de-dei
Hexe hekse
hexen hekse, tsjoene
Hexenkessel heksetsjettel
Hexerei hekserij
hier hjir
Hierarchie hierargy
hierbei hjirby
hierdurch hjirmei, hjirtroch
hierfür hjirfoar
hiermit hjirmei, hjirtroch
Hilfe help
hilflos helpleas
Hilfstruppen helptroepen
Himbeere framboas
Himmel himel
Himmelfahrt himelfeart
himmlisch himelsk
hin hinne
hin und her hin en wer
hinab del
hinabkommen delkomme
hinbringen  derhinne bringe
hindern behinderje, hinderje
Hindernis beswier (it), hinder
hinein deryn
hineinlaufen deryn rinne
hineinstecken deryn stekke
hineintun deryn dwaan
hineinwerfen deryn smite
hinfahren hinneride
hinführen liede nei
hingegen hinnegean
hingehen fuortgean, hinnegean
hinken hinkelje
hinlaufen derhinne rinne
hinleiten liede nei
hinreisen derhinne reizgje
hinrichten terjochtstelle
hinsetzen delsette
hinten achter, efter
hinter achter, efter
Hinterbacke bil (it)
hintereinander efterinoar
Hintergrund eftergrûn
Hinterhaus efterein, efterhûs (it)
hinterher der efteroan, nei de tiid
Hinterkopf efterholle
hinterlassen efterlitte, neilitte
Hinterrad eftertsjil (it)
hinweg hinnereis
Hinweis oanwizing
hinweisen oanwize
hinziehen derhinne gean, derhinne tsjen
hinzufügen deroan tafoegje, tafoegje, taheakje
Hirsch hart (it)
Hirt hoeder
Historiker histoarikus, skiedkundige
historisch histoarysk
Hitze hjitte
hitzig fûl
hoch heech
Hochamt heechmis
hochliegend heechlizzend
Hochmoor heechfean (it)
hochmütig grutsk
Hochschule hegeskoalle
Hochsommer midsimmer
höchstens  heechstens
Hochzeit brulloft
Hof hiem (it), hôf (it), pleats
hoffen  hoopje
hoffentlich hooplik
Hoffnung hope
Hofkirche hôftsjerke
höflich fatsoenlik, hoflik
Höhe hichte
Höhepunkt hichtepunt (it)
höher heger
hohl hol
Höhle hol (it), hoale
Höhlung holte
höhnisch húnsk
holen helje
Hölle hel
Höllenpforte helspoarte
höllisch helsk
Holocaust holocaust
Holunder flear
Holz hout (it)
Holzhaus houten hûs (it)
Holzkohle  houtskoal
Holzschuh klomp
Hopfen hop (it)
horchen harkje
Horcher harker
hören hearre, lústerje
Hörer harker, lústerder
Horizont hoarizon, kym
Horn hoarn
Hose broek
Hosenschlitz gulp
Hosentasche broeksbûse, bûse
Hotel hotel (it)
Hubschrauber helikopter
Huf hoef
Hufeisen hoefizer (it)
Hüftbein heupbonke
Hüfte heup
Hügel heuvel, hichte
Huhn hin
Hühnersnest hinnenêst (it)
Hühnerstall hinnehok (it)
hüllen hoalje
Hummel holder
Humor humor
humpeln  hinkje
Hund hûn
Hundehütte hûnehok (it)
hundert hûndert
Hunger honger
hungern hongerje
hungrig hongerich
hüpfen hippe
Husten ferkâlden wêze, hoast
husten hoastje
Hut hoed
Hütte hok (it)
ich ik
ideal ideaal
Idee idee (it)
identifizieren identifisearje
identisch identyk
Identität identiteit
Ideologie ideology
Igel stikelbaarch
Igel stikelbaarch
ignorieren negearje
ihm him
ihn him
ihnen harren, oan har; har, se
ihr har, jim, se
Ihr jo
ihre har
illegal yllegaal
Illusion yllúzje
Iltis murd
im yn
immer altyd
Import ymport
Impuls ympuls
in yn
Index yndeks
Indianer yndiaan
Indien Yndia
indirekt yndirekt
individuell yndividueel
Industrie yndustry
industriell yndustrieel
ineinander yninoar
Inflation ynflaasje
infolge neffens
Information ynformaasje
informieren fernije, ynformearje
informieren ynformearje, ynljochtsje
Infrastruktur ynfrastruktuer
Ingwer Ingwer
Inhalt ynhâld
inhaltlich ynhâldlik
Initiative inisjatyf
Initiator inisjator
inklusiv ynklusyf
Inland binnenlân (it)
Innenstadt binnenstêd
Innere binnenste (it)
innerhalb binnen, yn
Innovation ynnovaasje
Insekt ynsekt (it)
Insel eilân (it)
Installation ynstallaasje
installieren ynstallearje
Instanz ynstânsje
Institut ynstitút (it)
Institution ynstitúsje
Instrument ynstrumint
Integration yntegraasje
integrieren yntegrearje
Intellektuell yntellektueel
Intelligenz yntelliginsje
Intensität yntinsiteit
intensiv yntinsyf
interessant ynteressant, nijsgjirrich
Interesse belang, ynteresse, niget
Interessent belangstellende
interessieren ynteressearje
intern yntern
international ynternasjonaal
Internet ynternet (it)
Interpretation ynterpretaasje
interpretieren ynterpretearje
Intervention yntervinsje
Interview fraachpetear (it), ynterview (it)
inzwischen yntusken, ûnderwilens
irdisch wrâldsk
irgendein hokker dan ek
irgends earne
irgendwann ea, oait
irgendwas wat, wat dan ek
irgendwie op ien of oare wize
irgendwo  earne
Irland  Ierlân
irrereden dwylje
Irrlicht spoekljocht
Irrsinniger gek, healwize
Islam islam
islamisch islamitysk
Israel Israel
Italien   Italië
ja ja
Jacke jas
Jagd jacht, jachterij
Jagdzeit jachttiid
jagen jachtsje, jeie
Jäger jager
Jahr jier (it)
Jahrbuch jierboek
jahrelang jierrenlang
Jahresbeginn begjin fan it jier
Jahresende ein fan it jier
Jahrestag jierdei
Jahreswechsel jierwiksel
Jahreszahl jiertal (it)
Jahreszeit tiid fan it jier, seizoen (it)
Jahrgang jiergong
Jahrhundert ieu
Jahrhundertwende ieuwiksel
jährlich jierliks
Jahrring jierring
Jahrtausend milennium (it)
Jahrtausendwende milenniumwiksel
Jahrzehnt desennium (it)
Jammer ellinde
jammern âlje, jammerje
Januar jannewaris
jäten wjûdzje
Jäter wjûder
Jauche jarre
jawohl ja, jawol
Jazz jazz
je de, ea, hieltyd, wat
Jeans spikerbroek
jede elk, elkenien
jedem elk, elkenien
jeden elk, elkenien
jeden elk, elkenien
jedenfalls yn alle gefallen
jeder elk, elkenien
jedermann elkenien
jederzeit altyd
jedes elk
jedesmal  hieltyd, hieltiten
jemals  ea
jemand immen
jenseits oarekant
jeweilig krekte, respektyflik
Job wurk (it), wurkplak (it), baan
Joch  jok (it)
Journalist sjoernalist
Jubel jûchhei (it)
jubeln jubelje, jûchheie
Jubiläum jubileum
jucken jûkje
Jude Joad
jüdisch joadsk
Jugend jeugd, jongerein
Jugendarbeit jeugdwurk (it)
Juli july
jung jong
Junge jonge
jungen jongje
Jungfrau faam, jongfaam
Juni juny
Junker jonker
Jurist jurist
juristisch juristysk
Jury sjuery
Justiz justysje
Juwel juwiel (it)
Kabel kabel
Kabinett kabinet
Käfer krobbe, tuorre
Kaffee kofje
Käfig hok, koai, kou, kouwe
kahl keal
Kahlkopf kealkop
Kai kaai
Kaiser keizer
kaiserlich keizerlik
Kaiserreich keizerryk (it)
Kajüte kajút
Kalb keal (it)
Kalender kalinder
Kalk kalk
kalken kalkje
Kalkstein kalkstien
Kalkulation berekkening
Kalmus kalmus
kalt kâld
Kälte kjeld
kälter kâlder
Kältewelle weach fan kjeld
Kamel kamiel
Kamera kamera
Kamerad kammeraat, maat, stalke
Kamille  kamelle
Kamin iepen hurd, skoarstien
Kamm kaam
kämmen kjimme
Kammer keamer
Kampagne kampanje
Kampf  striid
kämpfen  stride, fjochtsje
Kämpfer strider, kriger, fjochter
Kampfplatz  slachfjild (it)
Kanal grêft, kanaal (it)
Kandidat kandidaat
Kandidatur kandidaatskip (it)
kandidieren kandidaat stelle
Kaninchen knyn (it)
Kanne kanne, pot
Kanone kanon (it)
Kante kant, râne
Kanzel preekstoel
Kanzlei kânselarij
Kanzler kânselier
Kapazität kapasiteit
Kapital kapitaal (it)
Kapitalismus kapitalisme
Kapitän kaptein
Kapitel haadstik (it)
kaputt stikken
Kardinal kardinaal
Karfreitag goedfreed
Karne tsjerne
karnen tsjernje
Karre karre, kroade
Karriere karriêre
Karte kaart
Kartoffel ierappel
Kartoffelschale ierappelskyl
Karussel draaimûne
Karwoche  stille wike foar Peaske
Käse  tsiis
Kasse kassa
Kastanie kastanje
Kasten bak, doaze, kiste, krat
Kasus namfal
Katalog katalogus
Katastrophe katastrofe
Kategorie kategory
Kater boarre
Kathedrale katedraal
Katholik katolyk
katholisch katolyk
Katze kat, poes
kauen kôgje
kauern hûkearzje
Kauf keap
kaufen keapje
Käufer keaper
Kaufleute keaplju
Kaufmann keapman
Kaufpreis keappriis
Kegel kegel
kegeln kegelje
Kegelspiel kegelspul (it)
Kehle kiel
kehlen  de hals útsnije
kehren feie, keare, krieme
Keil kyl
keilen kylje
Keim kjim, sprút
keimen kjimje, útsprute
Keimling kjimplant
kein gjin
keine gjin
Kelch tsjelk
Keller  kelder
kennen kenne
kennenlernen yn 'e kunde komme
Kenntnis kennis, witten (it)
Kennzeichen kenteken (it)
Kerbe keep, kerne, sneed
Kern kearn
Kernhaus klokhús (it)
Kerosin kerosine
Kerze kears
Kessel tsjettel
keten knetsje, knipe
Kette keten, ketting, string (it)
ketten fêstbine, fêstmeitsje
Ketzerei ketterij
keuchen hymje
Keuchhusten kinkhoast
kichern gibelje, gychelje
Kiebitz ljip
Kiefer dinnebeam, kaak
Kieferholz  grenenhout (it)
Kilo kilo
Kilogramm kilogram
Kilometer kilometer
Kind  bern (it)
Kinderei bernigens
Kindergarten bernedeiferbliuw, berne-opfang
Kinderjahre bernejierren
Kinderkleid bernejurk
Kinderspiel bernespul
kindisch bernich
Kinn kin (it)
Kino bioskoop
Kippe wip
kippen kantelje, wippe
Kirchdorf tsjerkedoarp (it)
Kirche tsjerke
Kirchengesang tsjerkesang
Kirchenlied tsjerkeliet (it)
Kirchentür tsjerkedoar
Kirchhof tsjerkhôf (it)
kirchl. Festtag hjeldei
kirchlich tsjerklik
Kirchspiel karspel (it), parochy
Kirchturm tsjerketoer
Kirsche kers
Kissen kessen (it)
Kiste bak, doaze, kiste, krat
Kitt kit, lym, stopferve
kitten kitte, lime
kitzeln kitelje
Kiwi kiwy
kläffen bylje, blaffe, keffe
Klage eask, klacht
klagen  kleie
klamm damp, klam
klammern klamje
Klamotten klean
Klang klank, lûd (it)
Klangloch galmgat (it)
klappen flappe, klappe, útkomme
klappern klapperje
Klappertopf rinkelbel
klar fansels, helder, okay
klären opklearje, suverje
Klarheit klearrichheid
klarlegen dúdlik meitsje
klarstellen dúdlik meitsje
Klasse klas, klasse
Klassiker klassiker
klassisch klassyk
klatschen kletse
Klausner kluzener
Klebeband plakbân (it)
kleben kleve
klebrig kleverich, kliemsk, plakkerich
Klee klaver
Kleeblatt klaverblêd (it)
Klei klaai
Kleiboden klaaigrûn
Kleid jûpe, jurk
kleiden klaaie
Kleider klean
Kleiderschrank kleankast
Kleidertracht dracht
Kleidung klean
Kleidungstück stik klean (it)
klein lyts
kleiner lytser
kleinst  lytst
Kleinstadt lytse stêd
Kleister plakguod (it), stisel
kleistern lymje, plakke
Klemme klam
klemmen klamme, klammerje
klettern kladderje, klimme, kliuwe
Klima klimaat (it)
klimmen kladderje, klimme, kliuwe
klimpern rammelje
klingeln skilje
klingen klinke
Klinik klinyk
Klinke klink
Klinker klinkert
klirren kletterje, rinkelje
klopfen klopje
Klöppel bongel
Kloß knoet
Kloster kleaster (it)
Klosterschule kleasterskoalle
Klotz klosse
Kluft kleau
klug ferstannich, skrander, wiis
klüger ferstanniger
Klumpen klute, knoarre
knabbern gnabbelje, gnabje
knallen ploffe
Knallen klap
knapp krap, krapoan; krekt; nau; seldsum
Knappheit krapte
knarren knarse, knisterje, kreakje
knattern knetterje
Knäuel kleaune
knauserig gjirrich, sunich
Knecht feint
kneifen knipe
Kneifzange knyptange
Kneipe kroech
knicken knikke
Knie knibbel
knien knibbelje
Kniff kneep
knipsen knippe
knirschen knarse, kreakje
Knoblauch  knyflok (it)
Knöchel ankel (it), knokkel
Knochen bonke
Knopf knoop
knöpfen knoopje
Knopfloch knoopsgat (it)
Knorpel knarsbien (it)
Knoten knoop
Know-how witten (it), know-how
knüpfen bine, ferbine, knoopje
Knüppel kneppel
knurren grommelje, prottelje
knurrig brimstich, prottelich
Koalition koalysje
Koalitionspartner koalysjepartner
Kobold kabouter, kobold, kweade geast
Koch kok
kochen siede
kochen  siede
Köder ies
Koffer koffer
Kohl koal
Kohlmeise blokfink
Kohlsaat koalsied (it)
Kokain kokaïne
Kolben kolf
Kollege kollega
Kollegin kollega
Köln Keulen
Kombination kombinaasje
Komfort gemak (it), komfort (it)
komisch frjemd, nuver
kommandieren kommandearje
Kommando kommando (de, it)
kommen  komme
kommerziell kommersjeel
Kommission kommisje
Kommunikation kommunikaasje
Kommunismus kommunisme (it)
Kommunist kommunist
kommunistisch kommunistysk
Komödie komeedzje
Kompetenz kompetinsje
komplett kompleet, folslein
kompliziert komplisearre
Komponente komponint (it)
Komponist komponist
Komposition komposysje
Kompost kompost
Kompromiss kompromis (it)
Kondition kondysje
Konferenz konferinsje
Konflikt konflikt (it)
Konfrontation konfrontaasje
konfrontieren konfrontearje
Kongress kongres (it)
König kening
Königin keninginne
königlich keninklik
Konjunktur konjunktuer
konkret konkreet
Konkurrent konkurint
Konkurrenz konkurinsje
können kinne
können  kinne
konsequent konsekwint
Konsequenz konsekwinsje
konservativ konservatyf
konstant konstant
Konstruktion konstruksje
Konsument konsumint
Kontakt kontakt (it)
Kontext kontekst
Kontinent kontinint
kontinuierlich konstant
Kontinuität kontinuïteit
Kontrast kontrast (it)
Kontrolle kontrôle
kontrollieren kontrolearje
kontrolliert kontrolearre
Konzentration konsintraasje
konzentrieren konsintrearje
Konzept konsept (it)
Konzern konsern
Konzert konsert (it)
Kooperation koöperaasje
Kopf holle, kop
Kopfhörer koptillefoan
Kopfschmerzen pine yn 'e holle
kopfschütteln skodholje
Kopftuch holdoek
Kopie kopy
kopieren kopiearje
koppeln keppelje
Koralle kraal
Korb koer
Kordel toutsje (it)
Kork koark
Korkenzieher koarkelûker
Korn kerl
Kornblume roggeblom
Körper lichem (it)
körperlich lichaamlik
Körperverletzung ferwûning
korrekt korrekt, krekt
Korrektur korreksje
korrigieren korrizjearje
Korruption korrupsje
Kost kost
kostbar kostber
kosten kostje, priuwe
kosten  kostje
kostenlos fergees, gratis
Kostgänger kostgonger
Kot dong, skyt, stront
Krabbe krab
Krabbe krab
Krach opskuor (it), rúzje, spul (it)
Kraft krêft
Kraftfahrzeug auto
kräftig krêftich
Kraftstoff brânstof
Kragen kraach
krähen kraaie
Kram boel, rommel
kramen skarrelje
Krämer keapman, kreamer
Kramladen rommelwinkel
Krampf kramp
krank siik
Kranke sike
kränkeln gammelje, kwine
kränken krinke, misledigje
Krankenhaus sikehûs (it)
Krankenkasse sikefûns (it)
Krankenversicherung syktekostenfersekering
Krankheit sykte
Kranz krâns
krass slim, te gek
Krater krater
kratzen klauwe, skrasse, wrimelje
kraus kroes, krollich
Krause krol, lok, tûfe
kräuseln krolje
Kraut krûd (it)
Kreativität kreativiteit
Krebs kanker, kreeft
Kredit kredyt (it)
Kreide kryt (it)
Kreis kring, krite, rûnte
kreischen krite
kreisen sirkelje
kreisrund sirkelrûn
Kreuz krús (it)
kreuzen kruse
Kreuzer kruser
Kreuzgang krúsgong
Kreuzglaube  krúsleauwe (it)
kreuzigen krusigje
Kreuzträger krúsdrager
Kreuzung krusing
kreuzweise krúslings
kriechen krûpe
Kriechsgericht kriichsried
Krieg kriich, oarloch
Krieger strider
kriegerisch kriichshaftich
Kriegsende ein fan 'e oarloch
Kriegsgefangene kriichsfinzene
Kriegsschiff oarlochsskip (it)
Kriminalität kriminaliteit
Kriminalpolizei resjerzje
Krippe krêbe
Krise krisis
Kriterium kritearium
Kritik krityk
Kritiker kritikus
kritisch kritysk
kritisieren krityk jaan, kritisearje
Krokodilstränen bargetriennen
Krone kroan
krönen bekroanje, kroanje
Kropf krop (it)
Kröte podde
Krug kanne, krûk
Krume krom, krûm
Krümel krommel, krûmel
krümeln  krommelje, krûmelje
krumm krom, krûm
krummbeinig krûmskonkich
Krümmung bocht, kromte
Krüppel kreupel
krüppelig kreupelich
Kruste koarste
Kubikmeter kubike meter
Küche keuken
Kuchen koeke, taart
Küchentür keukendoar
Kuchuk koekoek
Kugel kûgel
Kuh ko
kühl fris, koel
kühlen kuolje
kühn dryst, drystmoedich
Kuhschwanz kowesturt
Kuhstall  bûthús (it)
Kuhstallgraben  groppe
Küken pyk
Kükenlaufraum pikestjelp
kultivieren kultivearje
Kultur kultuer
kulturell kultureel
Kultursprache kultuertaal
Kummer bekommernis, fertriet (it), lijen (it), soarch
Kunde klant, kliïnt
kundgeben meidiele, te witten dwaan
kundig bekend mei, kundich
kündigen dien nimme, opsizze
Kündigung opsizzing
Kunst keunst
Kunstdünger keunstdong
Künstler  keunstner
künstlich keunstich, keunstmjittich
Kunststoff keunststof
kunstvoll keunstich
Kupfer koper (it)
kuppeln keppelje
Kürbis klabats
kurieren better meitsje, genêze
Kurs koerts, kursus
Kurve bocht
kurz efkes, koart
kurzatmig  koartademich
kürzen ferkoartsje, ynkoartsje, minderje
kürzlich koartlyn, lêsten, resint
kurzsichtig  koartsichtich, steksjoch
Kurzweil  gekheid, koartswyl
Kurzwelle hege frekwinsje, koarte weach
Kusine nicht
Kuss tút
küssen tútsje
Küste igge, kust, wâl
Küstenstreifen kuststreek
Kutsche koets
Labor laboratoarium (it)
lächeln glimkje
lachen  laitsje
lächerlich  om te laitsjen, bespotlik
Lachs  salm 
Lade laad (it) 
laden lade
Laden saak, winkel
Ladentisch toanbank
Ladeplatz  laadplak (it)
Ladung lading, fracht
Lage lizzing; tastân
Lager kamp (it); magazyn (it)
lagern opslaan
lahm  lam
Lähmung ferlamming
Laken  lekken (it)
Lakritze  drop
Lamm  laam (it)
Lampe  lampe
Land lân
landen lânje; belânje
ländlich lanlik
Landmaß lânmjitte
Landsleute lânslju (pl.)
Landstrasse  strjitwei
Landwirtschaft  buorkerij
lang lang
Länge lingte
Längengrad lingtegraad
länger langer
langjährig langjierrich
länglich langwerpich
längs  lâns
langsam stadich, langsum
langweilig saai
Lanze lâns, pyk
Lappen  lape
Lärm lawaai (it); spektakel (it)
lassen litte
Last lêst; muoite
Laster  sûnde, ûndeugd
lästern  rabje, lasterje
lästig lêstich
Latein Latynske
Latte latte
Lattenzaun planken stek (it)
Lätzchen slabbedoek
lau lij
Laub  leaf (it), blêd (it)
lauern  loere, gnuve
Lauf rin, gong
Laufbahn baan; libbensrin
laufen rinne
Laune  sin (it)
launisch sinnich
Laus lûs
Laut klank, lûd (it)
laut  lûd
lauten  lûdzje, klinke
läuten  liede
lauwarm lij
lavieren  lavearje
Leben libben (it)
leben  libje
lebendig  libbendich
Lebensarbeit libbenswurk (it)
Lebensjahr libbensjier (it)
Lebensmittel libbensmiddels (pl.)
Lebensstand libbensstandert
Lebenswandel libbenswannel
Leber lever
Leberwurst leverwoarst
Lebewohl farwol (it)
Leck lek (it)
lecken lekke; slikje
lecker lekker
Leder  lear (it)
ledig liddich
leer leech
Leer (Stadt) Lear (stêd)
leeren leegje, leechmeitsje
legen  lizze, dellizze
legendär legindarysk
Legende leginde
Lehm  liem (it)
Lehne leuning
lehnen leune, lynje
Lehre leare
lehren  dosearje, leare
Lehrer learaar, learkrêft, master, ûnderwizer
Lehrerin learares, learkrêft
Leib liif (it)
leiblich  lichaamlik
Leiche lyk (it)
Leichenverbrennung  lykferbrâning
leicht licht; maklik
leichtsinnig lossinnich
leiden lije
Leiden lijen (it), kwaal
leihen liene
Leim  lym
Leine  line, tou (it)
Leinen  linnen (it)
Leinenzeug  linnenguod (it)
Leinwand skerm (it)
leise sunich, sêft; hoeden
Leiste  list, râne
Leistung prestaasje
Leistungsfähigkeit kapasiteit; prestaasjefermogen (it)
leiten liede
Leiter lieder; ljedder
Leiterin liedster
Leitung lieding
Lektion les
Lektüre lektuer
lenken stjoere
lernen leare
lesen lêze
Leser lêzer
Lesung lêzing
Lettland  Letlân
letzt lêst
letztlich lang om let
leuchten  ljochtsje, skine
Leuchter ljochter
Leuchtturm fjoertoer
leugnen leagenje
Leute lju (pl.)
Libelle   hynstebiter
liberal liberaal
Liberalisierung liberalisearring
Licht ljocht (it)
Lichtschein ljochtskynsel (it)
Lichtstrahl ljochtstriel
lieb  leaf
Liebe leafde
lieben  leaf hawwe, leavje
lieber leaver
Liebhaber leafhawwe; frijer
Lied liet (it)
Liederbuch lieteboek (it)
Lieferant leveransier
liefern leverje
Lieferung levering
liegen lizze
Liga kompetysje; divyzje
Lindenbaum linebeam
Lineal liniaal
Linie liny
Link ferwizing, keppeling
links links
Lippe lippe
List list, mislieding
Liste list
Litauen  Litouwen
Liter liter
literarisch literêr
Literatur literatuer
live live
Lizenz lisinsje
LKW frachtwein
Lob lof (it)
loben loovje, priizgje
Loch gat (it)
Locher perforator
locken lokje; krolje
locker maklik, ienfâldich
Lockruf lokrop
Löffel   leppel
Logik logika
logisch logysk
Logistik logistyk
Lohn lean (it)
lohnen leanje; beleanje; opsmite
Lohnfortzahlung trochbeteljen fan salaris (it)
Lokal lokaal
lokal lokaal
los kwyt, derôf
Los  lot (it)
losbrechen  losbrekke
löschen ferwiderje, fuorthelje
Löschplatz losplak (it)
lösen losmeitsje; oplosse
losgehen derop losgean; fuortstappe
loslassen loslitte, frijlitte
lossprengen losspringe litte
Lösung oplossing
loswerden kwytwurde, kwytreitsje
Löwe liuw
Löwenzahn hynsteblom
Lücke gat (it)
Luft loft; lucht, wyn
luftdicht wynticht, luchtticht
Luftdruck luchtdruk
lüften luchtsje
Luftschicht luchtlaach
Luftwaffe loftmacht
Lüge leagen
lügen  lige
Lügner liger
lügnerisch  ligerich
Lümmel lummel, bongel
Lunge long
Lunte lont
Lupe fergrutglês (it)
Lust  sin (it)
lustig grappich
lustlos sleau
Luxemburg  Lúksemburch
Luxus lúkse
Lyrik lyryk
machen meitsje; dwaan
Macht macht
mächtig machtich
machtlos machteleas
Mädchen famke (it), fanke (it)
Made maits
Mädel faam, frommeske (it)
Mafia maffia
Magazin magazine (it)
Magd faam
mager meager, skraal
Magistrat magistraat
magnetisch magnetysk
mähen meane
Mäher meander
Mahl iten (it), miel
mahlen  mealle
Mahlzeit miel (it)
Mähmaschine meanmasine
Mähne moannen
mahnen betinke; oanmoanje
Mai maaie
Maikäfer maaituorre
Mailand Milaan
Mais mais, stynske weet
Major majoar
Makler maakler
Mal kear, ris
mal ris
malen fervje, skilderje
Maler skilder
Malerei skilderij, skildering
Malta  Malta
Malz mout (it)
Mama mem
man men
Management management (it)
Manager manager
manch mannich
manche mannich
mancher mannich
Manchester mansjester (it)
manchmal bytiden, soms
Mandant kliïnt
Mandat mandaat (it)
Mangel tekoart (it), gebrek (it)
Mann man
männlich manlik
Mannschaft bemanning, ploech, tiim (it)
Mannshöhe mânselhichte
Mantel jas, mantel
manuell manueel, mei de hân
Märchen mearke (it)
Marder murd
Marienkäfer kofjeingeltsje (it), leavehearsbistke (it)
Mark mark, murch (it)
Marketing marketing
markieren markearje
Markt merk
Marktanteil merkoandiel (it)
Marktführer merklieder
Marktgewühl drokte op 'e merk
Marktplatz plak dêr't de merk holden wurdt
Markttag merkdei
Marktwirtschaft merkekonomy
Mars mars
Marsch mersk
marschieren marsjearje
Marter foltering, marteling
martern folterje, martelje
März maart
Maschine masine
Maschinenbau masinebou
Masern mûzels
Maske masker (it)
Maß mjitte, grutte
Massaker slachting, bloedbad (it)
Masse massa
maßgeblich relevant; signifikant; beslutend
massiv massyf
Maßliebchen koweblomke (it)
Maßnahme maatregel
Maßstab mjitstêf
Mast mêst
Mastbank mestelbank
mästen fetmeste, meste
Match spul (it)
Material materiaal (it)
Materie matearje
Mathematik wiskunde
Matrose matroas, seeman
matt dof
Matte matte
mauen miaukje
Mauer muorre
Mauerassel stienkrobbe
mauern mitselje
Maul bek
Maulwurf mol
Maulwurfshügel mollebult
Maulwurfsloch mollegat (it) 
Maurer mitselder
Maus mûs
mausen mûzje
maximal maksimaal
meckern mekkerje
Mecklenburg-Vorpommern Meklenburch-Foarpommeren
Medaille medalje
Medien media
Medikament medikamint (it)
Medium medium (it)
Medizin medisyn (it)
Meer see
Meeresarm see-earm
Mehl moal (it)
mehlig moalich
mehr mear
mehren fermearderje
mehrere ferskate
Mehrheit mearderheid
mehrmals ferskate kearen, mear as ien kear
Mehrwertsteuer belesting
Mehrzahl meartal
meiden mije
Meile myl
mein myn
meine myn
Meineid meineed
meinem myn
meinen myn
meinen bedoele, miene; myn
meiner myn
meines mines
Meinung  miening; betinken (it)
Meissel beitel
meisseln beitelje
meist  meast
meistens meastal, meastentiids
Meister baas, master
Meisterschaft kampioenskip (it)
melden berjochtsje, melde
Meldung berjocht (it), melding
melken melke
Menge boel, hoemannichte, massa
mengen  minge
Mensch mins, minske
Menschenleben minskelibben (it)
Menschenrechte minskerjochten (pl.)
menschenscheu minskeskou
Menschheit minskdom (it), minskheid
menschlich minsklik
Menü menu (it)
merken fernimme, merke
Merkmal  merkpunt (it), merkteken (it)
merkwürdig opmerklik
Messbuch misboek (it)
Messe beurs, jierbeurs, mis
messen mjitte
Messer mês (it), knyft (it); mjitter
Messgerät mjitapparaat (it), mjitynstrumint (it)
Messing gielkoper (it), messing
Messung mjitting
Metall metaal (it)
Metalldraht kramtried (it)
Meteorologe  meteorolooch, waarfrou, waarman, waarkundige
Meter meter
Methode metoade
methodisch metoadysk
Metropole metropoal
Mettwurst  metwoarst
Metzger slachter
Meuterei oproer (it)
mich my
Midwinterhorn midwinterhoarn
Miete hier
mieten hiere
Mieter hierder
Mietgeld hierjild (it)
Milch molke
Milchkammer molkkeammerke (it)
Milchkanne molkbus, molkkanne
Milchstrasse molkwei
mild myld
Milieu miljeu
Militär militêr
Milliarde miljard (de, it)
Millimeter milimeter
Million miljoen (de, it)
Milz milt
Minderheit minderheid
minderjährig minderjierrich
mindern ferminderje, minderje
minderwertig minderweardich
mindestens minstens
Mine myn
Minister minister
Ministerin minister
Ministerium ministearje
Ministerpräsident minister-presidint
minus min, minus
Minute minút
mir my
mischen minge
Mischung mingsel
missachten lytsachtsje, minachtsje
Missbrauch misbrûk (it)
missbrauchen misbrûke
Misserfolg fiasko, mislearring
missgönnen fergunne
Missgunst oergeunst
misshandeln mishandelje
Mission missy
misslich faai, nuodlik
misslingen mislearje
Misstrauen erchtinken (it)
misstrauisch erchtinkend
Mist dong, mjuks, rotsoai, soadsje (it)
Misteldrossel dûbelde klyster
misten mjuksje
Mistgabel donggripe
Misthaken dongheak
Mistkarren dongkroade
mit mei
Mitarbeiter meiwurker
Mitarbeiterin meiwurkster
mitbringen meinimme, meibringe
miteinander meiïnoar
miterleben meibelibje
mitessen mei-ite 
mitgeben meijaan
mitgehen meigean
Mitglied lid (it)
Mitgliederversammlung ledegearkomste
Mitgliedschaft lidmaatskip
Mitgliedsstaat lidsteat
mithalten byhâlde
mithelfen meihelpe
Mitleid begrutsjen (it) 
mitleidig meilydsum
mitmachen meidwaan; meimeitsje
mitnehnen meinimme
mitreißen meiskuorre
mitsamt mei ynbegryp fan
Mitspieler meispylder
Mittag middei
mittags middeis
Mittagsmahl middeismiel (it)
Mitte midden
mitteilen meidiele
Mitteilung meidieling
Mittel middel (it)
Mittelalter midsieuwen
Mittelfeld middenfjild (it)
Mittelfeldspieler middenfjildspiler
mittelmäßig tuskenbeiden
Mittelpunkt middelpunt (it)
mittelste middelste
mitten midden, mids
Mitternacht midnacht
Mittwoch woansdei
mittwochs woansdeis
mitunter altemets, bytiden
Möbel meubel, meubelen (pl.)
Mode  moade
Modell model (it)
modern modern
mögen  meie
möglich  mooglik
Möglichkeit mooglikheid
Möhrenlaub woartelkrûd
Moment momint (it)
Monat moanne
monatlich  elke moanne, ienris yn 'e moanne
Monatsheft moanneblêd (it) 
Mönch mûnts
Mond moanne
Mondfinsternis   moannefertsjustering
Mondschein moanneskyn
Mondwechsel  oergong fan 'e moannefazen
Montag moandei
montags moandeis
Moor fean (it)
Moorgrund feangrûn
Moorgut turfgraverij
moorig feanich
Moos  moas (it)
Mord  moard
morden  moardzje
Mörder moardner
Morgen moarn
morgen früh  moarnier
Morgenrot   dageread (it), moarnsrea (it)
morgens  moarns
Morgenstern moarnsstjerre
Morgenzeit moarntiid
Motiv motyf (it)
Motivation motivaasje
Motor motor
Motto motto (it)
Möwe miuw, seefûgel
Mücke langpoat, mich, neef
müde slûch
müde wurch
Müdigkeit wurgens
muffig muffich, ûnfreonlik
Mühe  muoite
Mühle  mûne
Mühlenflügel  mûnewjuk
Müll ôffal
Mülleimer jisketonne
Müller mûnder
Multimedia multimedia
Mund mûle
Mundharmonika mûlharpe
mündlich mûnling
Mündung mûning
munkeln  mompelje, preuvelje
munstern meunsterje
munter wekker
Münze  munt
mürbe  bros, murf
Murmel knikkert
murmeln  reauntsje
mürrisch prottelich, wrantelich
mürrisch noartsk, prottelich
Muschel  mossel, skulp
Museum museum (it)
Musik muzyk
Musiker muzikant
Muskel spier
müssen moatte
müssig liddich
Mut moed
mutig moedich
mutlos moedeleas, mismoedich
mutmaßen fermoedzje
Mutmassung fermoeden (it)
Mutter mem
Muttersprache memmetaal
mutwillig moedwillich
Mütze mûtse
Mythos myte
Nabel  nâle
nach nei
Nachbar buorman
Nachbarin buorfrou
nachdenken neitinke
nacheilen efterneifleane
nachfolgen neifolgje; opfolgje
Nachfolger opfolger
nachforschen neiplúzje, útfiskje
Nachgeburt neikream, neiberte
nachgehen  neigean; waarnimme
nachhelfen meihelpe
nachher  efternei, neitiid 
nachkommen  neikomme, efterneikomme
Nachkriegszeit nei-oarlochske tiid
Nachlass neilittenskip (it)
nachlassen gewurde litte
nachlaufen neirinne, efterneirinne
nachlesen   neilêze
Nachmittag middei, neimiddei
nachrechnen neirekkenje
nachreden neiprate
nachreisen neireizgje
Nachricht berjocht (it)
Nachrichtenagentur nijstsjinst
nachspüren neispoare
nächst neist, tichtstby, earstkommend
Nächste  neiste
nächstes (Jahr)  takomme (jier)
nachsuchen  neisykje
Nacht nacht
Nachteil neidiel (it)
nachts nachts
nachweisen  bewize; útwizing dwaan
Nachwinter  neiwinter
Nacken  nekke
nackt  neaken, bleat
Nadel nuddel; spjelde
Nadelkissen  spjeldekessen (it) 
Nadelöhr nullegat (it)
Nagel neil, spiker
nah tichtby
nahe tichtby
Nähe  neite, omkriten
nähen  naaie
näher  neier
näherkommen tichterby komme
nähern tichterby komme
Nähgarn naaijern (it) 
Nähnadel naainuddel
Nahrung iten (it), fiedsel (it)
Name namme
nämlich nammentlik
Narbe groede
Narzisse  titelroas
Nase noas
Nasenloch noastergat (it)
Nashorn  noashoarn
nass  wiet
Nässe  wiette, wiettichheid
nässen wiet meitsje
Nation naasje
national nasjonaal
Nationalist nasjonalist
Nationalmannschaft nasjonaal team
Nationalsozialismus nasjonaalsosjalisme
Natur natoer, natuer
natürlich fansels, natuerlik
Naturschutz natoerbeskerming
Nazi nazi
Nebel dize
nebelig dizenich
neben neist
nebeneinander njonkeninoar
necken narje, pleagje
Neffe omkesizzer
nehmen nimme
Neid oergeunst
neidisch  oergeunstich
neigen  nige, oerhingje
nein nee
nennen neame
Nerv senuw
Nessel nettel
Nest nêst (it)
Netz net (it)
Netzwerk netwurk (it)
neu  nij
Neuauflage werprintinge
Neubau nijbou
Neues  nijs
Neugier nijsgjirrigens
neugierig nijsgjirrich
Neujahr nijjier (it)
Neuland nij lân (it)
neulich koartlyn, lêsten, resint
neumodisch  nijmoadrich
neun njoggen
neunzehn njoggentjin
neunzig njoggentich
Neusiedlung  koloanje, fêstiging
neutral  neutraal, ûnsidich
neuzeitlich  notiidsk, modern
nicht net
Nichte muoikesizzer
nichts neat
nichtssagend neatsizzend
nicken knikke
nie nea, noait
nieder del
niederbrennen delbaarne
niederfallen delfalle
Niedergang delgong
Niederlage nederlaach
Niederlande Nederlân
niederländisch Nederlânsk
niederlassen dellitte
Niederlassung fêstiging
niederlegen dellizze
niedermachen deameitsje, ôfmeitsje
niederreißen delhelje, ôfbrekke
Niedersachsen Nedersaksen; Leechsaksen
niederschreiben delskriuwe, opskriuwe
niedersinken  delsakje
niederstechen delstekke, deastekke
niedersteigen delgean
Niederung lichte, delte, leech (it), flakte
niederwerfen  delsmite
niedlich leaf, aardich
niedrich leech, plat
niemals nimmer, nea
Niemand nimmen, gjinien
Niere  nier
Niete  klinkneil, nyt (de)
nirgends nearne, nergens
nirgendwo nearne, nergens
nisten  nestelje
Niveau nivo (it)
noch noch
nochmals nochris
Nominativ nominatyf
nominieren nominearje
Nord noard
Nord-Amerika Noard-Amearika
Norden noarden (it)
nordfriesisch Noardfrysk
Nordfriesland Noardfryslân
nordisch noardsk
nördlich noardlik
Nordlicht  noarderljocht (it)
Nordosten noardeasten (it)
Nordpol noardpoal
Nordrhein-Westfalen Noardryn-Westfalen
Nordsee Noardsee
Nordseite noardkant, noardside
Nordstern  poalstjer
Nordwest  noardwesten (it)
Nordwesten noardwesten (it)
Nordwind  noardewyn
Norm noarm
normal normaal
Normalität normaliteit
Norwegen Noarwegen
Not need
Note noat
notieren  notearje
nötig  nedich
Notkirche needtsjerke
Notruf needrop, needsein (it)
Novelle novelle
November novimber
nüchtern  nofteren, nochteren
null nul
Nummer nûmer (it)
nun no
nur allinnich, inkeld
Nuss nút
Nüster  noaster
Nutzen nut (it), foardiel (it)
nutzen nut dwaan; benutsje, goed brûke
nützen  bate, tsjinne, fan nut wêze
nützlich  nuttich, tsjinstlik
ob oft
Obdach  ûnderdak (it), ûnderkommen (it) 
oben boppe
Oberarm boppe-earm 
Oberhemd boesgroentsje (it), oerstrûper
Oberlippe boppelippe
Oberseite boppekant
Oberst oerste
oberste boppeste
Objekt objekt (it)
Obst fruit (it)
Ochse okse
oder of
Ofen ofen, kachel
offen iepen
offenbar dúdlik, blykber
offenbaren iepenbierje
Offenheit iepenheid
Offensive offensyf (it)
öffentlich iepenbier
offiziell offisjeel
Offizier offisier
öffnen  iepen dwaan, iepenje
Öffnung iepening
Öffnungszeit iepeningstiid
oft faak
ohne sûnder
Ohnmacht  flaute
ohnmächtig werden  flaufalle
Ohr ear (it)
Ohrenschmalz earsmoar (it)
Ohrfeige  draai om 'e earen
Ohrgehänge  earbeltsje (it)
Ohrwurm earkrûper
Ökologie ekology
ökologisch ekologysk
Ökonomie ekonomy
ökonomisch ekonomysk
Oktober oktober
Öl oalje
olympisch olympysk
Oma beppe
Onkel omke
online online
Opa pake
Operation operaasje
operieren operearje
Opfer  offer (it)
opfern  offerje
Opferstein      offerstien
Opferstock offerblok (it)
orange oranje
Orange sinesappel
Orden kleasteroarder
ordentlich  oarderlik, behoarlik 
ordnen  oarderje
Ordner map
Ordnungsstrafe tuchtstraf, boete
Organ orgaan (it)
Organisation organisaasje
Organisator organisator
Orgel  oargel (it)
Original orizjineel
Ornat  ornaat (it)
Ort plak (it)
Ortschaft plak (it), doarp (it)
Öse oes
Ost east
Osten easten (it)
Osterfeuer Peaskefjoer (it)
Ostern Peaske
Österreich  Eastenryk
Ostfriesisch Eastfrysk
Ostfriesland Eastfryslân
Ost-Friesland East-Fryslân
östlich eastlik
Ostsee Eastsee
Ostseite eastkant, eastside
Ozean oseaan
paar paar
Paar pear (it)
paaren pearje
paarweise  by pearen
Pacht pacht
pachten  hiere, pachtsje
Pachtvertrag hierkontrakt (it)
packen (greifen)  pakke
Paket pakje (it)
Palast paleis (it)
Palme palmbeam
Palmsonntag Palmsnein
Panik panyk
Pansen pânse, bealch
Panzer pânser (it); tenk
Papa heit
Papier papier (it)
Papst  paus
Paradies paradys (it)
Paragraph paragraaf
parallel parallel
Parameter parameter
Paris Parys
Park park (it)
Parkplatz parkearplak (it)
Parlament parlemint (it)
parlamentarisch parlemintarysk
Parlamentswahl parlemintsferkiezings 
Partei partij
Partner partner
Partnerschaft partnerskip (it)
Pass pas
Passage passaazje
Passagier passazjier
Passant passant
passen passe
passieren foarbygean
Pater pater
Patient pasjint
Patron  patroan
pauken paukslaan, bûtse
pausieren skoftsje
Pech pech; pik
pechschwarz  pikswart
Pein pine
peinigen pinigje, tramtearje
peinlich pynlik
Peitsche  swipe
peitschen  swypkje
Pelle skyl
Pelz  pels
pendeln slingerje, bongelje; op-en-delreizgje
Pendler forins, op-en-delreizger
perfekt perfekt
Perforator perforator
Periode perioade
Person persoan
Personal personiel (it)
Personalkosten personielskosten
persönlich persoanlik
Persönlichkeit persoanlikheid
Perspektive perspektyf (it)
Perücke  prúk
Petersilie peterseelje
Pfad paad (it)
Pfahl  peal
Pfand  pân (it), staasjejild (it)
Pfanne panne
Pfannkuchen pankoek
Pfarrer pastoar
Pfau  pau
Pfeffer piper
pfeifen fluitsje
Pfeil pylk
Pfeiler pylder
Pferd hynder (it)
Pfingsten  Pinkster
Pflanze plant
pflanzen plantsje
Pflanzensorte plantesoart
Pflaster plaster, bestrjitting; pleister (it)
Pflaume prûm
Pflege  fersoarging, ferpleging
pflegen fersoargje
Pflegeversicherung soarchfersekering
Pflicht plicht
pflücken plôkje
Pflug ploege
pflügen  ploegje
Pforte poarte, yngong
Pfosten stile
Pfote poat
Pfriemen priem
Pfund  pûn (de, it)
Phase fase
Philosoph filosoof
Philosophie filosofy
Pilz  poddestoel 
Pistole pistoal (it)
PKW auto
Plakat plakaat
Plan plan (it)
planen plenne
Planet planeet
Planke planke
planmässig  stelselmjittich
Planung plenning
Plastik plestik (it)
platt plat, flak
Platte plaat
Plattform platfoarm (it)
Platz plak (it), stee (it)
platzen knappe
Platzregen  stjalprein
plündern plonderje, útrûpelje
Plutonium plutoanium
pochen poche, swetse
Podium poadium (it)
Pökel pikel
Pökelfleisch  pikelfleis (it) 
Polen  Poalen
polieren  polyste, glânzje
Politik polityk
Politiker politikus
Polizei plysje
Polizist plysje
poltern bolderje
Pony pony
Popularität populariteit
Portal portaal (it)
Portugal  Portugal
Porzellan  porslein (it)
Post post
Pracht pracht
prachtvoll prachtich, swiid
Prag Praach
praktisch praktysk
Präsentation presintaasje
präsentieren presintearje
Präsident presidint
prate sprechen
Prediger preker
Preis priis
preisen priizgje
Presentation presintaasje
Presse parse
pressen drukke
Priester preester
Prinz prins
Prinzessin prinsesse
Prinzip prinsipe (it)
Priorität prioriteit
privat privee
probieren probearje, hifkje
probieren priuwe, probearje
Problem probleem (it)
Produkt produkt (it)
Produktion produksje
Produktivität produktiviteit
Produzent produsint
Professor professor
Profil profyl (it)
Prognose prognoaze
Programm programma (it)
Projekt projekt (it)
Propaganda propaganda
Prosa proaza (it)
prost tsjoch, proast
Protest protest (it)
protestieren protestearje
Protokoll protokol (it)
Provinz provinsje
Provokation provokaasje
Prozent prosint
Prozess proses (it)
prüfen ûndersykje, hifkje
Prüfung test, ûndersyk (it), keuring
prügeln  ôfbruie
prunken pronkje
prusten prûste
psychisch psychysk
Psychologe psycholooch
Psychologie psychology
Publikum publyk (it)
Pudel poedel
Pulli trui
Pullover trui
Puls  pols
Pulver  krûd (it)
pumpe pompe
Pumpe pomp
Punkt punt (de, it)
pünktlich krekt, pront
Pupille pupil
Puppe poppe
pur klear
Puste azem; wyn
pusten pûste, blaze
putzen  himmelje, skjinmeitsje
Quadratmeter fjouwerkante meter
Qual  pleach
quälen  narje, pleagje
Qualifikation kwalifikaasje
qualifizieren kwalifisearje
Qualität kwaliteit
Quark kwark
Quartal fearnsjier
Quartett kwartet
Quartier kertier
quasi winliken
Quatsch ûnsin
Quelle boarne
quer dwers
quietschen krite, janke
Quittung kwitânsje
Quote kwote
Rache wraak
rächen wrekje
Rad tsjil (it)
rädern  rêdbrake
Räderwerk  rêdwurk (it)
Radfahrer fytser
radikal radikaal
Radio radio
Rahmen ramt (it)
Rakete raket
Rand râne
Raps  koalsied (it)
rascheln  risselje
rasen raze, tjirgje; fleane, stowe, ryskje
rasieren skeare
Rasiermesser skearmês (it) 
Rasse  ras (it)
Rassismus rassisme
Rast  rêst, skoft (it) 
rasten útrêste, deljaan
Rat rie, ried
raten riede
Ratgeber riejouwer, adviseur
Rathaus riedhûs (it), gemeentehûs (it)
Ratschlag  advys, riejouwing
Rätsel riedsel (it)
rätselhaft  riedseleftich
Ratsherr  riedshear, riedslid (it)
Ratte rot
Raub  rôf
rauben rôvje
Räuber rôver
Räuberei rôverij
Raubtier rôfdier
Rauch reek
rauchen rikje, smoke
räucherig rikkerich
räuchern rikje
Rauchwolke reekwolk
Raum keamer, romte
raum rom
räumen romje, ûntromje; omromje
Raupe rûp
reagieren reagearje
Reaktion reaksje
realisieren realisearje
Realisierung bewustwurding
Realismus realisme
realistisch realistysk
Realität realiteit
Rebell rebel
Rechenschaft rekkenskip
Recherche resjerzje
rechnen rekkenje
Rechner kompjûter
Rechnung rekken
recht rjocht
Recht rjocht (it)
rechtfertigen rjochtfeardigje
rechtlich rjochterlik
rechts rjochts
Rechtsanwalt advokaat
rechtschaffen  rjochtskepen, rjochtfeardich
Rechtsprechung rjochtspraak
rechtwinklig  rjochthoekich, heaksk
rechtzeitig yntiids, bytiids
Redaktion redaksje
reden  prate
Redner sprekker
Referendum referindum
Referent referint
Regel regel
regelmäßig regelmjittich; ornaris
regeln regelje
regelrecht streekrjocht
Regelung regeling
Regen rein
Regenfall reinfal
Regenwasser reinwetter (it) 
Regie rezjy
regieren regearje
Regierung regear (it)
Regime rezjym (it)
Region regio
regional regionaal
Regisseur regisseur
registrieren registrearje
reiben wriuwe
reich ryk
Reich ryk (it)
reichlich ryklik
Reichstag Ryksdei
Reichtum rykdom
reif ryp
Reife  ripens
Reifen bân
Reihe rige
Reihenfolge folchoarder
Reim rym (it)
reimen rime
Reimspruch  rymke (it)
Reingewinn  skjinne winst
reinigen skjinmeitsje
Reis rys
Reise reis
reisen  reizgje
reißen brekke, skuorje
Reiter ruter
Reiz prikkel, stimulus
reizen prikelje
Rekord rekôr (it)
relativ relatyf
relevant relevant
Religion religy, godstsjinst
religiös religieus, godstsjinstich
rennen  hurdrinne
Rennen  koers, race, wedrin
rennen  drave, hurdrinne
Rente pensjoen (it)
Rentenversicherung pensjoenfersekering
Reparatur reparaasje
Republik republyk
Republikaner republikein
Reserve reserve
reservieren reservearje
Resolution resolúsje
Respekt respekt (it)
Rest rest
Restaurant restaurant (it)
Resultat resultaat (it)
retten rêde
Rettung rêding
Rettungsboot reddingsboat
Reue  berou (it), spyt
Reuse fûke
Revision revyzje
Revolution revolúsje
Rezept resept (it)
Rhein (Fluss) ryn (rivier)
Rheinland-Pfalz Rynlân-Palts
Rheuma  reuma
Rhythmus ritme (it)
richten rjochtsje
Richter rjochter
richtig just, krekt, presys
Richtigkeit  krektens
Richtlinie rjochtline
Richtplatz  rjochtsplak (it)
Richtung rjochting
riechen rûke
Ried reid (it)
Riegel  skoattel
Riese reus
riesengroß  reuseftich, geweldich, kolossaal
riesig  hiel grut
Rind ko
Rindfleisch kowefleis
Rindvieh kij
Ring  ring
Rippe rib
Risiko risiko (it)
Riss  skuor
Ritter ridder
Rivale rivaal
Rock rock
Roggen rogge
Rohr buis, piip
Rohstoff  grûnstof
Rolle rol; katrol
rollen rôlje
Rom Rome
Roman roman
Romantik Romantyk
Römer Romein
römisch Roomsk
Roof roef
Rose roas
Rosine rezyn
rosten rustkje
rösten roasterje
rostig  rustich
rot read
Rotz snotte
rotzen snotterjen (it); flybkje, spuie
Routine rûtine
Rübe raap, byt
Rücken rêch
Rückenlehne  bekling
Rückgrat  rêchbonke
rücklings beklings, rêgelings
rückwärts beklings, rêgelings
Rückzug weromreis
Ruder roer (it)
rudern  roeie
Ruf rop
rufen roppe
Rufen roppen (it)
Ruhe rêst
ruhen rêste
Ruhepunkt  rêstpunt (it)
ruhig rêstich
Ruhm rom, rop, gloarje
Ruine  ruïne
Rumänien  Roemenië
rund  rûn
Runde  rûnte; omgong
Rundfunk radio
Rundschreiben  rûnskriuwen (it)
rundum rûnom
runterfahren ôfslute
runterladen delhelje, downloade
runzeln  ronfelje
russisch Russysk
Russland Ruslân
rutschen  glydzje
Saal seal
Saarland Saarlân 
Saat sied (it)
Saatgut siedguod (it)
Saatzeit  siedderstiid
Säbel sabel
Sache ding (it), saak
Sachsen Saksen
Sachsen-Anhalt Saksen-Anhalt
Sack sek
sacken sakje
säen siedzje
Saft sop
saftig soppich
Sage sêge
Säge seage
sägen seagje
sagen  sizze
Saison seizoen
Saite snaar
Salat slaad
Salbe salve
salben salvje
Salz  sâlt (it)
salzen  sâltsje
Salzhering  pikelhearring
salzig  sâltich
Samen sied (it)
sammeln sammelje
Sammler samler
Sammlung samling
Samstag sneon
samstags sneons
samt mei, en
sämtlich alle, allegear
Sand sân (it)
Sandbank sânbank
Sandboden sângrûn
sandig sânich
Sandsack sânsek
sanft sêft
Sang sang
Sänger  sjonger
Sängerin sjongeres
sanieren sanearje
Sanierung sannearring
sankt sint
Sanktion sanksje
Sarg deadskiste
Satellit satellyt
saterfriesisch Sealterfrysk, Sealtersk
Saterland Sealterlân
saterländisch Sealtersk
satt sêd
Sattel sadel (it), seal (it)
satteln sealje
sättigen sêdzje
Satz sin
Sau sûch
sauber skjin
sauer kwea, soer
Sauerkraut soerkoal
Sauerstoff soerstof
saufen  sûpe
saugen sûgje
säugen sûgje
Sauger sûger
Säugling  tatebern (it)
Saum seame
säumen  seamje
sausen sûzje
S-Bahn metro, sneltram, stoptrein 
Schabe kakkerlak
schaben skrabje
schäbig sjofel, slonzich
Schach skaak
schade spitich
Schädel plasse
Schaden skea
schaden skansearje, skea dwaan
schädlich skealik
Schaf skiep
schaffen dwaan, meitsje, ta stân bringe, wurkje
Schaffleisch skiepfleis (it)
Schafherde keppel skiep
Schafschere skieppeskjirre
Schaft piip, skacht
Schale kom, pantsje, skaal, skyl
schälen dopje, skile
schallen galmje, klinke
schalten skeakelje
Schande skande
Schändung skânsearring, skeining
Schanze skâns
Schar kloft
scharf  skerp
schärfen skerpje, slypje
Scharmützel opskuor (it)
Schatten skaad (it)
Schatz skat
schätzen  roaie, rûze, skatte
schätzen  skatte, taksearje
Schatzung skatting
Schätzung rûzing
schätzungsweise sa likernôch
Schauder huvering
schaudern grize, huverje
schauen  eagje, sjen
Schauer bui
Schaufel  skeppe, skoffel
schaufeln skoffelje
schaukeln skommelje, touterje
schaukeln skommelje, wibelje
Schaum skom (it)
schäumen skomje
Schauplatz toaniel (it)
schaurig gril, ûnhuer
Schauspiel toanielstik (it)
Schauspieler toanielspiler
Schauspielerin toanielspylster
Scheckkarte betelpas
scheel skilich
Scheibe skiif
Scheibe(n) plak bôle, rút, skiif
Scheide grins, skied (it), swette
Scheidegraben grinssleat, skiedingssleat
scheiden  skiede
Scheidung skieding
Schein bewiisstik (it), (bank)biljet, skyn, skynsel
scheinbar skynber
scheinen lykje, ljochtsje, skine
scheinheilig  skynhillich
Scheiß ûnsin, skite
Scheiße poep, rotsoai, skite
scheißen skite
scheitern mislearje
Schelle skille
schellen skilje
Schelm skarlún, skelm
schelten skelle
Schemel skammel, fuotbankje (it)
Schenke herberch, kroech
schenken jaan, skinke
Schenkung jefte, skinking
Scherbe diggel
Schere skjirre
Scherz gekheid, grap
scherzen gekjeie
scheu skoftich, skou
Scheu skoftigens, skouwens
scheuen skouwe
scheuern skuorje
Scheune skuorre
Schicht laach
schicken  stjoere
Schicksal lot (it), needlot (it)
schieben skowe, triuwe
Schiedsrichter skiedsrjochter
schief bryk, skean
schielen skilich sjen
Schienbein skynbonke, skine
Schiene spoar (it)
schienen spalkje
schier klearebare
schießen sjitte
Schießgewehr gewear (it)
Schießplatz sjitbaan
Schiff skip (it)
Schiffahrt skipfeart
schiffbar befarber
Schiffsvolk  farrensfolk (it)
Schild boerd (it); skyld (it)
schildern beskriuwe, skilderje
Schilderung beskriuwing, skildering
Schildwächter skildwachter
Schilf reid (it)
Schimmel skimmel
schimmelig  skimmelich
Schimmer glâns
schimmern glinsterje
schimpfen skelle
Schinken ham, skinke
Schirm skerm (it)
schlabbern  slobberje, sloarpje
Schlacht fjildslach, slach
schlachten slachtsje
Schlächter slachter
Schlachtschiff slachskip (it)
Schlaf sliep
Schlafanzug pyjama
Schläfe sliep
schlafen sliepe
Schläfer slieper
schlaff  slop
schlaflos sliepeleas
Schlafraum sliepkeamer, sliepseal
schläfrich slûch
Schlaftablette slieppil
Schlafzimmer sliepkeamer
Schlag slach
Schlageisen slachizer
Schlägel moker
schlagen slaan
Schlägerei fjochterij, houwerij
Schlagseite slachside
Schlagzeile krantekop
Schlamm modder, dridze
Schlamm dridze, modder, slyk
schlammig dridzich, modderich
Schlange rige; slang
schlank slank
Schlaraffenland klontsjebuorren, lekkerbekkegasthús
schlau tûk
schlau liep, snoad
Schlauberger liepert
Schlauch slang
Schlauigkeit liepens, snoadens
schlecht kwea, min
Schlechtes kwea (it)
schleichen krûpe, slûpe
Schleier wale
schleifen opskerpje, slypje
Schleifstein slypstien
Schleim slym (it)
schleimen slymje
schlendern omdangelje, omhingje
schleppen slepe, tôgje
Schleswig-Holstein Sleeswyk-Holstein
schleudern slingerje, smite
Schleuse syl, slûs, slús
schlicht flak, sljocht, slûk
schlichten sljochtsje
Schlick slyk
schließen slute, tichtdwaan
schließlich úteinlik, by einsluten
Schließung sluting
schlimm slim, tige
schlingern slingerje
Schlips strik
Schlitten slide
Schlittschuh reed
Schlittschuh laufen reedride
Schlitz spjalt
Schloss slot (it)
schlottern  bibberje, trilje
Schluck slok
schlucken slokke
Schlummer slomme
schlummern slommerje, slûgje
schlüpfen glide, glûpe, slûpe
schlüpfrig gliderich, glysterich
schlürfen sloarpje, slurvje
Schluss ein, slot
Schlüssel kaai
Schlüsselbein skouderbonke
Schlüsselloch kaaisgat, slot
schmackhaft smaaklik
schmal smel
Schmalz riezel
schmatzen smakke
Schmaus itersfeest (it)
schmausen skrânzgje, smûzje
schmecken smeitsje
schmeicheln flaaie
schmelzen rane, smelte
Schmerz pine
schmerzen  sear dwaan
schmerzhaft pynlik
schmerzhaft pynlik
Schmetterling flinter
schmettern sketterje, smite
Schmied smid
Schmiede smidte
schmieden smeie
Schmiedgerät smidsark (it)
schmieren smarre
schmierig smoarch
schmoren stove
Schmuck sieraad (it)
schmuggeln smokkelje
schmusen krûpe, smûzje
Schmutz smoarrigens
schmutzen bargje, grieme
Schmutzfleck  smoarch plak (it)
schmutzig fiis, smoarch
Schnabel  snaffel
schnappen happe, snippe
schnarchen snoarkje
schnattern kletse, snetterje
schnauben snuve
Schnauze snút
schnauzen snauwe
Schnecke  slak
Schnee snie
Schneeball sniebal
Schneehaufen sniedún
Schneemann snieman
schneiden fykje, knippe, snije
Schneider kleanmakker, skroar
schneien snije
schnell fluch, gau
Schnepfe snip
Schniedebohne snijbeane
Schnitt sneed, skiif
Schnittlauch biezelok
schnitzeln nifelje, snije, snipelje
schnüffeln snuffelje
Schnupfen ferkâlden, ferkâldheid
Schnur snoer, string (it)
schnüren ynriuwe
Schnurrbart snor
Schock skok, skrik
schon al
schön  kreas, moai
schon wieder alwer
schonen mije, sparje
Schönheit moaiens, skientme
schöpfen skeppe
Schöpfer skepper
Schöpflöffel sleef
Schornstein skoarstien
Schornsteinfeger skoarstienreager
Schoß skerte
Schote  pûl
Schott sket (it), skud (it)
schottisch Skotsk
schräg  skean
Schramme  skram, skras
schrammen skramme, skrasse
Schrank kast
Schraube skroef
schrauben skroeve
Schrecken skrik
schrecklich ferskriklik
schreiben skriuwe
Schreiben brief (it), stik (it), skriuwen (it)
Schreiber klerk, skriuwer
Schreibmaschine skriuwmasine
Schreibtisch skriuwtafel
schreien raze, skreauwe
schreiten stappe, trêdzje
Schrift hânskrift (it), skrift (it)
schriftlich skriftlik
Schriftsteller skriuwer
Schriftstück geskrift (it), stik (it)
Schritt stap
schrittweise stadichoan
schroff batsk, rûch, steil
schrubben skrobje
schrumpfen krimpe, ronfelje
schrumpfen krimpe
schüchtern  skruten
Schuh skoech
Schuhe skuon
Schuld skuld
schuld skuld
schuldig skuldich
Schule skoalle
Schüler learling, skoalgonger
Schülerin skoalbern (it)
Schuljugend skoalbern
Schulkinder skoalbern
Schullehrer skoalmaster
Schulter skouder (it)
Schulterblatt skouderblêd (it)
Schumacher skuonmakker
Schuppe skob, skobbe
Schuppen roas
Schuss skot (it)
Schüssel panne, skaal
Schuster skuonmakker
schütteln  skodzje
Schutz  beskerming
Schütze  skutter
schützen  beskermje, hoedzje
Schützengraben rinfuorge
Schutzgebiet natoerreservaat (it), reservaat (it)
Schutzheilige  beskermhillige
Schutzmarke hannelsmerk (it)
schwach swak
Schwäche  sloppens, swakkens
Schwager sweager
Schwägerin skoansuster, snoar
Schwalbe swel
Schwamm swam
Schwan swan
schwanger swanger
Schwangerschaft swangerskip
schwanken skommelje, waggelje
Schwankung skommeling
Schwanz sturt
Schwarm swarm
schwarz swart
Schwärze swartsel (it)
schwärzen  swartsje
schwatzen keakelje, snetterje, tige prate
schweben sweve, saaie
Schweden Sweden
Schwefel  swevel
Schwefelsäure swevelsoer (it)
schweigen swije
Schweigen stil wêze
Schwein baarch
Schweiß swit (it)
schwelen smeule
schwellen tine
schwenken swaaie
schwer dreech, swier
Schwerpunkt swiertepunt
Schwert  swurd (it)
Schwester sus, suster
Schwiegermutter skoanmem
Schwiegersohn skoansoan
Schwiele yl (it)
schwierig lêstich, slim, swier
Schwierigkeiten problemen, swierrichheden
Schwimbad swimbad
schwimmen swimme
Schwimmer swimmer
schwindlig  dûzelich
schwitzen switte
schwören swarre
schwül  soel
sechs seis
sechzehn sechtjin
sechzig sechtich
See mar
Seefisch seefisk
Seegang seegong
Seegras seewier (it)
Seehund seehûn
Seele siel
Seeluft seeloft
Seemann farrensman, seeman
Seeräuber piraat, seerôver
Seeschaum seeskom (it)
Seetier seedier (it)
Seevogel seefûgel
Segel seil (it)
Segelboot sylboat
segeln  sile
Segelschiff sylskip (it)
Segelsport silen (it), sylsport
Segen seine
segnen  seinigje
sehen sjen
Sehne  sine
Sehnsucht langst, langstme
sehr   tige
Sehvermögen gesichtsfermogen
seicht ûndjip
Seide side
Seife sjippe
Seil tou (it)
sein syn
sein  wêze
seine syn
seinem syn
seinen syn
seiner syn
seinerseits fan syn kant
seinerzeit op syn tiid, op dat stuit
seines syn
seit sûnt
seitdem sûnt dy tiid
Seite kant, side
Seitengang sydgong
seitens troch
Seitentür syddoar
seither sûnt doe, sûnt dy tiid
seitwärts fansiden, oan 'e kant
Sekte sekte
Sektor sektor
Sekunde sekonde
selber sels
selbst sels
selbständig selsstannich
Selbständigkeit selsstannigens
selbstbewusst selsbewust
Selbstbewusstsein selsbewustwêzen
Selbstmord selsmoard
selbstverständlich fansels
Selektion seleksje
Sellerie selderij
selten selden, seldsum
seltsam apart, eigenaardich, frjemd, nuver
Semester semester (it)
Seminar seminar (it)
Semmel broadtsje (it)
Senat senaat
Senator senator
senden ferstjoere, stjoere
Sender stjoerder
Sendung útstjoering
Senf moster
Senior senior
Senkel fiter, skuonfiter
senken sakje litte
Senkung reduksje
Sense seine
September septimber
Serie searje
Server server
Service service
servieren servearje
setzen sette
Seuche epidemy, goarre
Seufzer sike, sucht
Sex seks
Sexualität seksualiteit
sexuell seksueel
Show sjo
sich har, harren, him, jin
sicher feilich, fêst, grif, wis
Sicherheit feiligens, sekerheid, wissichheid
Sicherheitskopie backup
Sicherheitskraft feilichheidsmacht
Sicherheitsrat feilichheidsried
sicherlich wis
sichern befeiligje, fersekerje
sicherstellen soargje; feilich stelle
Sicherung sekering
Sicht sicht (it)
sichtbar sichtber
sichtlich sichtber
sie hja, sy, se
Sie jo
sieben silje
sieben sân
siebzehn santjin
siebzig santich
siedeln jin delsette, jin nei wenjen sette
Siedler kolonist; bewenner
Siedlung delsetting
Sieg oerwinning
Siegel segel (it)
siegen winne
Sieger winner
Signal sinjaal
signalisieren sinjalisearje
Silber sulver (it)
Silvesterabend  âldjiersjûn
singen  sjonge
sinken minderje, sakje
Sinn sin
Sinnbild sinnebyld (it)
sinnvoll sinfol
Sintflut  sûndfloed
Sirup sjerp
Sitte brûkme (it), gewoante, sede
Situation sitewaasje
Sitz sit, plak
sitzen  sitte
Sitzung gearkomste, sesje, sitting
Skalde skald
Skandal skandaal (it)
Skepsis skepsis
skeptisch skeptysk
Sklave slaaf
Sklavenmarkt slavemerk
Sklaverei slavernij
Sklaving slavin
Skulptur skulptuer
Slowakei  Slowakije
Slowenien  Slovenië
SMS-Nachricht SMS-berjocht
so sa
sobald sa gau
Socke sok
Sockel sokkel
sodann dan, fierder
sodass sadat
soeben niiskrekt, sa krekt
soeverän soeverein
Sofa bank
sofern safier
sofort daliks, fuort, gau
sofortig direkte
Software software
sogar sels
sogenannt saneamd
sogleich aansen, daliks
Sohle soal
Sohn soan
solang salang
solange salang't
solch sok
solche sok, sokke
solchen sok, sokke
solcher sok, sokke
solches sok, sokke
Soldat soldaat
Solidarität solidariteit
solide solide
sollen moatte, sille
somit dus
Somme som
Sommer simmer
Sommerabend simmerjûn
Sommerflut simmerfloed
Sommerfrucht simmerfrucht
Sommerpause simmerreses, simmerskoft
Sommerpracht simmerpracht
Sommersprosse skeinsprút, sprút
Sommerwetter simmerwaar (it)
sonderbar apart, eigenaardich, frjemd, nuver
sonderlich bysûnder, apart, bûtengewoan
sondern mar
Song liet (it)
Sonnabend sneon
sonnabends sneons
Sonne sinne
Sonnenbrand sinnebrân
Sonnenbrille sinnebril
Sonnencreme sinnekrêm
Sonnenfinsternis  sinnefertsjustering
sonnenklar hiel dúdlik, sinneklear
Sonnenschein sinneskyn
Sonnenschirm parasol
Sonnenstich sinnestek
Sonnensystem sinnestelsel (it)
Sonnenuhr sinnewizer
sonnig sinnich
Sonntag snein
sonntags sneins
sonst oars
sonstig oar, oare
sonstwo earne oars
Sorge soarch
sorgen soargje
sorgfältig soarchfâldich
sorglos soargeleas
sorgsam soarchsum
Sorte soarte
sortieren sortearje
Soße saus
souverän soeverein
Souveränität soevereiniteit
soviel safolle
soweit safier
sowohl sawol
sozial sosjaal
Sozialdemokrat sosjaaldemokraat
sozialdemokratisch sosjaaldemokratysk
Sozialhilfe bystân, útkearing
Sozialismus sosjalisme
Sozialist sosjalist
sozialistisch sosjalistysk
Sozialpolitik sosjale polityk
Sozialversicherung sosjale fersekering
sozusagen sa sein, om it sa te sizzen
Spalt barst
Spalte fuorge, spjalt
spalten kleauwe, spjalte
Spaltung spjalting
Spanien  Spanje
Spannriemen  spanriem
Spannung spanning
Spardose sparpot
sparen garje, sparje
Spargel asperzje
Sparkasse sparbank
Sparmaßnahme besunigingsmaatregel
sparsam sunich
Sparte dielmêd (it) 
Spaß gekheid, wille
spät let
Spaten skep, lodde
später letter, neitiid
spätest lêst
spätestens op syn lêst, uterlik
Spatz  mosk
spazieren dangelje, kuierje
Spaziergang kuier
Specht spjocht
Speck spek (it)
Speer spear
Speiche speak
speien spuie
Speiger geheugen (it), souder, ûnthâld (it)
Speise iten (it)
Speisekarte menukaart
speisen ite
Speisentopf itensiederspanne, itenspôt
Spektakel spektakel (it)
spektakulär spektakulêr
Spektrum spektrum (it)
spekulieren spekilearje
Spekulation spekulaasje
Spende jefte, skinking
spenden jaan, skinke
Sperling mosk
Sperre ferbod (it); ôfsetting, ôfsluting
sperren ôfslute, slute, tichtsette
Sperrung blokkade, ôfsluting
Spezialist spesjalist
speziell spesjaal
Spiegel spegel
spiegelglatt spegelglêd
spiegeln spegelje
Spiel spul (it)
spielen boartsje, spylje
Spieler spiler
Spielfeld spylfjild (it)
Spielplatz sportfjild (it)
Spielraum boartersplak (it), spylromte
Spieltag spyldei
Spielzeit spyltiid
Spielzeug boartersguod (it)
Spielzeug boartersguod (it)
Spinat spinaazje
Spinne spin
spinnen spinne
Spinngewebe spinreach (it)
spitz puntich, skerp
Spitze punt, spits, top
Spitzenreiter koprinner
spleißen spjalte, splite
Splitter splinter
splittern splinterje
Sponsor sponsor
spontan spontaan
Sport sport
Sportler sporter
sportlich sportyf
Sprache taal
Sprachlehre spraakleare
Sprachrohr sprekbuis
sprechen  prate
Sprecher sprekker
Sprecherin sprekster
Sprengstoff springstof
Sprengung opblazen (it), ûntploffing
springen springe
Springer springer
Springflut springfloed
spritzen spatte, spuitsje
Spross sprút
Spruch spreuk
Sprung sprong
Spucke flibe
spucken flybje, spuie
spuken spoekje
Spule spoel
spülen spiele
Spülwasser spielwetter (it)
spüren fernimme, sneupe, speure
St. Nikolaus  sinterklaas
Staat steat
staatlich steatlik
Stab stêf
Stäbchen stokje
stabil stabyl
Stabilisierung stabilisearring
Stabilität stabiliteit
Stachel stikel
Stachelbarsch stikelbears
Stacheldraht stikeltried
Stadion stadion (it)
Stadt stêd
Stadtbahn sneltram
Stadtgebiet stedsgebiet (it)
Stadtgraben grêft
städtisch stêdlik
Stadtrat gemeenteried, stedsried
Stadtteil stedsdiel (it)
Stadttor stêdspoarte
Stahl stiel (it)
Stahlhelm  stielen helm
Stall bûthús (it), stâl
Stalle bûthús (it), stâl
Stalltür bûthúsdoar
Stamm stamme
Stammbaum stambeam
stammeln stammerje
stammen ôfstamje
stampfen stampe
Stand stân
Standard standert
Ständer peal, stander, stile
standhalten hoekhâlde
ständig oanhâldend, oanienwei
Standpunkt stânpunt (it)
stapeln steapelje
Star protter, staar
stark sterk
Stärke krêfte, sterkte
stärken fersterkje
Stärkung fersterking
starren stoarje
Starrkopf stiifkop
Start start
starten starte
Station stasjon
Statistik statistyk
statt ynstee fan
Statthalter steedhâlder
Status status
Stau file
Staub stof
stauben stowe
staubig stoffich
Staublappen stofdoek
stauen stowe
stechen prikke, stekke
stehen stean
stehlen stelle
steif stiif
steigen klauterje, rize, stige
steil steil
Stein stien
steinalt stokâld
Steinbock stienbok
Steinbruch stiengroeve
steinhart spikerhurd
Steinhaufen stienbult
steinigen stiennigje
Steinklotz stienblok (it)
Steinmarder stienmurd
Steinpfeiler stienpylder
steinreich smoarryk
Steinsorte stiensoart
Steintor stienpoarte
Steintreppe stiennen trep
Steinwall stiennen wâl
Steinwurf stienwurp
Stellung stelling
Stelze stelt
stemmen  skoarje
Stengel stâle
sterben deagean, stjerre
sterblich stjerlik
Stern stjer
Sternbild stjerrebyld (it)
sternenklar stjerhelder
Sterngruppe stjerrekloft
Sternhimmel stjerreloft
Sternkunde stjerrekunde
Steuer belêsting, stjoer (it)
Steuerdefraudant  belêstingûntdûker
Steuermann  stjoerman
steuern stjoere
Steuerrad  stjoer (it)
Stich prip, stek
sticheln stikelje
Stichling stikelbears
Stichwort stekwurd (it)
sticken stikke
Stiefbruder styfbroer
Stiefel lears
Stiefmutter styfmoer
Stiefschwester styfsuster
Stiefvater styfheit
Stiege koer, trep
Stiel stâle
Stier bolle
stieren dikerje, stoarje
stiften stiftsje
Stiftung stifting
still stil
Stille stilte
stillegen stillizze
stillen stilje
stillschweigen  stilswije
stillstehen  stilstean
Stimme stim
stimmen kieze, stimme, útkomme
Stimmung stimming
Stimmwechsel lûdferoaring, stimferoaring
Stimmzettel stimbiljet, stimbrief (it)
stinken stjonke
Stirn foarholle
stöbern  dwarrelje, snuffelje
stochern  pookje, puonne
Stock  stôk
stocken stûkje
stockfinster roettsjuster
Stockwerk ferdjipping
Stoff stof
stöhnen krimmenearje, stinne
stolpern knoffelje, strompelje
stolz grutsk
Stolz grutskens
Stopfgarn stopjern (it)
Stoppel stoppel
Stöpsel stop, koark
Storch earrebarre
Storchennest eibertsnêst
stören steure
störrisch eigensinnich
Störung steuring
Story ferhaal (it)
Stoß dúst, stjit
stoßen dúst jaan, stjitte
stottern stammerje, stjitterje
Strafe straf
strafen bestraffe, straffe
Strafgericht strafgerjocht (it)
Sträfling  finzene, strafte
Strahl striel
strahlen strielje
Strahlung strieling
Strähne string (it)
stramm strak, stram
strampeln stampe, traapje
Strand strân (it)
Straße strjitte
Straßenbahn tram
Straßenverkehr strjitferkear (it)
Strauch strûk
Sträuche strewel (it)
Strauß boeket (it), rûker, strûs
streben stribje
Streber studeargek
Strecke trajekt (it)
strecken strekke
streicheln streakje
streichen skilderje, strike, trochskrasse
Streichholz lúsjefer
Streifen streek, stripe
streifen streekje
Streik staking
streiken yn staking wêze, stake
Streit spul, rúzje, striid
Streitaxt  oarlochsbile
streiten fjochtsje, stride
Streiterei  strideraasje
streitig stridich, tsjinstridich
Strenge strangens
streuen struie
Strich streek
stricken breidzje
Strickgarn breidjern (it)
Stricknadel breidpriem
strikt krekt, sekuer, strikt
Stroh  strie (it)
Strohdach strietek (it)
Strohhalm reidsje
Strom stream
Struktur struktuer
Strunk beamstobbe, stronk
Stube keamer, wenkeamer
Stück stik (it)
Student studint
Studie stúdzje
studieren  leare, studearje
Studio studio
Studium stúdzje
Stuhl stoel
stumm stom
Stümper kneukelhouwer, knoffelder
stumpf stomp
Stunde oere
Sturm stoarm
stürmen stoarmje
Sturmflut stoarmfloed
stürmisch stoarmich
Sturz fal
stürzen falle
Stütze stipe
stützen stypje
Stützpfeiler stile
suchen sykje
Süd súd
Süd-Afrika Súd-Afrika
Süd-Amerika Súd-Amearika
Süden suden (it)
südlich súdlik
Südosten súdeasten (it)
Südseite súdkant, súdside
Südwesten súdwesten (it)
Sühne boete
Summe som
summen  gûnzje
Sumpf sompe
sumpfig sompich
Sumpfland somplân (it)
Sünde sûnde
Sünder sûnder
Sünderin sûnderesse
Supermarkt supermerk
Suppe sop (it)
süß swiet
Süßwasser swietwetter (it)
Symbol symboal
Sympathie sympaty
System systeem (it)
systematisch systematysk
Szenario senario
Szene sêne
Taback  tabak
Tabelle tabel
Tag dei
Tagebuch deiboek (it)
Tageslicht  deiljocht (it)
Tagesordnung oarder fan 'e dei; wurklist
täglich deistich, elke dei
tagsüber oerdei
Taktik taktyk
Tal delling, delte
Talent talint
talentvoll  bejeftige
tanken tenke
Tankstelle benzinepomp
Tante muoike, tante
Tanz  dûns
tanzen  dûnsje
Tänzer dûnser
Tanzmusik dûnsmuzyk
tapfer dapper, moedich
Tarif taryf (it)
Tasche bûse; tas
Taschentuch bûsdoek
Taschenuhr horloazje
Tasse kop
Tasse kop
Tastatur toetseboerd (it)
tasten taaste, fiele
Tat died
Täter dieder
Tatsache feit (it)
taub  dôf
Taube do
tauchen dûke
tauen teie
Taufe doop
taufen dope
Taufwasser doopwetter (it)
taugen doge
Taugenichts dogeneat
taumeln stroffelje; tommelje
Tausch ruil
tauschen ruilje
tausend tûzen
tausendste tûzenste
Tauwetter teiwaar (it)
Taverne herberch
Taxi taksy
Taxifahrer taksysjauffeur
Team team (it)
Technik technyk
Techniker technikus
technisch technysk
Technologie technology
Tee tee
Teekanne teepot
Teer tarre
Teetasse teekop
Teil diel, part (it)
teilen diele
Teilnahme dielname
teilnehmen dielnimme
Teilnehmer dielnimmer
teils diels, foar in part
Teilung dieling
Telefon telefoan
Telefonnummer telefoannûmer
Telekommunikation telekommunikaasje
Teller itenspanne, panne, board (it)
Tempel timpel
Temperatur temperatuer
Tempo tempo (it)
Tendenz tendins
Tennis tennis (it)
Territorium territoarium (it)
Terror terreur
Terrorismus terrorisme
Terrorist terrorist
Test test
testen hifkje
teuer djoer
Teufel duvel
Text tekst
Theater teater (it)
Thema tema (it)
Theologie teology
theoretisch teoretysk
Theorie teory
Therapie terapy
Thron troan
Thüringen Turingen 
tief djip
Tief feart
Tiefe djipte
tiefer  djipper
Tier bist (it), dier (it)
Tiersorte bistesoart
Tierwelt bistewrâld
Tiger tiger
tilgen  dylgje
Tinte  inket
Tip tip
tippen  tipje
Tisch tafel
Tischdecke tafelkleed (it)
Tischler meubelmakker, skrynmakker
Tischtuch  tafellekken (it)
Titel titel
Tochter dochter
Tod dea
Todesstrafe deastraf
tödlich deadlik
Toilette toilet (it)
Toleranz tolerânsje
Ton toan, klank, lûd (it)
Ton  toansoart
Tonne tonne
Topf pot
Tor poarte
Torf  turf
torfgraben turfgrave
Torfgraberei turfgraverij
Torhüter keeper
Torwart keeper
tot  dea
total totaal
Tote deade
töten deadzje
Touchscreen taastbyldskerm, touchscreen
Tourismus toerisme
Tourist toerist
Tradition tradysje
traditionell tradysjoneel
träge loai
tragen drage, tôgje
Träger drager
Tragödie trageedzje
Trainer trainer
trainieren traine
Training training
traktieren traktearje
Träne trien
Trank drank, drinken (it)
Transaktion transaksje
Transparenz transparânsje
Transport transport (it)
transportieren transportearje
transportieren ferfiere
Traube drúf
trauen  fertrouwe
Trauer drôvens, rou, rouwe
traurig aaklik, treurich, muoilik
treffen  moetsje
Treffpunkt moetingsplak (it), trefpunt (it)
treiben driuwe
Treibstoff brânstof
Trend trend
trennen skiede
Trennung skieding
Treppe trep
treu trou
Treue trou
Tribüne tribune
Trichter  trachter
Trick trúk
Triebwerk motor
Trinken drinken (it)
trinken  drinke
Trinkwasser drinkwetter (it)
Trio trio (it)
Triumph triomf
trocken droech
trocknen droegje
Trommel tromme
trommeln tromje, roffelje
Trompete trompet
Trost treast
trösten treast(g)je
Trostwort treastwurd (it)
Trugbild  drôchbyld (it)
trügen  bedrage
Trümmer  pún (it)
Tschechien  Tsjechië
Tuch  doek (de, it)
tüchtig  fiks, danich; betûft, fûleindich
Tugend deugd, trêft
tugendhaft deugdsum
Tumult opskuor (it)
tun dwaan
Tunnel tunnel
Tür doar
Turbulenz turbulinsje
Türklinke  doarsklink
Turm toer
Turmfalke wikel
Turmspitze toerspits
turnen gymnastykje
Turnier toernoai (it)
Türrahmen doarskezyn (it)
Türschwelle drompel
Tüte  pûde
typisch typysk; eigenaardich
U-Bahn metro
Übel  kwea, min; probleem
üben oefenje
über oer, boppe
überall oeral
überbleiben oerbliuwe
Uberbleibsel oerbliuwsel (it)
Überblick oersjoch (it)
Übereinstimmung oerienkomst
Uberfall  oerfal
Überfall  oerfal
überfallen oerfalle
Überflutung oerstreaming
Übergabe oerjefte
Übergang oergong
Übergangsform oergongsfoarm
übergeben oerjaan
überholen foarbykomme, ynhelje
überlassen ôfstean, oerlitte oan
überlaufen oerrine; oerstreame
überleben oerlibje
überlegen oerlizze; neitinke
Überlegung berie (it), oerlis (it)
überliefern oerleverje
Überlieferung oerlevering
übermächtig  oermachtich, oermânsk
übermorgen oaremoarn
übernachten oernachtsje
übernehmen oernimme
überraschen ferrasse
Überraschung ferrassing
überrumpeln  oerrompelje
Überschwemmung oerstreaming
übersehen oersjen
übersetzen oersette
Übersetzung oersetting
Übersicht  oersjoch (it)
übertragen oerdrage, oerbringe
übertreffen oertreffe
übertreiben oerdriuwe
überzeugen oertsjûgje
übrigbleiben oerbliuwe
übriglassen  oerlitte
Übung oefening
Ufer igge, wâl
Uhr horloazje (it)
um om
umbringen ombringe
umdrehen omdraaie
Umfang omfang
umflattern omfladderje
Umfrage enkête
Umgebung omjouwing, omkriten
umkommen omkomme
umkreisen omsirkelje
Umlaufzeit omgongstiid
umlegen omlizze
umrechnen omrekkenje
Umsatz omset
umsetzen omsette
umsonst fergees, foar neat, om 'e nocht
umwerfen omsmite
umzäunen  ôffredigje, ôffreedzje, ôfstekje
Umzug optocht
unabhängig ûnôfhinklik
Unabhängigkeit ûnôfhinklikens
unbedingt absolút, yn elk gefal
unbekannt ûnbekend
Unbekannte ûnbekende
unberechenbar ûnberekkenber
unbeschwert sûnder soargen
unbewohnbar ûnbewenber
unboachtet  ûnbemurken
unbrauchbar  ûnbrûkber
und en
Uneinigkeit ûnienichheid
unentschlossen  ûnberet, ûnwis
unerwartet ûnferwachte
Unfall ûngelok (it)
unfreundlich  ûnfreonlik
Unfriede  ûnfrede
unfruchtbar ûnfruchtber
Ungarn  Hongarije
ungeeignet ûngaadlik, net geskikt
ungefähr sa likernôch, sawat, ûngefear
Ungeheuer  meunster (it)
ungelöst  net oplost
ungesund net sûn
ungewiss ûnwis
ungewöhnlich ûngewoan, frjemd
Unglück ûngelok (it)
unglücklich ûngelokkich
ungünstig ûngeunstich
unhaltbar ûnhâldber
Unheil  ûnheil (it), ûnk (it)
Uni universiteit
Union uny
Universität universiteit
unklar ûndúdlik
unklug ûnferstannich
Unkraut ûnkrûd (it)
Unkraut ûnkrûd (it)
unmöglich ûnmooglik
unnötig ûnnedich; oerstallich
unordentlich rommelich
Unrecht ûnrjocht (it)
Unruhe ûnrêst
unruhig  ûnrêstich
uns ús
Unschuld ûnskuld
unschuldig ûnskuldich
unser ús
unsere ús
unserem ús
unseren ús
unserer ús
unseres ús
unsicher ûnwis
unsicher ûnwis
Unsicherheit ûnsekerheid
Unsinn ûnsin
unsittlich ûnseedlik
unten ûnder
unten ûnder
unter ûnder
unterbrechen ûnderbrekke
unterbringen ûnderbringe
Unterdrücker ûnderdrukker
Unterdrückung ûnderdrukking
Untergang ûndergong
untergeordnet ûnderhearrich
unterhalten ûnderhâlde
Unterhemd himd (it)
Unterhosen ûnderbroek
unterirdisch ûndergrûnsk
Unterkleidung ûnderklean
unternehmen ûndernimme
Unternehmen ûndernimmen (it)
Unternehmer ûndernimmer
Unterricht ûnderwiis (it)
unterrichten ûnderwize
unterscheiden ûnderskiede
Unterschied ferskil (it), ûnderskied (it)
unterschiedlich ferskillend
unterschreiben ûndertekenje
Unterschrift  hantekening, ûnderskrift (it)
unterstreichen ûnderstreekje
unterstützen  stypje
Unterstützung stipe
untersuchen ûndersykje
Untersuchung ûndersyk (it) 
Unterwäsche ûnderklean
unterwegs ûnderweis
unterzeichnen ûndertekenje
Unterzeichnung hântekening
untrennbar ûnskiedber
untreu  ûntrou
unverändert net feroare
unverdaulich  ûnfertarber, net te iten
unvergesslich  ûnferjitlik
unvermindert ûnfermindere
unvollständig net folslein
unwahrscheinlich ûnwierskynlik
unwegsam ûnbegeanber
Unwetter swier waar (it)
Unwissenheit ûnkunde
unzerbrechlich ûnbrekber
unzufrieden ûntefreden
uralt oerâld, stokâld
Urgroßmutter oerbeppe
Urgroßvater oerpake
urinieren pisje; mige
Urkunde oarkonde
Urlaub ferlof (it)
Urlauber fakânsjegonger, toerist
Urmensch oerminske
Ursache oarsaak, reden
Ursprung oarsprong
ursprünglich oarspronklik
Urteil oardiel (it)
urteilen oardielje
Urwald oerwâld (it) 
USB-Anschluss USB-oansluting
USB-Kabel USB-kabel
USB-Port USB-poarte
USB-Speicher USB-opslach
USB-Speicherstick USB-stick
USB-Stick USB-stick
Utopie utopy
Variante fariant
Vasall fasal
Vase faas
Vater heit
Vaterland heitelân (it)
verabschieden ôfskie nimme
Verabschiedung ôfskie (it)
verachten ferachtsje
Verachtung ferachtinge
verändern feroarje
Veränderung feroaring
veranlassen feroarsaakje, needsaakje, oanlieding jaan
Veranlassung oanlieding
veranstalten organisearje
Veranstalter organisator
Veranstaltung evenemint (it)
verantworten ferantwurdzje
verantwortlich ferantwurdlik
Verantwortliche ferantwurdlike
Verantwortung ferantwurding
verarbeiten ferwurkje
verärgern lilk meitsjel, slimmer meitsje
Verband ferbân (it)
verbannen ferbalje
verbergen ferbergje, ferstopje
verbessern ferbetterje
Verbesserung ferbettering
verbeugen  ferbûgje
verbiegen ferbûgje
verbieten ferbiede
verbinden ferbine
Verbindung ferbining
Verbindungsweg ferbiningswei
verbittert grimmitich
verbleiben tahâlde
verblüffen ferswetse, oerbluffe
verblühen ferwylje, útbloeie
verborgen ferburgen
Verbot ferbod (it)
verboten ferbean
Verbrauch ferbrûk (it)
verbrauchen ferbrûke
Verbraucher ferbrûker
Verbrechen misdie
Verbrecher misdiediger
verbreiten ferspriede
Verbreitung fersprieding
verbrennen ferbaarne
verbringen trochbringe
verbrühen ferbroeie
Verbund ferbûn (it), alliânsje
Verdacht fertinking
verdammt ferdomd
verdanken te tankjen hawwe oan 
verdauen fertarre
verdecken bedekke
verderben bedjerre
Verderben ferdjer (it)
verdeutlichen ferdúdlikje
verdienen fertsjinje
Verdienst fertsjinst
verdoppeln ferdûbelje
verdorben bedoarn, goar, rottich
verdorren fertoarkje
verdrängen ferkringe, weikringe
verdrießen fertriet (it), smerte
verdrießlich fertrietlik, muoilik, spitich
verdunkeln fersjusterje
Verdunkelung fertsjustering
verdünnen fertinje, tinner meitsje
verdutzt ferbjustere, ferslein
verehren earbiedigje, ferearje
Verehrung earbied, ferearing
vereidigen beëdigje
Verein feriening
vereinbaren akkoartsje, oerienkomme
Vereinbarung oerienkomst, ôfspraak
vereinigen ferienigje
Vereinigte Staaten (USA) Feriene Steaten
Vereinigtes Königreich  Feriene Keninkryk
Vereinte Nationen Feriene Naasjes
vererben neilitte
verfahren dwaan, hannelje
Verfahren hannelswize, proses (it)
Verfall ferfal (it)
verfallen ferfalle, weifalle
verfaulen bedjerre, ferrotsje
verfechten bepleitsje, ferdigenje
verfehlen fersomje, mislearje
verfertigen  meitsje
verfolgen folgje, wurk meitsje fan
Verfolgung ferfolging, achterfolging
verfrachten ferfiere, ferfiere litte
verfügbar beskikber
verfügen beskikke, beskikke oer
Vergangenheit ferline (it), skiednis
vergänglich fergonklik
vergeben ferjaan, fuortjaan, weijaan
vergeben  ferjaan, fuortjaan
vergebens fergees, foar neat
vergeblich fergees, om 'e nocht
vergehen fergean
Vergehen delikt (it), fergryp (it)
vergehen fergean
vergelten  ferjilde
vergessen ferjitte
Vergessenheit ferjit (it)
vergesslich ferjitlik
Vergewaltigung ferkrêfting
vergießen derneist jitte, oerjitte
vergiften fergiftigje
Vergiftigung fergiftiging
Vergleich fergeliking, fergelyk (it), ferliking
vergleichbar ferlykber
vergleichen fergelyke, ferlykje; lykmeitsje
verglimmen  dôvje
Vergnügen  nocht, wille
vergnügen  fermeitsje
vergönnen tastean
vergrößern fergrutsje
Vergrößerung fergrutting
verhaften arrestearje, fêstnimme
Verhaftung arrestaasje
verhalten ferhâlde
Verhältnis ferhâlding
verhandeln ûnderhannelje
Verhandlung ûnderhanneling
Verhängnis needlot (it)
verhauen ôfseamje, ôftichelje
verheiratet troud
Verhör hifking, ûnderfraging
verhören ûnderfreegje
verhungern ferhongerje
Verkauf ferkeap
verkaufen ferkeapje
Verkäufer ferkeaper
Verkehr ferkear (it)
verkehren mit omgean mei
verkehrt ferkeard, mis
verklagen oankleie
verkrüppeln skeine
verkürzen ferkoartsje, ynkoartsje
verladen ferlade
Verlag útjouwerij
verlagern ferpleatse, fersette
verlangen ferlangje, nedich hawwe
verlängern ferlingje
Verlängerung ferlinging
verlangsamen fertraagje
verlassen ferlitte
Verlauf ferrin (it)
verlaufen ferrinne, ferstrike
verlegen ferlegen, kwytreitsje, skruten
Verlegenheit ferlegenheid
Verleger útjouwer
verleihen ferliene, útliene
verletzen ferwûne
Verletzte ferwûne
Verletzung ferwûning, letsel (it)
verleugnen  fersaakje
verlieben fereale reitsje
verliebt  fereale
verlieren ferlieze
Verlierer ferliezer
Verlust ferlies (it)
vermauern tichtmitselje
vermehren fermearje, fermearderje
vermeiden fermije, mije
vermengen ferminge, minge
Vermieter ferhierder
vermissen misse
vermitteln bemiddelje
Vermögen fermogen (it)
vermuten fermoedzje
vermutlich fermoedlik
Vermutung fermoeden (it)
vernichten ferneatigje
Vernichtung ferneatiging
Vernunft ferstân (it)
veröffentlichen publisearje, wrâldkundich meitsje
Veröffentlichung publikaasje
Verordnung foarskrift (it), oardering
verpachten ferpachtsje
verpacken ferpakke
verpassen misse
Verpflegung fersoarging, iten (it)
verpflichten ferplichtsje
Verpflichtung ferplichting
verprügeln ôfseamje, ôftichelje
verraten ferriede
verräterisch ferriederlik
verrechnen ferrekkenje
verrenken ferstûkje
verrosten ferroastkje
verrotten fergean, ferrotsje
Vers fers (it)
versagen mislearje, wegerje
Versagen mislearring, wegering
versammeln gearkomme
Versammlung gearkomste
versaufen ferdrinke, fersûpe
versäumen  fersomje
verschachern ferkwânselje
verschaffen besoargje, ferskaffe
verschanzen ferskânzje
Verschärfung ferskerping
verschenken  fuortjaan, skinke
verscherzen ferbruie, ferspylje
verschieben  ferskowe
Verschiebung ferskowing
verschieden  ferskillend
verschiedene  ferskate
verschiffen skypje
verschlafen fersliepe
Verschlag hok (it)
verschlechtern ferminderje
Verschlechterung it minder wurden fan, oanboazjen (it)
verschleppen tôgje, weislepe
verschließen slute, tichtdwaan
verschließen ôfslute, slute, tichtdwaan
verschlucken  ferslokke
verschmelzen ferrane, fersmelte, gearrane
verschmieren fersmarre, folsmarre
verschonen mije, sparje
verschwinden ferdwine
Verschwörurg  komplot (it)
Versehen fersin (it)
versehen mit foarsjen fan
versenden ferstjoere
versetzen ferpleatse, fersette
versichern fersekerje
Versicherte fersekeringsnimmer
Versicherung ferskering
versinken fersinke, sinke litte
Version ferzje
versohlen ôfseamje, ôftichelje
Versöhnung fersoening
versorgen fersoargje
versperren ôfsette, tichtsette
verspielen ferspylje
Versplitterung ferspjalting
Versprechen tasizzing, ûnthjit (it)
versprechen tasizze, ûnthjitte
verspüren fernimme
Verstand ferstân (it)
Verständnis begryp (it), besef (it)
verstärken fersterkje
Verstärkung fersterking
verstauen ferstowe, weinimme
verstecken ferbergje, ferstopje, ferstekke
verstehen begripe, ferstean
verstellen fersette
versterben ferstjerre, stjerre
verstümmeln skeine
Versuch besykjen (it)
versuchen besykje
Versuchung fersiking
verteidigen ferdigenje
Verteidiger ferdigener
Verteidigung ferdigening
verteilen ferdiele, ferpartsje, útdiele
Verteiler dieler, ferdieler; ferdielkast
Verteilung ferdieling
Vertrag  ferdrach (it)
vertragen ferdrage, ferneare
vertrauen betrouwe, fertrouwe
Vertrauen betrouwen (it), fertrouwen (it)
vertreiben ferbalje, ferdriuwe
Vertreibung ferdriuwing
vertreten fertsjintwurdigje
Vertreter fertsjintwurdiger
Vertretung fertsjintwurdiging
vertrocknen ferdroegje
vertun ferdwaan, fergrieme
verübeln kwea ôf nimme
verursachen feroarsaakje
verurteilen feroardielje
Verurteilung feroardieling
verwachsen ferwaakse
verwahren bewarje
Verwahrlosung ferwaarleazing
verwalten bestjoere
Verwaltung bestjoer (it), bewâld (it)
verwandeln feroarje
Verwandte sibbe
verwässern ferwetterje
verwechseln ferwikselje
verwegen ûnfoarsichtich
verwehen ferwaaie
verweigern wegerje
verweisen ferwize, teplak wize
verwenden brûke, tapasse
Verwendung tapassing
verwerfen fersmite
Verwertung  gebrûksmooglikheid
verwetten ferwedzje
verwirren fertiizje, betiizje
Verwirrung betizing
verwunden ferwûnje
verwundern fernuverje, ferwûnderje
Verwunderung fernuvering, ferwûndering
Verwundung wûne
verwünschen ferwinskje
verwurzelt bewoartele
verwüsten ferwoastgje
Verwüstung ferwoasting
verzagen de moed ferlieze
verzehren fertarre, opite
Verzeichnis yndeks, list, map, oersjoch (it), register (it)
verzeihen ferjaan
Verzeihung ferjouwing
verziehen  bedjerre, ferhúzje, fuortgean
verzieren fersierje
Verzierung fersiersel (it)
verzinsen betelje, rinte jaan
verzogen ferlutsen, kromlutsen
Verzweiflung fertwiveling
Vesper fesper
Veto feto
Vetter neef
via fia
Video fideo
Vieh fee (it)
Viehmarkt feemerk
viel  folle, in protte, in soad
Vielfalt ferskaat (it)
vielleicht faaks, miskien
vielmals mannichkear
vielmehr folle mear
vielseitig alsidich, breed, mearsidich
vier fjouwer
Viereck fjouwerkant (it)
viereckig fjouwerkantich
vierhundert fjouwerhûndert
vierte fjirde
Viertel fearn (it), fearnspart (it), fjirdepart (it)
Viertelfinale kwartfinale
Vierteljahr  fearnsjier (it)
vierteljährlich elk fearnsjier, om 'e trije moanne
Viertelstunde ketier (it)
vierzehn fjirtjin
vierzig fjirtich
virtuell firtueel
Virus firus (it)
Visier fisier (it)
Vision fisy
Vogel fûgel
Volk folk (it)
Volkshochschule folkshegeskoalle
Volkspartei folkspartij
Volkssprache folkstaal
Volksstamm folksstam
Volksverhetzung folksferdomming
voll fol
völlig folslein, hielendal
vollkommen folmakke, folslein
Vollmond ljochtmoanne
vollständig folslein, hielendal
vom fan
von fan
voneinander faninoar
vor foar
Vorabend foarjûn
vorallem benammen, foaral
voran foaroan
vorankommen foarútkomme
voranmachen avensearje, oanmeitsje
Vorarbeit tarieding
voraus foarút
vorausberechnen foarútberekkenje
voraussehen foarútsjen
Vorbehalt foarbehâld (it)
vorbei foarby
vorbeigehen foarbygean
vorbeikommen delkomme
vorbereiten tariede
Vorbereitung tarieding
Vorbild foarbyld (it)
Vorbote foarboade
vorbringe foarbringe
vordere earste, foarste
vorderer earste, foarste
Vordergrund foargrûn
vorderste earste, foarste
vorderster earste, foarste
vordringen trochkringe
Voreltern foarâlden, foarfaars
Vorfahr foarfaar
Vorfall barren (it), foarfal (it)
vorfinden oantreffe
vorführen foarliede, sjen litte
Vorgang rin fan saken, tadracht
Vorgänger foargonger
Vorgeschichte prehistoarje
vorgeschichtlich prehistoarysk
vorgestern earjuster
Vorhang gerdyn (it), skerm (it)
vorher derfoar, tefoaren, foartiid
vorig earder, foarich
Vorjahr ferline jier (it)
vorkommen foarkomme
Vorkommnis barren (it), foarfal (it), kasus
Vorlage mal; útstel (it); ûntwerp (it)
Vorland foarlân (it), leechlân (it)
vorläufig foarriedich
vorlegen foarlizze, yntsjinje
vorlesen foarlêze
Vorliebe foarleafde
Vormarsch opmars
Vormittag moarn
vormittags moarns
Vormund fâd
vorn fan foaren, foaroan
vornehm fernaam
vornehmen dwaan, foarnimme
vornüber foardel, foaroer
Vorposten foarpost
Vorrang foarrang
Vorrat foarried
vorrücken foarderje, foarútskowe, opskowe
vorsaussagen foarsizze
Vorschlag foarstel (it), útstel (it)
vorschlagen  foarstelle, útstelle
Vorschrift  foarskrift (it)
Vorsicht foarsichtigens
vorsichtig foarsichtich
Vorsitzende foarsitter
Vorsprung foarsprong
Vorstand bestjoer (it)
vorstellen foarstelle, útstelle
Vorstellung foarstelling
Vorteil foardiel (it), profyt (it)
Vortrag foardracht, rede
vortragen ferslach útbringe, foardrage
vorüber foarby
vorübergehen foarbygean
Vorurteil foaroardiel (it)
vorwärts foarút
vorwerfen beskuldigje, ferwite
Vorwerk foarwurk (it)
Vorwurf beskuldiging
vorzeitig foartidich
vorziehen foartrekke
Vulkan fulkaan
Waage skeal
wach wekker
wachen weitsje
Wachs waaks
wachsen groeie, waakse
Wachskerze waakskears
Wachstum waaksdom
wackelig gammel, wankel, wif
Wade  kût (it)
Waffe wapen (it)
Waffenstillstand wapenstilstân
Wagehals weachhals
wagen weagje
Wagen wein
Wahl ferkiezing, kar
wählen kieze, stimme
Wahlkampf ferkiezingskampanje
Wahlsieg ferkiezingswinst
Wahn waan
Wahnsinn dwylsin, waanwizens
wahr wier
wahren behâlde, bewarje, hoedzje
Wahrheit wierheid
wahrlich wierlik
wahrnehmen waarnimme
Wahrnehmung waarnimming
wahrsagen wiersizze
Wahrsager wiersizzer
Wahrsagerin wiersister
wahrscheinlich wierskynlik
Wahrscheinlichkeit wierskynlikens
Währung muntienheid
Währungsunion monetêre uny
Wal walfisk
Wald  bosk, wâld (it)
Waldschnepfe houtsnip
Walfisch walfisk
walken kuierje
Wall wân
Wallach rún
Walnuss wâlnút
walzen walse
wälzen rôlje
Wand lewant (it), muorre
Wandel feroaring, wiziging
wandeln kuierje
wandern reizgje, rinne
Wanderschaft reis, strúntocht, trektocht
Wanderung reis, tocht
Wandervogel trekfûgel
Wanduhr klok
Wange wang (it)
wann wannear
Wanne kûp, wan
Wappen wapen (it)
Ware guod (it), waar
Warft terp
warm waarm
Wärme waarmte
Wärmeflasche bêdkrúk, termosflesse
wärmen waarmje
wärmer waarmer
Wärmflasche bêdkrúk, termosflesse
warnen warskôgje
Warnung warskôging
warte wachtsje
warten fersoargje, noedzje, ûnderhâlde
Wartung ûnderhâld (it)
warum wêrom
Warze  wart
was wat
Waschbecken waskbak, waskkûm, wasktafel
Wäsche wask
waschen waskje
Waschtisch wasktafel
Wasser wetter (it)
Wasserdampf wazem
wasserdicht wetterticht
Wasserhahn wetterkraan
Wasserhose wetterhoas
Wasserhuhn reidhin
wässerig  wetterich
Wasserkessel wettertsjettel
Wasserlauf wetterrin, wjittering
Wasserlinie wetterliny
Wassermann wetterman
wässern besproeie, wetterje
Wassernot wettersneed
Wasserpflanze wetterplant
Wasserratte wetterrôt
Wasserrohr wetterbuis, wetterpiip
wasserscheu bang fan wetter
Wasserspiegel wetterspegel
Wasserstand wetterstân
Wasserwaage wetterpas
Wasserweg wetterwei
Wasserwirbel draaikolk
Wasserzug tochtsleat
waten baaie, wâdzje
watscheln waggelje, wevelje, wraggelje
Watt waad (it)
Wattenmeer Waadsee
weben  weevje
Weber wever
Weberei weverij
Webstuhl weeftou (it)
Wechsel wiksel, wikseling
wechseln wikselje
wechselweise om bar
wecken wekje, wekker meitsje
Weg dyk, wei
weg wei
wegblasen fuortblaze
wegbleiben weibliuwe
wegdrehen fuortdraaie
wegen fanwegen
wegfahren fuortfarre, fuortride
wegfallen fuortfalle, weifalle
wegfliegen fuortfleane
wegführen weifiere
weggehen fuortgean, weigean
wegkommen fuortkomme
weglassen weilitte
weglaufen fuortrinne
weglegen weilizze
wegnehmen weinimme
wegreißen fuortskuorre, fuortslaan
wegrollen fuortrûgelje
wegschlagen fuortslaan
wegschmeißen fuortsmite
wegsinken fersakje, weisakje
wegspülen fuortspiele
wegtreiben fuortdriuwe
Wegweiser paadwizer
wegwerfen fuortsmite
Weh pine, sear plak (it)
weh tun sear dwaan
wehen waaie
wehmütig weemoedich
Wehr ôfwar
wehrlos sûnder ferwar, warleas
Weibchen wyfke (it)
weiblich froulik
weich weak
weichen wike
weichlich waekich
Weide greide
weiden weidzje
Weidenbaum wylch
Weidentor hikke
weigern wegerje
weihen wije
Weihnachten kryst, krysttiid
Weihnachtsabend krystjûn
Weihnachtstag krystdei
Weihrauch wiereek
Weihwasser wijwetter (it)
weil omdat, om't, trochdat, wêr
Weile hoart, set, skoft (it), tiid
weilen toevje
Wein wyn
weinen gûle, skrieme
weinerlich gûlderich
Weise manier, wize
weisen sjen litte, wize
Weisheit wiisheid
weismachen wiismeitsje
weiß wyt
Weißbrot wite bôle
weißen wytsje
Weißfisch wytfisk
Weißkohl wite koal
Weißtorf wite turf
weit fier
weitaus fierút
Weite wiidte
weiter fierder
weitergeben trochjaan
weitermachen  trochgean
weitläufig wiidweidich
Weizen weet
welche dat, dy't, hokker, sommigen
welcher dat, dy't, hokker
welches dat, dy't, hokker
welk wilich
welken ferwylgje
Welle weach
Welt wrâld
weltberühmt wrâldferneamd
Weltgeschichte wrâldskiednis
Weltkrieg wrâldkriich, wrâldoarloch
weltlich wrâldsk
Weltmeister wrâldkampioen
Weltmeisterschaft wrâldkampioenskip (it)
Weltraum romte, universum (it)
Weltteil wrâlddiel (it)
weltweit wrâldwiid
wem wa
wen wa
Wendekreis draaisirkel, kearkring
wenden keare, omkeare, wine
Wendepunkt kearpunt (it)
Wendung draai, kear
wenig in bytsje, inkelden, net safolle
wenige in pear, inkelde
wenigstens minstens
wenn as, wannear't
wer wa
werben werve winnen
Werbung reklame
werden  gean, wurde, sille
werfen  goaie, smite, werpe
Werft skipshelling
Werk fabryk (it), wurk (it)
Werkstatt garaazje
Werktag wurkdei
werktags troch de wike
Werkzeug ark (it)
wert wurdich
Wert wearde
wertlos sûnder wearde, weardeleas
Wertsachen kostberheden
wertvoll weardefol
Wesen wêzen (it)
wesentlich oanmerklik, wêzentlik
Wespe ealjebij
wessen waans
West west
Weste festje (it)
Westen westen (it)
westfriesisch Westfrysk
Westfriesland Westfryslân
westlich westlik
Westseite westkant, westside
Wette weddenskip
wetten wedzje
Wetter waar (it)
Wetterbericht waarberjocht (it)
Wetterfahne wynwizer
Wetterlage tastân fan it waar
wetterleuchten wjerlochtsje
Wetterleuchten wjerljocht
Wettlauf hurddraven (it), wedrin
wetzen skerpje
Wichtelmännchen ierdmantsje (it), kabouter
wichtig belangryk, wichtich
Wicke wikje (it)
wickeln rôlje, wine, wuolje
Widerhall wjerklank, wjerlûd (it)
widerlegen wjerlizze
Widerschein wjerskyn
widersprechen tsjinprate
widersprecherisch tsjinpraterich
Widerspruch tsjinspraak
Widerstand ferset (it)
widmen opdrage, wije
wie as, hoe't
wieder wer
wiederbekommen weromkrije
wiederfinden weromfine
wiederholen wer dwaan, werhelje
Wiederholung werhelling
wiederkäuen wjerkôgje
wiederkommen wer komme
Wiedersehen wersjen (it)
Wiederwahl werferkiezing
Wiege widze
wiegen wage
wiehern wrinzgje
Wien Wenen
Wiese gerslân (it), miede
Wiesel wezeling
wieviel hoefolle
Wiking wytsing
Wikingboot wytsingsboat
Wikingerfahrt wytsingstocht
wild wyld
Wild wyld (it)
Wilddieb streuper
Wildente wylde ein
wildfremd wyldfrjemd
Wildgans wylde goes
Wildnis wyldernis
Wildschein wylde baarch
Wille wil, wollen (it)
willen wolle
willig willich
Willkommen wolkom
wimmeln krioelje, wimelje
wimmern kjirmje, tsjirmje
Wimpel wimpel
Wind wyn
Windei wynaai (it)
Windel ruft (it)
windeln in ruft omdwaan
Windhose wynhoas
windschief skeanwaaid
windstill wynstil
Windstille wynstilte
Windstoß wynpûst
Winkel herne, hoeke
winken winke
Winter winter
Winterschlaf wintersliep
Winterwetter winterwaar (it)
wippen wipje
wir wy
wirbeln dwarrelje
Wirbelwind twirre
wirken wurkje
wirklich wêzentlik, wurklik
Wirklichkeit wurklikheid
Wirkung wurking
Wirt kastelein
Wirtschaft ekonomy
wirtschaftlich ekonomysk
Wirtschaftsgebäude bedriuwsgebou (it) 
Wirtschaftspolitik ekonomysk belied (it)
Wirtshaus herberch
wischen feie
Wischtuch ôfdroegersdoek, stofdoek
wissen  witte
Wissen  witten (it)
Wissenschaft  wittenskip 
Wissenschaftler wittenskipper
wissenschaftlich wittenskiplik
Witwe  widdo 
Witwer  widner 
Witz grap
witzig  grappich
wo dêr't, wêr, wêr't
wobei  wêrby
Woche  wike
Wochenbett kream, kreambêd
Wochenblatt  wykblêd (it)
Wochenende wykein (it)
wöchentlich  wyks
wodurch  wêrtroch
wofür  wêrfoar 
Woge (v. Meer)  weach ( f. see)
wogegen  wêrfoaroer, wêrtsjin
wogen weagje
woher wêrwei
wohin wêrhinne
wohl wol
wohlfeil goedkeap
wohlhabend begoedige
Wohltäter goeddwaander
Wohltätigkeit woldiedigens
wohlwollend goedwillich
wohnen wenje
Wohngebiet wengebiet (it)
Wohnhaus wenhûs (it)
Wohnort wenplak (it)
Wohnraum wenromte
Wohnstube wenkeamer
Wohnung wente
Wohnungsbau huzebou
Wohnwagen karavan, wenwein
Wohnzimmer wenkeamer
Wolf wolf
Wolke wolk
Wolkenbruch wolkbreuk
Wolkenkratzer wolkekliuwer
wolkenlos kleare loft, wolkeleas
wolkig wolkich
Wolle wol
wollen sille, wolle
womit wêrmei
womöglich wêr mooglik, miskien
wonach wêrneffens, wêroan
worauf wêrop
worein wêryn
Wort wurd (it)
Wörterbuch wurdboek (it)
worüber wêroer
wovon wêrfan
wozu wêrom, wêrta, wêrfoar
Wrack wrak (it)
wuchern woekerje
wühlen woelje, wrotte
Wunde wûne
Wunder wûnder (it)
wunderbar wûnderbaarlik
wunderlich frjemd, nuver, wûnderlik
Wundkruste koarste
Wunsch winsk
wünschen winskje
Würde wearde, weardichheid
würdig weardich
Würfel dobbelstien
würfeln dobbelje
Wurm wjirm
Wurst woarst
Wurzel woartel
wurzeln woartelje
würzig krûdich
wüst woast
Wüste woastyn
Wüstenei woastenije
Wut woede
wüten raze, woedzje
x-mal tûzen kear
XTC XTC
z.B. bgl.
z.Z. zur Zeit op it stuit
zäh  taai
Zahl getal (it); oantal (it), tal (it)
zahlen  betelje
zählen  telle
Zähler meter, teller
Zahlmeister ponghâlder
zahlreich talryk
Zahlung betellling
Zahlwort telwurd (it)
zahm  mak, nuet
Zahn tosk
Zahnartzt toskedokter
Zahnbürste toskeboarstel
Zahnfleisch toskfleis (it)
Zahnpaste toskpoetsersguod (it)
Zahnschmerzen pine yn 'e mûle
Zahnstocher toskpluzer
Zahnweh pine yn 'e mûle
zapfen taapje, tenke
zappeln spartelje
zart sêft, tear
Zauber betsjoening
Zauberei tsjoenderij
Zauberer tsjoender
zaubern  tsjoene
zaudern twivelje, wifkje
Zaum  teame
Zaun stek (it); hage
Zebra sebra
Zebrastreifen sebrapaad (it)
Zecke tike
Zehe tean
zehn tsien
Zehner tsiental (it)
Zehntausend tsientûzen
zehnte tsiende
zehren fertarre, tarre
Zeichen teken (it); sein (it)
Zeichentrickfilm tekenfilm
zeichnen tekenje
Zeichnung tekening
Zeigefinger wiisfinger
zeigen  oanwize; sjen litte
Zeiger wizer
Zeile regel
Zeit tiid
Zeitabschnitt tiidrek (it)
Zeitalter tiidrek (it)
Zeitgenosse tiidgenoat
zeitgenössisch hjoeddeisk
zeitlich tydlik
Zeitplan skema (it)
Zeitpunkt tiidpunt (it)
Zeitraum tiidrek (it)
Zeitrechnung  tiidrekkening
Zeitschrift tydskrift (it)
Zeitung krante
Zeitvertreib tiidferdriuw (it)
zeitweilig tydlik
zeitweise bytiden, soms
Zelle sel
Zellophan sellofaan (it)
Zelt tinte
zelten kampearje
Zeltplatz camping
Zement semint (it)
Zensur sensuer; sifer (it)
Zentimeter sintimeter
zentral sintraal
Zentralbank sintrale bank
Zentrale sintrale
zentrale middelste; sintrale
Zentralheizung sintrale ferwaarming
zentralisieren sintralisearje
Zentrum sintrum (it)
zerbrechen brekke, stikken meitsje
zerbrechlich brekber, bros
zerhauen stikken slaan
zerknittern ferfrommelje, ferronfelje
zerlegen snije; ûntleedzje
zerreiben fynmeitsje
zerreiβen skuorje
Zerstäuber ferstower; sproeier
zerstören ferniele
Zerstörung fernieling
Zettel briefke (it); memo; papierke (it)
Zeug ark (it); guod (it); túch (it)
Zeuge tsjûge
Zeugnis diploma (it); rapport (it); sertifikaat (it)
Zicke trut
Ziege geit
Ziegel bakstien; dakpanne
Ziegelstein stien
ziehen lûke; tsjen
Ziehung trekking
Ziel doel (it)
zielen rjochtsje
Zielgruppe doelgroep
Ziellinie einstreek
Zielscheibe sjitskiif
ziemlich aardich, bêst, ridlik
zierlich  sierlik
Ziffer sifer (it)
Zigarette sigaret
Zigarre  sigaar
Zigeuner sigeuner
Zimmer keamer
Zimmerbedienung roomservice
Zimmerer timmerman
Zimmermädchen keamerfaam
Zimt kaniel (it)
Zink sink (it)
Zinn  tin (it)
Zins rinte
Zirkel passer
Zirkus sirkus (it)
Zitat sitaat (it)
zitieren sitearje
zittern  trilje
zivil sivyl
Zivilisation beskaving
zivilisiert beskaafd
Zivilist boarger
Zivilrecht boargerlik rjocht (it)
zögern twivelje, wifkje
Zölibat selibaat (it)
Zoll tol
Zollbehörde dûane
zollfrei belestingfrij
Zone sône
Zoo bistetún
Zorn lilkens
zornig lilk
zu by, oan
zu ta, te
Zubehör tabehear (it)
zubereiten  tameitsje; tariede
Zucht fokkerij
züchten fokke
Züchter fokker
Züchterei fokkerij
Zuchthaus tichthûs (it)
Zucker sûker
Zuckerfest sûkerfeest (it)
Zuckerkrankheit sûkersykte
Zuckerwürfel sûkerklûntsje (it)
zudecken tadekke
zudem boppedat
zudrücken tichttriuwe
zueinander ta inoar; tsjininoar
zuerkennen takenne
zuerst earst
Zufall tafal (it)
zufallen  tafalle; tichtfalle
zufällig tafallich
Zuflucht  taflecht
zufolge op grûn fan
zufrieden tefreden
zufriedenstellen befredigje
Zufuhr  oanfier
zufüttern  byfuorje
Zug trein
Zugang tagong
zugänglich tagonklik
Zugbrücke klapbrêge
zugeben tajaan
zugehören hearre ta
zugehörig derby hearrend
Zügel leie
Zugeständnis temjittekomming
zügig flot
zugig  sigerich
zugleich tagelyk
Zugluft sigen
zugreifen tapakke
Zugriff tagong
zugunsten yn 't foardiel fan
zugute te'n goede
Zugverbindung treinferbining
Zugvogel trekfûgel
Zuhause thús
zuhause thús
zuhören  lústerje
Zuhörer harker, taharker
zujubeln jûchheie
Zukunft takomst
zukünftig takomstich
Zulage taslach
zulassen talitte
zulässig talitber; tastien
Zulassung fergunning; talitting
Zulauf tarin
zulaufen  tarinne
zulegen oankomme; oannimme
zuletzt  yn 't lêst, by einbeslút
zum zu dem
zumachen tichtdwaan
zumal foaral; tagelyk
zumauern  tichtmitselje
zumindest op syn minst
zumuten easkje, fergje
zunächst earst, yn 't foarste plak
Zunahme taname
Zünder ûntstekker
Zündkerze bûzjy
Zündung ûntstekking
zunehmen ferdikke; tanimme
Zuneigung tagedienens
Zunge tonge
zunichte  teneate
zuordnen yndiele by; taheakje; tawize
Zuordnung yndieling; tawizing
zur zu der
zurechtfinden fertroud reitsje
zurechtmachen ynoarder meitsje
zurichten klearmeitsje; skeine, tateakelje
zurück tebek; werom
zurückbleiben efterbliuwe; efterrinne
zurückbringen werombringe
zurückgeben weromjaan
zurückgehen weromgean
zurückhalten tebekhâlde
zurückkehren  weromkomme
zurückkommen weromkomme
zurücklassen efterlitte
zurücklaufen weromrinne
zurücknehmen weromlûke; weromnimme
zurücktreten dien nimme
zurückweisen fersmite
zurückziehen weromlûke
Zusage tasizzing
zusagen tasizze
zusammen by elkoar, mei elkoar; tegearre
Zusammenarbeit  gearwurking
zusammenbrechen  ynstoarte
Zusammenbruch  ûndergong
zusammenfalten opteare
zusammenfassen  gearfetsje
zusammenfügen gearfoegje
Zusammenhang  ferbân (it), gearhing
zusammenkommen      gearkomme
Zusammenkunft  gearkomste
zusammenrufen  gearroppe
Zusammensetzung gearstalling
zusammenstellen gearstalle; opstelle
Zusammensturz ûndergong
zusammenwirken gearwurkje
zusammenwohnen byinoar wenje
Zusatz taheaksel (it)
zusätzlich derby, ekstra
Zuschauer taskôger
Zuschlag taslach
zuschlagen tichtslaan
Zuschuss sudsydzje; talage
zusichern fersekerje
Zustand tastân
zustande ta stân
zuständig ferantwurdlik
Zuständigkeit ferantwurdlikheid
zustehen takomme; lije wolle
zustimmen tastimme
Zustimmung tastimming
Zustrom tafloed
Zutat yngrediïnt
zuteilen tawize
zutiefst hiel djip, mei ynmoed
zutrauen yn steat achtsje ta
zutreffen  útkomme
Zutritt tagong
Zuversicht fertrouwen (it)
zuversichtlich fêst, wis; fol fertrouwen
zuviel tefolle
zuvor yn it foar, tefoaren
zuvorkommen foarkomme
Zuwachs oanwaaks
zuwachsen tichtwaakse
zuweilen bytiden, soms
zuweisen tawize
Zuweisung opdracht; tawizing
zuwenden rjochtsje op
zuwerfen tasmite; tichtsmite
Zwang twang
zwangsläufig needsaaklik; twangmjittich
zwanzig tweintich
zwanzigste tweintichste
zwar te witten
Zweck doel (it)
zwei twa
Zweifel twivel
zweifelhaft twivelich
zweifellos sûnder twivel
zweifeln  twivelje
Zweifler twivelder
Zweig twiich
zweihundert twahûndert
zweimal twa kear
zweite twadde
zweitgrößte twadgrutste
Zwerg dwerch
Zwiebel sipel
Zwillinge twilling
zwingen twinge
Zwink jern (it)
zwinkern  knypeagje
zwischen tusken
Zwischenfall ynsidint (it)
Zwischenraum  tuskenromte
Zwischenspiel yntermezzo (it)
zwölf tolve
zwölfte  tolfte
Zwölver  tolftal (it)
Zyklus syklus (it)
Zylinder silinder
Zypern Syprus
zz. (zur Zeit)(
op it stuit