Sonntag, Mai 30, 2021

Lät uus genderje!

Dät is gjucht aktuel

Genderje? Jie wiete wäil! Foar aal do Beroupe skäl et monnelke un wieuwelke Beroupsnomen reke. Dät Genderjen is gjucht aktuel, man rakt et ju Diskussion bloot in Düütsklound? Un wollen wie dät uk in Seelterlound?

In’t Ängelsk un Wäästfräisk fersäike do Ljude juust uum neutroale Woude tou bruken. Inne ängelske Toal wuden enige Woude neutroalisiert. N 'policeman' wude 'police officer', n 'fireman' wude 'firefighter'. Do Wäästfräisen häbe foar do Artikkele 'die' un 'ju' al dän neutroalen Artikkel 'de' un uk do maaste Beroupsnomen wieren deer al neutroal.

 Inne spoanske un frantsööske Toalen wädt dät Genderjen gans stuur. Deer mout me nit bloot do Nomen of Artikkele, man uk do Adjektive annerje. Un deeruur wädt fäl diskutiert. Gans uurs gungt dät in Italien. Deer ferweende do Ljude eenfach do monnelke Begriepe. Un wieruum nit? Wan do Ljude deermäd toufree sunt?

Konnen wie ap Seeltersk genderje? Bie do maaste Beroupsnomen ap -er kon me eenfach -ske touföigje un hopla, do Woude Koasterske, Bakkerske un Foarskerske sunt geboren. Et rakt uk ju Mugelkaid uum Koopmon in Koopwieuw tou ferannerjen. Man wo moakje wie dät mäd Fotograaf un Drogist?

Deerfoar rakt et neen wieuwelke Foarme ap Seeltersk. Ju düütske -in Foarm häbe wie nit. Fielicht kon me deer ju -e Foarm bruke, also ne kute Variante fon -ske ('Fotografe', 'Drogiste')?

Man wollen wie Seelterfräisen juust as do Düütsken foar älk Begriep two Nomen bruke? Of wollen wie juust as do Ängelsken un Wäästfräisen neutroale Woude bruke? Of wollen wie goarnit genderje?

Mie is dät egoal, man wie skällen niks ferplichtje! Wie lieuwje hier nit in’n Diktatuur! Wie konnen oaber rauelk n poor näie Woude in’t Woudebouk apnieme, un dan mouten wie moal outäiwe of do Seelter inne Toukumst 'Fotografe' un 'Drogiste' skrieuwe.

 

 Publisierd in'n General-Anzeiger fon'n 29. Moai 2021 

Keine Kommentare: